Pieejamības un savienojamības zināšanu centrs pilsētu pārveidei Eiropā / Accessibility and Connectivity knowledge hub for Urban Transformation in Europe (ACUTE)

Projekta numurs:  23-11.17e/22/385

Projekts ACUTE risinās problēmas, kas ir saistītas ar ilgtspējīgu pasažieru mobilitāti pilsētās, kravu pārvadājumiem, to savienojamību un pieejamību, kā ilgtspējīgas pilsētu attīstības neatņemamu un būtisku sastāvdaļu. ACUTE nodrošinās sadarbību, kā arī konsolidēs vairāku projektu rezultātā iegūtās zināšanas un sniegs tās citām ieinteresētām personām un organizācijām, t.sk. atbalstīs praktiķus. Projekta rezultātā tiks radīta platforma, kurā apvieno un dalās ar zināšanām pilsētu pieejamības un savienojamības jomā. Konsorcijā ietilpst partneri no ģeogrāfiski atšķirīgiem reģioniem un dažādām kompetences jomām, kuri nodrošinās projekta rezultātu izplatīšanu vairākās Eiropas valstīs un pilsētās.

Projekta starptautiskajā konsorcijā ietilpst Austrijas Dabas resursu un dzīvības zinātņu universitāte, BOKU (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria), Francijas Gustava Eifeļa universitāte (Université Gustave Eiffel (UEiffel)), Francijas Risku, vides, mobilitātes un plānošanas pētījumu un ekspertīzes centrs (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema)), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (Latvia University of Life Sciences and Technoogies (LBTU)), Latvijas Universitāte (University of Latvia (LU)), Zviedrijas pētniecības institūts (Research Institutes of Sweden (RISE)), Lielbritānijas Vestminsteras Universitāte (University of Westminster, (UoW)), Zviedrijas Malmes Universitāte (Malmö University (MAU)), Austrijas Grācas Enerģētikas aģentūra (Grazer Energieagentur GmbH, Graz Energy Agency (GEA)), Zviedrijas valsts sabiedriskā transporta pētniecības un izglītības centrs (VTI/Sweden's national centre for research and education on public transport (K2)), Zviedrijas Power Circle (PC), Austrijas Insbrukas Universitāte (University of Innsbruck (UIBK)).

Projekta koordinators:  Austrijas Dabas resursu un dzīvības zinātņu universitāte (BOKU) (University of Natural Resources and Life Sciences).

The Knowledge hub – a platform for gathering knowledge and experiences for a sustainable city 

ACUTE – Accessibility and Connectivity knowledge hub for Urban Transformation in Europe 

Iestādes loma projektā: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Austrija, Francija, Latvija, Lielbritānija un Zviedrija

Projekta uzsākšanas datums: 01/11/2022

Projekta beigu datums: 31/10/2024

Projekta mērķis ir izveidot ENUAC (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity) zināšanu centru, kas nodrošinās pieredzes, kompetenču un zināšanu apmaiņu pilsētu pieejamības un savienojamības jomā. ACUTE vērsts uz ilgtspējīgu pasažieru mobilitāti pilsētās, kravu transporta pārvadājumiem, to savienojamības un pieejamības problēmām kā ilgtspējīgas pilsētu attīstības neatņemamu un būtisku sastāvdaļu.

Plānotās aktivitātes un rezultāti: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte  projekta ietvaros izstrādās ziņojumu par Knowledge-Hub (zināšnu centra) attīstības scenārijiem un menedžmenta modeļiem, identificējot sadarbības partnerus un radot pievienoto vērtību programmas attīstībai ilgtermiņā. 

LU piedalīsies projekta īstenošanā sešās darba paketēs:

WP0: Projekta vadība (Project Coordination and Management);

WP1: ENUAC savstarpējo pētījumu kopiena (ENUAC Cross-research Community);

WP2: Pētījumu sintēze (Research Synthesis);

WP3: Praktizētāja mijiedarbība (Practitioner Interaction);

WP4: Stratēģiskais atbalsts pilsētvides pārejai (Strategic Support for DUT (Driving Urban Transitions)): LBTU kopā ar Latvijas Universitāti ir darba pakas vadītāji.

WP5: Zināšanu centra nākotne (Future of the Knowledge Hub).

Projekta budžets: Projekta īstenošanas LU kopējās izmaksas ir EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši eiro, 00 centi), un tās tiek finansētas no Latvijas valsts budžeta.

Projekta vadītājs: Gundars Bērziņš

Projekta atslēgvārdi: pilsētu mobilitāte un transports, pilsētas pieejamība un savienojamība, transformējošas zināšanas, zināšanu izplatīšana un pētniecības vadība, ieinteresēto pušu aktivizēšana un iesaistīšana