Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Daiga Āboltiņa


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Lektors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 338. telpa
Tālrunis: 67034702

E-pasts: daiga.aboltina@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu no 11:00 līdz , e-vidē MS Teams. Konsultācijas pieteikt individuāli, rakstot uz e-pastu

Daigas Āboliņas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1971

Izglītība:

1989.-1994. Studijas LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātē Ekonomikas informātikas speciālitātē
1994.-1996. maģistratūras studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē
1999. -2003. doktorantūras studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1994. inženierekonomista kvalifikācija
1996. maģistra grāds biznesa vadībā

Nodarbošanās:

1996. - lektore LU Ekonomikas un vadības fakultātē
1996.- 2005. lektore un vecākā konsultante projektu vadīšanas jomā LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrā
2005. - 2009. lektore projektu vadīšanā „Projektu vadīšanas un komercizglītības centrā”

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. D. Āboltiņa. Ideju radīšanas metodes un paņēmieni//Starptautiskās konferences “Personāla vadīšana Latvijā: pieredze un vīzijas” rakstu krājumā, Rīga, 1998.
 2. D. Āboltiņa. Institūcijas projektorientētā organizācijā//LU Zinātniskie raksti. - Latvijas Universitāte, Rīga, 636/2.sēj., 2001.
 3. D. Āboltiņa. Ieskats projektorientētā uzņēmējdarbībā//žurnālā “Projektu vadīšana”, Nr.1, 2001., 39.-42.lpp.
 4. Ž. Ilmete, D. Āboltiņa. First experience of Project Management certification in Latvia//In: IPMA WORLD CONGRESS on Project Management 19- 20 June 2004.-Budapest, 2004
 5. D. Āboltiņa. Programmprodukta Microsoft Project 2003 lietotāja rokasgrāmata. – Rīga, Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs, 2007, 44 lpp.
 6. D. Āboltiņa. Programmprodukta Microsoft Project 2007 lietotāja rokasgrāmata. – 2008., 44 lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 7
Konferenču tēzes: 10

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Zinātniski pētnieciskās darbības virziens - projektu, multiprojektu, projektu portfeļu un programmu vadīšana.

Akadēmiskie kursi:
 • Projektu vadīšana, A daļa, 4 KP
 • Multiprojektu vadīšana, A daļa, 2 KP
 • Projektu vadīšanas procesa metodes un instrumenti, A daļa, 6 KP
 • Projektu vadība un finansēšana, B daļa, 4 KP
 • Projektu vadība, B daļa, 2 KP
 • Projektu finansēšana, B daļa, 2KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 • Starptautiski sertificēts projektu vadīšanas speciālists (IPMA Level D: Certified Project Management Associate)
 • Profesionālā stažēšanās ārvalstīs:
  1. Brēmenes Universitātē, Projektu vadīšanas un ekonomikas informātikas institūtā, Vācijā;
  2. Dortmundes Augstskolā, Ekonomikas fakultātē, Vācijā.
 • Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (LNPVA) Valdes locekle, 2002-2010 
 • Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) Sertifikācijas un validācijas Paneļa locekle, 2002-2010
 • Profesionālās projektu vadītāju apvienības (PVPA) biedre, Revīzijas komisijas locekle, kopš 2010 
2011. gada 11.decembris