LU BVEF studentu apbalvošana

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studējošie tiek apbalvoti par ieguldījumu LU un fakultātes sporta vai kultūras dzīvē vai par nozīmīgu ieguldījumu LU un fakultātes publiskā tēla veicināšanā, tajā skaitā, piedaloties ar saviem studiju darbiem zinātniskās konferencēs, konkursos un veiksmīgu un atpazīstamu uzņēmējdarbību sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa inkubatoru.

Apbalvojuma mērķis ir motivēt fakultātes studējošos sniegt ieguldījumu LU un fakultātes publiskā tēla veicināšanā, piedalīties zinātniskās konferencēs, konkursos un sacensībās, attīstīt Latvijas Universitātē radītu uzņēmējdarbību.

Studējošie, kuru ir veikuši nozīmīgu ieguldījumu var pretendēt uz finansiāliem apbalvojumiem un studiju maksas samazināšanu atbilstošu LU noteiktajai kārtībai.

Studenti var pretendēt uz apbalvojumiem, ja ir izpildījuši visos semestros akadēmiskās prasības, nav neattaisnotu finansiālo parādu, vidējā svērtā atzīme ir ne zemāka kā 7, students nav eksmatrikulēts.

Latvijas Universitātes (LU) fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 LU studentus. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību. Atbalsta pamatuzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus, lai studenti varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību.

Latvijas Universitātes (LU) fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 LU studentus. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību. Atbalsta pamatuzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus, lai studenti varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību.

Pieejamas šādas stipendijas:

1. kursa studentiem:

Pamatstudiju studentiem, sākot no 2. kursa:

Maģistrantūras studentiem:

Doktorantūras studentiem:

Vairāk informācijas LU fonda oficiālajā tīmekļvietnē: www.fonds.lv.

1. kursa studentiem:

Pamatstudiju studentiem, sākot no 2. kursa:

Maģistrantūras studentiem:

Doktorantūras studentiem:

Vairāk informācijas LU fonda oficiālajā tīmekļvietnē: www.fonds.lv.

Pamata, augstākā līmeņa, profesionālo programmu studentiem

Pieteikšanās stipendijām notiek Latvijas Universitātes (LU) Informācijas sistēmā 10 dienu laikā no semestra reģistrācijas nedēļas sākuma saskaņā ar akadēmiskā gada kalendāru. Dokumentus, kas apliecina, ka studējošajam ir tiesības pretendēt uz stipendiju saskaņā ar LU valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas nolikuma 6. punktā minētajiem kritērijiem, jāiesniedz fakultātes lietvedei.

 

Doktorantiem

Pieteikšanās stipendijām notiek LU Informācijas sistēmā 10 dienu laikā no semestra reģistrācijas nedēļas sākuma saskaņā ar akadēmiskā gada kalendāru. Dokumentus, kas apliecina, ka studējošajam ir tiesības pretendēt uz stipendiju saskaņā ar LU valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas nolikuma 6. punktā minētajiem kritērijiem, jāiesniedz Raiņa bulv.19, 114. telpā.