Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa mērķi ir padziļināt skolēnu zināšanas dabas, humanitāro un sociālo zinātņu nozarēs; iepazīstināt skolēnus ar mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē un veidot skolēnos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, pašvaldībām un izglītības iestādēm.

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF) 2018.gada 20.aprīlī notika Latvijas 42. skolēnu zinātniskās konferences ekonomikas sekcijas sēde. Konferencē piedalījās reģionālo konferenču uzvarētāji no visas Latvijas. Skolēni prezentēja 42 zinātniski pētnieciskos darbus par ļoti interesantām tēmām, kuras aptver dažādas ekonomikas apakšnozares.

Ekonomikas sekcijas zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja LU BVEF Vadībzinātnes nodaļas docente Jeļena Šalkovska, Ekonomikas nodaļas vadītājs, asoc. prof. Jānis Priede, Finanšu un grāmatvedības nodaļas asoc. prof. Irina Solovjova, Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore Līga Leitane, Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras docente Iveta Ozoliņa-Ozola un Transporta un sakaru institūta docente Ilze Sproģē.

Visaugstāko novērtējumu ieguva šādi skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi:

Vieta

Darba autors/autori

Izglītības iestāde

Darba vadītājs

Darba nosaukums

1.pakāpe

Roberts Dainis Kovaļovs

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Dzintars Dvinskis

Tranzīta koridora Latvija – Ķīna kā ES – Āzija sastāvdaļas efektīva izmantojuma ekonomiskais pamatojums Latvijas tautsaimniecības attīstībai, kā piemēru izmantojot pārtikas un dzērienu nozari.

1.pakāpe

Alina Karmanova, Niķita Ivanovs

Rīgas Rīnūžu vidusskola

Violetta Liepiņa

Bioloģiskās lauksaimniecības konkurētspējas pētījums Latvijas tirgū

2.pakāpe

Kitija Struka

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

Pāvels Jurs

Liepājas ostas izaugsme laika posmā no 1991.gada līdz 2017.gadam un turpmākās attīstības iespējas

3.pakāpe

Ieva Tralmaka, Vendija Ivane

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Inta Jorniņa

Latvijas kosmētikas sfēras produktu pozicionēšana ārzemju tirgos

3.pakāpe

Artūrs Silgals

Talsu Valsts ģimnāzija

Ieva Sebre

Mājražošana un tās attīstība zemnieku saimniecībā "Priednieki" no 2013. līdz 2017. gadam

3.pakāpe

Ralfs Grickevičs

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Inta Jorniņa

Zaļināšanas prasību ieviešana Latvijā un z/s „OSĪŠI”


42. valsts skolēnu konferenci jau otro gadu atbalsta projekts "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" (Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002).

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF) 2017.gada 22.aprīlī notika Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konferences ekonomikas sekcijas sēde. Konferencē piedalījās reģionālo konferenču uzvarētāji no visas Latvijas. 23 skolēni prezentēja zinātniski pētnieciskos darbus par ļoti interesantām tēmām, kuras aptver dažādas ekonomikas apakšnozares: gan makroekonomiku, gan mikroekonomiku, gan tirgzinību, reģionālo ekonomiku, finanses un kredītu.

Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazistināties ar pētījumu rezultātiem par Latvijas ekonomikas attīstības perspektīvām, par speciālām ekonomiskām zonām Latvijā, par progresīvās nodokļu sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā, par partizānu mārketingu un sociālo mediju mārketingu.

LU BVEF ekspertu komisija (Vadībzinātnes nodaļas docente Jeļena Šalkovska, Ekonomikas nodaļas vadītājs, asoc.profesors Jānis Priede, Finanšu un grāmatvedības nodaļas asoc.profesore Irina Solovjova, Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore Līga Leitāne un BVEF lietvedības sekretāre Ella Jākobsone) vērtēja skolēnu zinātniski pētniecisko darbu oriģinalitāti, pētījuma izklāsta loģiskumu, autoru spēju argumentēt.

Visaugstāko novērtējumu ieguva šādi skolēnu zinātniski petnieciskie darbi:

Darba autors/autori

Izglītības iestāde

Darba nosaukums

Komisijas vērtējums

Roberts Dainis Ķovalovs

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Latvijas ekonomikas attīstības perspektīvas pēc regulāras konteinervilcienu kustības izveidošanas ar Ķīnu

1.vieta

Valērija Čibisa 
Aleksejs Romaņuks

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Rīgas iedzīvotāju vērtību pētīšana, izmantojot psihogrāfiskas segmetācijas metodes

2.vieta

Roberts Fadejevs

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

SIA "Jelgavas Tipogrāfija" krīzes dzīves cikls un ietekmējošie faktori

2.vieta

Aleksandrs Kuzņecovs

Rīgas 22. vidusskola

Kapitāla struktūras ietekme uz Latvijas akciju sabiedrību rentabilitāti

2.vieta

Rodijs Ronis

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Speciālo ekonomisko zonu Latvijā analīze

2.vieta

Jegors Bikovskis
Stefans Ponomarjovs

Puškina licejs

Ārvalstu investīciju piesaiste Latvijas reģionos

3.vieta

Santa Kirsanova

Brocēnu vidusskola

Lielogu dzērveņu audzēšanas komercdarbības uzsākšanas teorētiskais un praktiskais pamatojums

3.vieta