Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Signe Bāliņa


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Profesors

Inovāciju centrs
Centra direktors (pamatstruktūrvienība)

Vadība
Rektora vietnieks digitālās sabiedrības jautājumos

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 333. aud.

E-pasts: signe.balina@lu.lv

Prombūtne: 21.02.2020 - 21.02.2020

Konsultācijas: Katru nedēļu pirmdienās no 17:00 līdz 18:00, Aspazijas bulv. 5, 333.telpa. Iepriekš pieteikties e-pastā: signe.balina@lu.lv. 25/11 un 2/12 būšu komandējumos ārpus Latvijas. Lūdzu, sūtiet e-pastus, ja ir kādi jautājumi. Nākamā klātienes konsultācija 9/12.

 
CV
Izglītība:
2002. Latvijas Universitāte Doktora grāds ekonomikā (Dr. Oec.)
1996. – 1999. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, doktorante, specialitāte: ekonometrija.
1994 Latvijas Universitāte Maģistra grāds matemātikā (Mg. Math.)
1983. - 1988. Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, lietišķās matemātikas specialitāte (5 gadu programma)
Akadēmiskais grāds, zinātniskais grāds, akadēmiskie nosaukumi: Ekonomikas doktors (Dr.oec.)
Pārvalda svešvalodas: Angļu valoda C1, krievu valoda C1.
Dzimtā valoda: Latviešu
Pašreizējā nodarbošanās, darba pieredze:
Kopš 2014. profesors, Ekonomikas un vadības fakultāte
Kopš 2010. valdes priekšsēdētāja, IT kompetences centrs
Kopš 2008. – 2014. asociētais profesors, Ekonomikas un vadības fakultāte
2008. – 2009. Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās
2002. – 2008. docents, Ekonomikas un vadības fakultāte
1997. – 2002. LU Ekonomikas un vadības fakultātes lektore
1994. – 1997. LU Ekonomikas fakultāte, lektore
1991. – 1994. LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte, lektore
1988. – 1992. RTU ASTF Skaitļošanas tehnikas katedra, vecākais inženieris
LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs (pēdējie 6 gadi):
Kopš 2011. IT kompetences centra īstenotais projekts „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, projekta id. Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/001, atbilstoši 2011.gada 11.aprīli ar valsts aģentūru “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtajam līgumam Nr. L-KC-11-0003, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitātē “Kompetences centri”", vadītāja
 2013. – 2014. IT kompetences centra īstenotā projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, projekta id. Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/001, pētījums Nr. 2.2. “Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde”, vadošais pētnieks
 Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs (pēdējie 6 gadi)
2013. Eiropas Komisijas starptautiskais projekts No SI2.ACPROCE052957700 „eSkills: European guidelines & quality labels for new curricula”, dalībniece
2012. Eiropas Komisijas starptautiskais projekts No 30-CE-0454397 / 00-83 "Study on Assessing and Promoting e-Accessibility", dalībniece
2009. Eiropas Komisijas starptautiskais projekts No.2009/1125/1 EACEA/2008/06 "Mapping and evaluating of existing platforms within the cultural sector”, dalībniece
2012. – 2013. Leonardo da Vinci programmas projekts „Trans e-Facilitator (Transfer and Recognition of an efacilitator Curriculum and Qualification )”, projekta Nr. DE/12/LLP-LdV/TOI/147, dalībniece
 2009. – 2013. Eiropas Komisijas pētījums “Latvia RTD Technological Audit”, dalībniece
 Latvijas vai starptautisko projektu un programmu ekspertu padomju, komisiju loceklis
 Latvijas Zinātnes padomes eksperts: nozares – ekonomika un vadībzinātne
Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (pēdējie 6 gadi)
(2014) Balina, Signe. Public Libraries – Facilitators of Information Society and e- Inclusion in Latvia, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 109, 8 January 2014, Pages 412-416, ISSN 1877-0428, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813051148
(2014) Knudsen, Laine Fogh, Balina, Signe. Alternative Dispute Resolution Systems Across the European Union, Iceland and Norway, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 109, 8 January 2014, Pages 944-948, ISSN 1877-0428, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813052087
(2012) Bāliņa, Signe. The information and communications technologies bridging two countries / Signe Bāliņa, Andris Melnūdris. (Latvian cooperation in the area of science and technologies). Bibliogr.: p.153 // Latvia and the United States : a new chapter in the partnership / editor Ivars Indāns. Riga : Centre for East European Policy Studies, 2012. P.145-153.
(2012) Bāliņa, Signe. Inclusive Information Society in Latvia. International scientific conference "Applied information and communication technologies": proceedings of the international scientific conference, Jelgava, Latvia : Latvia University of Agriculture. Faculty of Information Technologies. Jelgava : Latvia University of Agriculture. ISBN 978-9984-48-065-7. P.153-156 : ill. URL: http://aict.itf.llu.lv/files/rakstkraj/proceedings_aict2012.pdf
(2012) Mickeviča, Sarmīte. An analysis of the competitiveness of the ICT manufacturing sector in Latvia / Sarmīte Mickeviča, Signe Bāliņa, Martynas Bieliunas. Bibliogr.: p.137-138 // Journal of Economics and Management Research. Vol.1(2012), p.[123]-138.
(2012) Bāliņa, Signe. Analysis of competitiveness of Latvia’s ICT service sector [elektronisks resurss] / Signe Balina, Sarmīte Mickevica. Bibliogr.: p.30 // Rural business and finance : 1. Rural business economics and administration. 2. Finance and taxes : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development" [elektronisks resurss] / [editor-in-chief Andra Zvirbule-Berzina ; responsible compiler of the proceedings Gunita Mazure, Zanete Gruzina]. (Economic science for rural development ; N 28). Jelgava : [LLU Ekonomikas fakultāte], 2012. P.25-30 : fig., tab.
(2011) Bāliņa Signe. Zinātnes un tehnoloģiju attīstība Latvijā, 2011. Development of Science and Technology in Latvia, 2011. Izglītības un zinātnes ministrija, 2011. Pieejams elektroniski http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Zinatne/zinatnes-un-tehnologiju-attistiba-Latvija-2011.pdf
(2011) Bāliņa, Signe. Informācijas sabiedrības un IKT nozares statistiskie rādītāji Latvijā un Eiropā = Statistical indicators of information society and ICT industry in latvia and Europe / Māra Gulbe, Signe Bāliņa. Literatūra: 474.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration / Latvijas Universitāte. (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 771.sēj.). Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. [466.]-475.lpp. : diagr., tab. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-771_Vad-zin_353-672lpp_.pd
(2011) Bāliņa Signe, Reiziņš, Klāvs. Analysis of life satisfaction in Latvia / Klāvs Reiziņš, Signe Bāliņa. References: p.1517-1520 // Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil, Pula, Croatia, March 24-26, 2011 : The 5th International Scientific Conference : conference proceedings / ed.: K.A. Rakitovac, V. Šugar, V. Bevanda ; Juraj Dobrila University of Pula. Department of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković". Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2011. Vol.2, p.1499-1520.
Vadītie promocijas darbi
External Human Resource Marketing in Germany, Susanna Maria Minder, Latvijas Universitāte.
Application, scope and limits of Compliance Management Systems in business operations as systematic approach to decrease corruptive behavior within organizations, Malcolm Gammisch, Latvijas Universitāte.
Patērētāju pārrobežu sūdzību alternatīvās strīdu risināšanas iespēju attīstības perspektīvas Eiropas Savienībā, Laine Foga Knudsena, Latvijas Universitāte. Darbs aizstāvēts 29/11/2013
Elektronisko dokumentu vadības sistēmas to problēmas un īpatnības privātajā sektorā, Kristīna Puksta, Latvijas Universitāte.
Sociālās nevienlīdzības un iedzīvotāju labklājības analīze, Klāvs Reiziņš, Latvijas Universitāte.
Nekustamā īpašuma tirgus ietekme uz tautsaimniecības attīstību, Normunds Šlitke, Latvijas Universitāte.
LU, Latvijas vai starptautisko zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadītājs vai loceklis:
LU Ekonomikas un vadības fakultātes dome, loceklis
LU Vadības zinības doktorantūras padome, loceklis
Starptautisko vai Latvijas zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību, biedrību vadītājs vai līdzdalībnieks:
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, prezidente
Rīgas Hanzas Rotari klubs, valdes locekle
Latvijas Ekonometristu asociācija, valdes locekle
International Association of Survey Statisticians, biedre
Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs zinātnisko un akadēmisko ekspertu komisiju darbā
LR Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes locekle (kopš 2009)
LR Vides un reģionālās attīstības ministra padomniece (2010.-2011., kopš 2014.)
7/04/2015