Projekta vadītājs Dr. Prof. Ramona Rupeika-Apoga

Projekta izpildītāji:

    Dr.prof. Pierpaolo Marano

    Mg. oec., lektore Larisa Bule

    Mg. oec., doktorante  Kristīne Petrovska

    Mg. oec., doktorante Irina Japparova

Izpildes termiņš: 2020. decembris - 2021.gads

Projekta kopējais finansējums 100 389 EUR

LZP FLPP Nr. lzp-2020/2-0061

Aktualitāte: COVID-19 rezultātā daudzi uzņēmumi bija spiesti pāriet uz attālinātu darbību, lai apmierinātu klientu vajadzības sociālās distancēšanās apstākļos. Dažiem uzņēmumiem un nozarēm šī transformācija ir izdzīvošanas jautājums. Tajā pašā laikā MVU digitālā transformācija ir ne tikai nepieciešamība, bet tā arī dod iespēju Eiropas sabiedrībai kļūt par pasaules līderi digitalizācijas jomā, panākt ekonomiskos, sabiedriskos un vides ieguvumus.

Projekta mērķis ir izpētīt MVU digitālās transformācijas mehānismu to ilgtspējas nodrošināšanai, pamatojoties uz resursu orķestrēšanas teoriju.

Projekta novitāte ir visaptverošo zināšanu iegūšana par MVU digitālu transformācijas mehānismu, ievērojot budžeta ierobežojumus.

Projekta galvenie zinātniski rādītāji ir 2 zinātniskās publikācijas, publicētas WoSCC vai SCOPUS datu bāzēs.

Galvenā sagaidāmā sociālekonomiskā ietekme ir tāda, ka liels MVU skaits saņems visaptverošas zināšanas un tādējādi arī spēju attīstīt uz novatoriskām idejām balstītas ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās darbības / vērtību ķēdes. MVU saņems praktiskus risinājumus kā labāk plānot un pārvaldīt savas resursu darbības, kas ir būtiski elementi veiksmīgai biznesa transformācijai.

Par projektu

About project

Projekta vadītāja: prof. Inna Šteinbuka

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija

Mērķis: Sniegt visaptverošu, daudznozaru pandēmijas ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku, sagatavot zinātniski pamatotus, inovatīvus starpdisciplinārus rīcībpolitikas ieteikumus ilgtspējīgas, iekļaujošas ekonomiskās attīstības izaicinājumu pārvarēšanai.

Kopējais projekta finansējums ir 495 000 eiro.

Projekta īstenošana: 01.07.2020. - 31.03.2021.

Projekta numurs: VPP-COVID-2020/1-0010

Papildu informācija par projektu

  

Projekta prezentācija

Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)"

Projekta INTERFRAME-LV būtība ir novērtēt globālās ģeopolitiskās un starptautiskās norises un to ietekmi uz ilgtspējību virzītu Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības modeli. Ciešākas zinātnes un prakses kopdarbības izvēršanas variācijas, kas veicinātu sabiedrībai maksimāli labvēlīgu rezultātu iegūšanu sadarbojoties ar zinātniekiem, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Pašvaldību apvienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi u.c.

Projekta INTERFRAME-LV īstenotājs ir Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), kā partneriem piedaloties Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU), Latvijas Universitātei (LU), Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) un Agroresursu un ekonomikas institūtam (AREI).

Projekta īstenošas termiņš: 01.12.2018.-30.06.2022.

Projekta kopējais budžets: 600 000 EUR

Projekta vadītājs: LZA akadēmiķe, LLU profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža

Projekta numurs: VPP-IZM-2018/1-0005

Par projektu

Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekts “Ilgtspējīgas in saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem” (DemoMig)

Projekta DemoMig mērķis: Izvērtēt un rast risinājumus migrācijas un demogrāfijas izaicinājumiem, lai sekmētu ilgtspējīgas un saliedētas sabiedrības attīstību Latvijā.

Projekta DemoMig pamatojums: Attīstīt cilvēkkapitālu un paplašināt zināšanu bāzi par Latvijai nozīmīgiem izaicinājumiem demogrāfijā un migrācijā, par iedzīvotāju skaita sarukuma saistību ar migrāciju un zemo dzimstības līmeni, par reģionālo kontekstu šajos jautājumos, par kultūras nozīmi reģionu revitalizācijā, kā arī par talantīgu speciālistu migrācijas jautājumiem, tostarp par intelektuālā darbaspēka aizplūšanu un ieplūšanu.

Sadarbība ar nozari: Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisija, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija, PKC Sadarbības platforma «Demogrāfisko lietu centrs», Izglītības un zinātnes ministrija (izglītības politika, talantu piesaiste), Labklājības ministrija (ģimenes politika), Ārlietu ministrija (diasporas politika), Ieguldījums rīcībpolitikas plānošanā, Ziņojumi par rīcībpolitikas ietekmi, Ieteikumi rīcībpolitikas veidotājiem.

Aktivitātes: Zinātniskās publikācijas kopīgos rakstu krājumos; Universitāšu un augstskolu gadskārtējās konferences, tematiskās sekcijas; Kopīga programmai veltīta monogrāfija; Reģionālie forumi sabiedrības informēšanai un iesaistei; Kopīgas vasaras skolas; Projektu vadītāju sanāksmes un darba semināri; Programmas vidusposma un noslēguma zinātniskie pārskati un konferences; Sadarbība starptautisku pasākumu un projektu pieteikumu sagatavošanā.

DemoMig projektā ir iesaistītās un sadarbojas vairāku institūciju pētnieku grupas no: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, LU Sociālo zinātņu fakultātes, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes un Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta.

Projekta īstenošas termiņš: 05.12.2018. - 30.11.2021.

DemoMig Projekta vadītāja: LZA korespondētājlocekle, LU profesore Dr. geogr. Zaiga Krišjāne

DemoMig projektā iesaistītā pētnieku grupa no LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes:

Vadošais pētnieki profesors Juris Krūmiņš un asoc. profesors Atis Bērziņš, pētnieks Aleksandrs Dahs, eksperte Zane Vārpiņa, zinātniskie asistenti Kristīne Lece un Denīze Ponomarjova.

Projekta numurs: VPP-IZM-2018/1-0015

Projekta prezentācija

Projekta vadītāja: prof. Signe Bāliņa

Projekta partneris: SIA “Datorzinību centrs”

Projekta mērķis:

Starpdisciplināru projektu, kas apvieno zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģiju nozarē, pedagoģijā un kognitīvajās zinātnēs, lai radītu zinātniski pamatotus ieteikumus un aprobētus risinājumus dažādās nozarēs

Projekta termiņš: 01.01.2018 - 31.12.2019

Projekta vadītājs: prof. Gundars Bērziņš

Sadarbības projekta partneri: „Latvijas Mobilais Telefons” SIA, Latvijas Universitātes Matemātika un informātikas institūts

Projekta mērķis:

Radīt uz netiešiem ekonomiskajiem indikatoriem balstītu “Atjaunojamu Latvijas reģionu uzņēmējdarbības indeksu” izmantojot liela apjoma datu analīzes algoritmus. Projketa gaitā ir plānota cieša sadarbība starp znātniskajām institūcijām un komersabiedrībam, kas kalpos par datu avotiem. Projekta gaitā tiks nodrošināta makālsim informācijas un zināšanu apmaiņa starp sadarbības partneriem un reāla labuma guvējiem. 

Īstenošanas periods: 01.01.2017. - 31.08.2019.

Projekta vadītājs: prof. Gundars Bērziņš

Projekta partneri: SIA “Eco Baltia vide”

Projekta mērķis: Radīt responsīvu stikla atkritumu savākšanas modeli - rīku, kas reaģē uz aktuālo iedzīvotāju pieprasījumu un plāno konteineru noslodzi.

Izpildes termiņš: 2018. gada 1. februāra - 2019. gada 1.februāra

Autori: Evija Ansonska. Gundars Bērziņš, Jānis Priede, Roberts Škapars

Pētījuma autori: 

Evija Ansonska, Mg.sc.pol. komunikācijas pētnieks, Latvijas Universitāte 

Ivars Austers, Dr., profesors psiholoģijā, Latvijas Universitāte 

Gundars Bērziņš, Dr., asociētais profesors vadībzinātnē, Latvijas Universitāte 

Jānis Priede, Dr., asociētais profesors ekonomikā, Latvijas Universitāte 

Pētījuma pasūtītājs: Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 

Pētījuma mērķis – noskaidrot iemeslus, apstākļus, situācijas, kā arī pārdošanas prakses, kas mudina Latvijas iedzīvotājus izmantot distances jeb ātros kredītus, izzināt patērētāju pieredzi aizņemšanās procesā un atmaksājot kredītus. 

Pētījuma periods: 2017.gada jūnijs – 2017.gada septembris 

Projekta vadītājs: Irina Solovjova

Projekta dalībnieki: Ramona Rupeika-Apoga, Svetlana Saksonova, Irina Solovjova, Inna Romānova, Marina Kudinska, Aina Joppe

Projekta vadītājs: Baiba Šavriņa

Projekta dalībnieki: Ērika Šumilo, Baiba Šavriņa, Margarita Dunska, Viesturs Karnups, Ilona Baumane-Vītoliņa, Ilze Medne, Inese Kalniņa, Kristīne Bērziņa, Egīls Fortiņš, Santa Sproģe-Rimša

Projekta vadītājs: Jānis Priede

Projekta dalībnieki: Signe Bāliņa, Roberts Škapars, Sandra Jēkabsone, Jānis Priede, Rita Freimane, Irina Skribāne

Projekta vadītājs: Andrejs Cekuls

Projekta dalībnieki: Andrejs Cekuls, Gundars Bērziņš, Anda Batraga, Daina Šķiltere, Jeļena Šalkovska, Santa Bormane, Ilgvars Rukers, Aija Legzdiņa, Andris Deniņš, Andžela Veselova, Biruta Sloka, Ilze Buligina, Inesa Vorončuka

Vadītājs: Prof. Juris Krūmiņš

Īstenošanas periods: 2014.gada decembris – 2018.gada decembris

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV, projekts

 

Vadītājs: Prof. Biruta Sloka

Īstenošanas periods: 2014. – 2018.gadam

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV,  projekta „Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos un priekšlikumi tās stiprināšanai” apakšprojekts

Vadītāja: Prof. Biruta Sloka

Īstenošanas periods: 2014. – 2018.gadam

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV apakšprojekts.

Vadītājs: Prof. Ērika Šumilo

Īstenošanas periods: 2014.gada decembris – 2018.gada decembris

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV apakšprojekts.