Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inta Brūna


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Profesora p.i.

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 429. aud.
Tālrunis: 67034788

E-pasts: inta.bruna@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu trešdienās no 16:00 līdz 17:00, 429.telpa. Attālināti. Lūdzu pierakstīties e-pastā inta.bruna@lu.lv

Dr.ekon., profesore Inta Brūna
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1957.

Izglītība:

1975. – 1980. studijas LVU Ekonomikas fakultātē
1980. – 1985. aspirantūra Maskavas valsts universitātes Ekonomikas fakultātes Ekonomikas – matemātisko metožu katedrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1985.g. Ekonomikas zinātņu kandidāte
1992.g. Nostrificēts Ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.)
1995.g. Latvijas Universitātes docente
1998.g. Latvijas Universitātes asociētā profesore
2003.g. Latvijas Universitātes profesore

Nodarbošanās:

1985. – 1986. vec.zin. līdzstrādnieks LPSR ZPPL institūtā
1987. – 1995. vec.pasn. LU Grāmatvedības katedrā
1995. – 1998. docente LU Grāmatvedības katedrā
1998. – 2003. asociētā profesore LU Grāmatvedības institūtā
2003. – profesore LU Grāmatvedības institūtā
2004.- LU EVF Grāmatvedības institūta direktore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
  1. Brūna I., Millere I. The Development of Accounting System in Latvia since the Regaining of Independence and the Impact of Globalization on it. CD (ISSN 1822-6515) International scientific conference „Economics and Management -2007” 19 – 20 April 2007, Kaunas. 7 p.
  2. Bruna I. Vnutrennij audit gosudarstvennovo upravlenija Latvii. – International conference „Accounting, Takses and Audit” 26 – 27.10.2006 Tallin, 8 p.
  3. Brūna I., Millere I., Šneidere R. Accounting Policy and Development Trends in Latvia. The papers of international conference in Szczecin 25. – 26.May 2006 „Rachunkowošč W Zarzadzaniu Jennostkami Gospodarczymi” Szeczin, 2006, 37. – 43.p.
  4. Brūna I., Šneidere R. Assessment of Accounting Policy Trends in Latvia. “14 scientific conference on economic policy”, Reports-papers of the XIVscientific and educational conference Tarty- Varska, 29.June - July 2006; Berlin/Tallin 2006, 397. – 407.p. 
  5. Brūna I. Control Procedures of Risks Prevention in Realization Cycle of Enterprice. The papers of international conference in Vilnius (6-7 October 2005) „Accounting and Audit System Integration into EU area, new Challenges and Opportunities.”, 2005., 39.-48.p.

Kopējais publicēto darbu skaits – 39,
t. sk. raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos – 13
mācību grāmatas un mācību līdzekļi - 12;
konferenču tēzes - 14.

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Zinātniski – pētnieciskās darbības virziens – vadības kontroles metožu izvēle un pielietojums atsevišķās komercdarbības darbības jomās. Pētījumi tiek veikti sadarbībā ar dažādu nozaru uzņēmumiem profesionālo asociāciju ietvaros.
Starptautiskās konferences „Accounting, Audit and Takses”, Rīga 10.02.2006. organizācijas komisijas priekšsēdētāja

Starptautiskas konferences „Finance and Accounting: Development and Trends, Theory and Practice”, Rīga 18 – 19. 09.2008. organizācijas komisijas locekle

Akadēmiskie kursi:

Grāmatvedības teorija ( Vadībzinību bakalaura programma, A daļa, 3 k.p.)
Grāmatvedības teorija (Profesionālo studiju programma “ (Grāmatvedība analīze, audits)”, A daļa, 4 k.p.)
Finanšu grāmatvedība (Vadībzinību bakalaura programma, B daļa, 4 k.p.)
Finanšu grāmatvedība I (Profesionālo studiju programma “ (Grāmatvedība analīze, audits)”, A daļa, 4 k.p.)
Finanšu grāmatvedība II (Profesionālo studiju programma “ (Grāmatvedība analīze, audits)”, A daļa, 4 k.p.)
Uzņēmuma finanšu vadība un saimnieciskās darbības uzskaite (Profesionālā maģistra “Starptautiskais bizness” studiju programma, A daļa, 4 k.p.)
Izmaksu uzskaite un finansēšana (Vadības zinību maģistra programma, A daļa, 4 k.p.)
Iekšējais audits (Profesionālo maģistru studiju programma „Grāmatvedība un audits”, A daļa, 2 k.p.)
Iekšējais audits (Ekonomikas maģistra programma, B daļa, 2 k.p.)

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU Senāta locekle
LU Ekonomikas promocijas padomes eksperte
LU Ekonomikas doktorantūras padomes locekle
LU profesoru padomes “Ekonomika, vadības zinātne” locekle
LU Rakstu sērijas “Vadības zinātne” redkolēģijas locekle
LU Ekonomikas un vadības fakultātes domniece.
Latvijas grāmatvežu asociācijas biedre.

2008.gada 17. februārī