Individuālie mobilitātes budžeti kā sociālais un ētiskais pamats oglekļa emisiju samazināšanai (MyFairShare)

Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund projekts - ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC)

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana ir viens no vissvarīgākajiem mērķiem, lai pasargātu pasauli no katastrofālām klimata pārmaiņu sekām nākotnē. Vienlaikus dekarbonizācija ir sarežģīts process, un transporta emisijas joprojām turpina palielināties, tāpēc globālajai transporta nozarei ir nepieciešams īstenot specifiskus pasākumus to ierobežošanai. Arī centieni veicināt mobilitātes uzvedības maiņu lielākoties neizdodas, jo valsts kopējo emisiju samazināšanas mērķi ir pārāk vispārīgi, lai iedzīvotājos izraisītu personisku atbildības sajūtu un vēlmi iesaistīties jautājuma risināšanā.

Projekta MyFairShare ideja balstās pētījumos, kuros pētīta pietiekamības principu piemērojamība, lai mainītu cilvēku mobilitātes ieradumus, piemēram, izmantojot individuālos mobilitātes budžetus.  Pasaules pieredze rāda, ka transporta emisijas var efektīvi samazināt, ierobežojot kvotas intensīviem transporta veidiem, taču šādi pasākumi tiks akceptēti tikai tad, ja individuālā oglekļa emisijas kvotu daļa tiks uztverta kā taisnīga.

MyFairShare projektā tiks apvienotas un paplašinātas esošās zināšanas, dati un modeļi, kā arī identificētas efektīvas politikas stratēģijas un izstrādāts individuālo mobilitātes budžetu taisnīgas sadales risinājums. Tā potenciāls tiks pārbaudīts sešās “atvērtās laboratorijās” (Living Labs), kas aptver dažādus mērogus (kopiena - pašvaldība - (starp) valsts) un dažādas darbības līmeņus (iedzīvotāju līmenis - transporta vadības līmenis - stratēģiskās attīstības līmenis). Pētījumā izstrādātās politikas vadlīnijas un instrumenti sniegs nepieciešamo atbalstu sociāli pieņemamu mobilitātes budžetu ieviešanai dažādās valstīs un dažādos pārvaldes līmeņos, uzlabojot vienlīdzīgu pilsētu un transporta pieejamību.

Projekta starptautiskajā konsorcijā ietilpst Austrijas Tehnoloģiju institūts GmbH (AIT Austrian Institute of Technology GmbH), Austrijas Dabas resursu un dzīvības zinātņu universitāte, BOKU (University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU, Austria), Vācijas Aviācijas un kosmosa centrs (German Aerospace center, DLR), Lorenz Consult (FLO), Londonas Ekonomikas un politikas zinātnes skola (London School of Economics and Political Science, LSE), Norvēģijas Transporta ekonomikas institūts (Institute of Transport Economics, TOI, Norway), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) un Latvijas Universitāte (LU), kā arī dažādu valstu un pašvaldību uzņēmumi. Projekta partneru pieredze aptver visas projekta sekmīgai īstenošanai nozīmīgās jomas.

Projekta koordinators: Austrijas Tehnoloģiju institūts GmbH (AIT Austrian Institute of Technology GmbH)

Iestādes loma projektā: LU, Projekta partneris

Sadarbības partneri: Austrija, Vācija, Lielbritānija, Norvēģija, Šveice

Projekta uzsākšanas datums: 01/05/2021

Projekta beigu datums: 30/04/2024

Projekta vadītājs: profesors Gundars Bērziņš

Projektu finansē: Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund projekts - ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC)

Projekta mērķis: noteikt mobilitātes budžetu pamatnosacījumus, izstrādāt metodes to ietekmes novērtēšanai, izstrādāt stratēģijas un rekomendācijas mobilitātes budžetu izveidei dažādos apstākļos.

Starptautskās zinātniskās konferences FEMIB 2023 Best paper Award

Optimizing Transport Network to Reduce Municipality Mobility Budget
Irina Arhipova, Nikolajs Bumanis, Liga Paura, Gundars Berzins, Aldis Erglis, Gatis Vitols, Evija Ansonska, Vladimirs Salajevs and Juris Binde

Publicitātes raksts "Analizējot pasažieru pārvadājuma datus pilsētā, monitorēs sabiedriskā transporta ietekmi uz vidi ilgtermiņā":

1) https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/analizejot-pasazieru-parvadajuma-datus-pilseta-monitores-sabiedriska-transporta-ietekmi-uz-vidi-ilgtermina/ 

2) https://zz.lv/analizejot-pasazieru-parvadajuma-datus-jelgava-monitores-sabiedriska-transporta-ietekmi-uz-vidi-ilgtermina/

Publicitātes raksts "Pētījuma rezultāti: elektroautobusi pilsētā trīs mēnešos ļauj samazināt dīzeļdegvielas patēriņu par 15 000 litru​​​​": 

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/petijuma-rezultati-elektroautobusi-pilseta-tris-menesos-lauj-samazinat-dizeldegvielas-paterinu-par-15-000-litru/

Seminārā prezentē pētījumu un aptauju par Jelgavas iedzīvotāju mobilitāti un sabiedriskā transporta optimizāciju

https://zz.lv/projekta-peta-jelgavnieku-mobilitates-paradumus/

Dalība pašvaldību ilgtspējas forumā “Vai Zaļā kursa īstenošana ir iespēja sociālās ekosistēmas kvalitātes pilnveidei Latvijas pašvaldībās un lokālajās kopienās?”

Prezentācija "Modelēšanas nozīme klimata mērķu sasniegšanai" Gundars Bērziņš

Foruma video ieraksts

Foruma programma 

ReTV: Iedzīvotāji vides dēļ nav gatavi mainīt paradumus: sižeta video