Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF) turpinās pieteikšanās bakalaura un maģistra studiju programmu maksas vietām. Pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 24.augusta līdz 2.septembrim 324. telpā Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. Pieteikties studijām var arī rakstot uz e-pastu uznemsanabvef@lu.lv vai aizpildot elektronisko anketu bakalaura studiju programmām un maģistra studiju programmām. Iestājpārbaudījumi maģistra studiju programmās notiks 29. augustā un 1.septembrī (laiki tiks precizēti).

Pieteikumus klātienē varēs iesniegt 24., 25., 29., 30., 31. augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00, bet 1. un 2. septembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 LU BVEF 324. telpā Aspazijas bulv. 5. Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz uznemsanabvef@lu.lv vai zvanot 28105764, kā arī www.gribustudet.lv un www.bizness.lu.lv.

Elektroniskā pieteikuma anketa bakalaura studijām.

Elektroniskā pieteikuma anketa maģistra studijām. 

Pamatstudijās piedāvājam septiņas bakalaura studiju programmas:

Maģistrantūrā piedāvājam apgūt astoņas studiju programmas:

Piesakoties elektroniski ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • jānorāda studiju programma uz kuru piesakāties;
  • personu apliecinošs dokuments;
  • iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums;
  • oficiāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās;
  • Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
  • citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās 2022./2023. akadēmiskajā gadā (CV, darba pieredzes apliecinājums, svešvalodas prasmes apliecinājums u.c.).
  • Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.
 

Dalīties