Dekāna p.i.

Prof. Jānis Priede ieguvis doktora grādu ekonomikā. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu. Jānis Priede ir stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. Kā vadošais pētnieks piedalās daudzos pētniecības projektos, ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Ar aizrautību lasa studentiem lekcijas par industriālo ekonomiku un uzvedības ekonomiku.

 

Inna Romānova ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes prodekāne, profesore un vadošā pētniece, Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta direktore un profesionālās maģistra studiju programmas “Finanšu ekonomika” direktore. Inna Romānova ir Latvijas Zinātņu Padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar finanšu vadību un finanšu tehnoloģiju attīstību. I.Romānovai ir vairāk nekā 15 gadu pedagoģiskā pieredze Latvijā un ārzemēs, viņa ir viesprofesore vairākās Eiropas universitātēs. Innai Romānovai ir arī profesionālā pieredze banku un finanšu jomā Latvijā un Vācijā. Viņa ir vairāku zinātnisko žurnālu un grāmatu redakcijas locekle. Profesore ir piedalījusies vairākos pētniecības projektos, tostarp Valsts pētījumu programmas projektā “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā” (Latvijas Universitātes apakšprojekta vadītāja). Viņa ir starptautiskās zinātniskās konferences "New Challenges in Economic and Business Development" vadītāja, kā arī vairāku konferenču programmu komiteju locekle. 
 

Studiju prodekāne

Margarita Dunska ir BVEF profesore, viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, starptautisko ekonomiku un finansēm. Daudzus gadus M. Dunska ir viena no vadošajām ekspertēm šajos jautājumos, tostarp Akadēmiskā informācijas centra eksperte, ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā citās augstskolās. Profesorei ir arī ilggadēja pieredze administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Pēdējos gados viņa ir BVEF studentu skaita ziņā lielāko programmu direktore, viņas pārziņā ir Vadības zinību bakalaura un maģistra programmas.

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dekāna palīgs zinātnes jautājumos