Prof. Signe Bāliņa

BVEF profesore, rektora vietniece digitālās sabiedrības jautājumos ir arī IT kompetences centra vadītāja ar no­pietnu pieredzi valsts pārvaldes darbā – bijusi īpašu uzdevu­mu ministre elektroniskās pārvaldes lietās, bet pašlaik ir Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāci­jas prezidente. Veiksmīgi darbojusies biznesā, ieņemot AS “Datorzinību centrs” valdes priekšsēdētājas amatu. S. Bāliņai ir unikāla pieredze valsts finansēto pētījumu projektu un programmu īstenošanā, kā arī starptautisku, tajā skaitā Eiropas Komisijas, projektu vadībā.

 

Prof. Mihails Hazans

BVEF profesors un vadošais pētnieks veic pētījumus un sniedz eksperta pakalpojumus valsts institūcijām un starptautiskām organizācijām (t.sk. Eiropas Komisijai, Pasaules Bankai, OECD, Starptautiskai Darba organizācijai u.c.) darba ekonomikas, darba tirgus un sociālās politikas, migrācijas, izglītības ekonomikas jomās u.c. Par pētījumiem migrācijas jomā M.Hazans 2011.gadā saņēma Spīdolas balvu ekonomikā, bet 2012.g. iekļauts Latvijas zinātnes sasniegumu top 10 sarakstā. M. Hazans ir Latvijas Zinātnes padomes eksperts ekonomikā, LU promocijas padomes ekonomikā loceklis, BVEF Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta Zinātniskās padomes loceklis, Darba Economikas Institūta  (IZA, Bonn) asociētais pētnieks  un  Globālās Darba organizācijas asociētais pētnieks.

Prof. Sandra Jēkabsone

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar makroekonomiku un ekonomikas politiku, Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmām, t. sk. investīcijām, darba tirgu, valsts struktūrpolitiku u. c. S. Jēkabsonei ir nopietna pieredze gan Latvijas Zinātnes padomes darbā, gan valsts institūciju pasūtītu pētījumu veikšanā, tāpat viņa ir piedalījusies starpvalstu sadarbības projektos. Sagatavojusi vairāk nekā 30 dažādas publikācijas (t. sk. starptautiskos recenzējamos izdevumos) un vienu monogrāfiju, kā arī video lekciju kursu “Praktiskā makroekonomika” (LU Open Minded projekta ietvaros).

Prof. Juris Krūmiņš

Zinātņu doktors ekonomikā (statistikā un demogrāfijā). Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenais loceklis un Latvijas Zinātnes padomes (LZP) eksperts demogrāfijas nozarē. Latvijas Statistikas padomes loceklis. Latvijas Statistiķu asociācijas un Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes loceklis. IUSSP un EAPS loceklis. Population Europe eksperts. Viesprofesora un viespētnieka pieredze ASV, Kanādā, Francijā, Vācijā un Zviedrijā. Dalība Latvijas un starptautiskos pētniecības projektos un augstākās izglītības programmu kvalitātes izvērtēšanā sociālajās zinātnēs. K.Baloža un M.Skujenieka LZA balvas laureāts.

Prof. Jānis Priede

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

Prof. Roberts Škapars

BVEF profesora akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, uzņēmējdarbību un konkurētspēju. Daudzus gadus profesors ir arī viens no vadošajām ekspertiem šajos jautājumos. Stažējies ASV, Dānijas un Vācijas universitātēs. Profesors ir saņēmis Spīdolas prēmiju.

Asoc. prof. Atis Bērziņš

BVEF asociētā profesora akadēmiskās intereses ir saistītas ar demogrāfiju un statistiku. Pētnieciskās darbības virzieni – demogrāfiskie procesi. Iedzīvotāju depopulācija, sastāva novecošanās, dzimstības analīze, etniskā sastāva izmaiņu analīze, iedzīvotāju skaita un sastāva prognozes. Asociētais profesors ir Latvijas Zinātnes padomes (LZP) eksperts demogrāfijā. Daudzu Latvijas demogrāfiskās situācijas izpētei veltītu publikāciju un zinātnisko konferenču ziņojumu autors un līdzautors. Pasniedz statistikas un demogrāfijas kursus BVEF studentiem.

Asoc. prof. Oļegs Krasnopjorovs

Oļegam Krasnopjorovam ir vairāk nekā 15 gadu darba pieredze Latvijas Bankā makroekonomikas analīzes un pētniecības jomā. Latvijas Bankā viņš tostarp piedalījās Latvijas makroekonomikas prognožu izstrādē, Eiropas Centrālās Bankas ekspertu grupās, sarunās ar starptautiskām institūcijām (Starptautiskais Valūtas fonds, starptautiskās reitingu aģentūras), kā arī viņš ir bijis Latvijas Bankas inflācijas prognozēšanas modeļa līdzautors. Viņa pētnieciskās intereses ietver ekonometriju un makroekonomiku, īpaši ekonomiskās izaugsmes un produktivitātes, darba tirgus un laimes ekonomikas jomās. Viņš ir vairāk nekā 200 viedokļrakstu autors, regulāri piedalās konferencēs un publiskās diskusijās, kā arī sniedz intervijas. Oļegs Krasnopjorovs ir arī Latvijas Ekonometristu asociācijas valdes priekšsēdētājs un Latvijas Produktivitātes institūta (LU domnīca “LV PEAK”) direktora vietnieks. 

Asoc. prof. Silvija Kristapsone

BVEF asociētās profesores akadēmiskās intereses saistītas  ar  matemātisko statistisku, vispārīgo un  nozaru  statistiku, demogrāfiju, datorizētas datu apstrādes metodēm, kā arī pētniecības  metodoloģijas  jautājumiem. Asociētā profesore  ir vairāku  mācību grāmatu autore  un līdzautore. Pētnieciskās intereses ir statistikas teorijas  un sociālekonomisko procesu  statistikas  problēmas.

Asoc. prof. Uldis Rozevskis

BVEF asociētā profesora akadēmiskās intereses ir saistītas ar modernu informācijas tehnoloģiju izmantošanu biznesā, e-biznesu, e-komerciju, biznesa procesu modelēšanu un simulāciju, analīzi. Asociētajam profesoram ir praktiskā darba pieredze informācijas sistēmu veidošanā lielās organizācijās.