“Universitātes – sabiedrība: Sadarbības stiprināšana” (UNICOM)

Vispārējais projekta mērķis

Uzlabot universitāšu sociālo lomu, veicinot universitāšu un sabiedrības savstarpējo sasaisti, kā rezultātā tiktu izstrādāta valsts politika universitāšu trešās misijas atbalstam, sociālās kohēzijas, noturības, ilgtspējības un labklājības Ukrainā nodrošināšanai.

Konkrētie projekta mērķi

  • Izstrādāt un apspriest valsts politiku universitāšu trešās misijas īstenošanas un sabiedrības un augstskolu sadarbības veicināšanai (rādītāji: politikas dokuments; ceļvedis, nacionālās vadlīnijas, publicēts pētījums);
  • Izstrādāt attiecību starp universitātēm un sabiedrību paraugstratēģiju, ņemot vērā to vajadzības, ar mērķi veicināt pilsonisko aktivitāti un iedzīvotāju iesaistīšanos, balstoties uz vienlīdzības, solidaritātes, nediskriminācijas un iekļaušanas principiem, kā arī aprobēt tās iesaistītajās AII un atbilstošajās sabiedrības daļās;
  • Veicināt sadarbību starp projekta mērķa grupām un ieinteresētajām pusēm par augstskolu un sabiedrības sadarbību, izmantojot Eiropas pieredzi un praksi iekļaušanas un dzimumu līdztiesības, kiberdrošības un digitalizācijas, ekoloģijas un pilsoniskās izglītības u.c. jomās;
  • Palielināt universitāšu sociālo atbildību un sabiedrisko iesaisti, paaugstinot kapacitāti sabiedrības attīstības un vietējās līderības jomā;
  • Veicināt sadarbību starp projekta mērķa grupām un ieinteresētajām pusēm augstskolu un sabiedrības partnerībā, pamatojoties uz Eiropas pieredzi un praksi;
  • Nodrošināt kvalitatīvu projekta realizāciju atbilstoši labākajai Eiropas pieredzei akadēmiskā satura un projektu vadības jomā;
  • Nodrošināt pareizu sadarbību starp PI, mērķa grupām un ieinteresētajām pusēm, lai pienācīgi un savlaicīgi īstenot projektu, atskaitītos Eiropas un valsts institūcijām.

Projekta ilgums: 4 gadi (01.02.2023. – 31.01.2027.)

Projekta finansējuma programma: ERASMUS+: КА2 CBHE

Projekta finansējums: 988 435,00 euro

Projekta konsorcijs:

Projekta koordinators: Dženovas Universitāte

Programmas dalībvalstu dalībnieki:

 Dženovas Universitāte (Genoa University) 

Mittelštandas Lietišķo zinātņu universitāte (Fachhochschule des Mittelstands)

Latvijas Universitāte – projekta koordinators prof.Baiba Šavriņa

Čehijas Dzīvības zinātņu universitāte Prāgā (Czech University of Life Sciences Prague)

Lundas Universitāte (Lund University)

Drošibas un Brīvības fonds (Fondazione Sicurezza e Libertà)

Uzņēmējdarbības un ar to saistīto universitāšu akreditācijas padome (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities)

Partnervalstu dalībnieki no Ukrainas:

Dragomanova Ukrainas Valsts universitāte (Dragomanov Ukrainian State University) – nacionālai koordinators

Sumu Valsts Lauksaimniecības universitāte (Sumy National Agrarian University)

Ivana Franko Ļvivas Valsts universitāte (Ivan Franko National University of Lviv)

Harkivas Valsts radioelektronikas universitāte (Kharkiv National University of Radio Electronic)

Bogdana Hmeļņicka Melitopoles Valsts Pedagoģiskā universitāte (Bohdan Khmelnitskiy Melitopol Pedagogical State University)

Doņeckas Valsts Iekšlietu universitāte (Donetsk State University of Internal Affairs)

Pirogova valsts Memoriālā Medicīnas universitāte (National Pirogov Memorial Medical University)

Valsts pedagoģisko zinātņu Akadēmijas Augstākās izglītības institūts (Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences)

Eiropas integrācijas Ukrainas profesoru un pētnieku asociācija (Ukrainian Association of Professors and Researchers of European Integration)

Ukrainas Eiropas studiju asociācija (Ukrainian Association of European Studies)

Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija (Ministry of Education and Science of Ukraine)

UNICOM projekta interneta mājaslapa: https://unicom.community/en/unicom-home/