21. novembrī Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) maģistra studiju programmas “Sabiedrības vadība” studiju semināra ietvaros notika Valsts kancelejas izstrādātā Valsts pārvaldes reformu modernizācijas plāna 2023.-2027.gadam projekta publiskā apspriešana. Pasākumā piedalījās LU BVEF vadība, mācībspēki, studenti un absolventi no dažādām valsts pārvaldes iestādēm.

Atklājot pasākumu, LU BVEF dekāns, prof. Gundara Bērziņš klātesošos iepazīstināja ar biedrības “Formula 2050” izstrādātajiem Latvijas valsts attīstības uzstādījumiem un valsts pārvaldes lomu to sasniegšanā. Dekāns atzīmēja, ka svarīgākais politikas plānošanā ir stratēģiskais fokuss, skaidri definēti un izmērāmi mērķi, kā arī politiskā kompetence, zināšanas, prasmes un veiktspēja.

Tam sekoja Valsts kancelejas Direktora padomnieces Valsts pārvaldes attīstības jautājumos Initas Paulovičasuzstāšanās - “Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027.gadam. Izstrādes process, rīcības virzieni un izaicinājumi”, kurā eksperte uzsvēra: "Valsts pārvaldes modernizācija nav pašmērķis. Tikai domāšanas maiņa un pārdomāti ieguldījumi valsts pārvaldes cilvēkresursu, procesu un sistēmu attīstībā ļaus sasniegt mērķi – nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus, vienlaikus stiprinot sabiedrības noturību pārmaiņās."

Savukārt Valsts kontroles padomes locekle, Dr.oec. Inga Vilka savā uzstāšanās “Atziņas no Valsts kontroles revīzijas par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020” norādīja, lai jaunais valsts pārvaldes modernizācijas plāns gūtu atbalstu un tiktu īstenots, mērķu un risinājumu rašanā jāiesaista parlaments un jaunā valdība.

Diskusiju par Valsts pārvaldes modernizācijas plāna projektu iesāka maģistra studiju programmas “Sabiedrības vadība” 1. un 2. kursa studējošo prezentācijas, kurās topošie sabiedrības vadības un publiskās pārvaldes eksperti detalizēti bija izanalizējuši izstrādāto plāna projektu, sniedzot savu redzējumu un ieteikumus tā pilnveidei.

LU BVEF maģistra studiju programmas “Sabiedrības vadība” direktore docente Lilita Seimuškāne: "Reformas vienmēr ir līdzeklis mērķa sasniegšanai, nevis mērķis pats par sevi. Ikvienas reformas vai modernizācijas centrā ir cilvēks, viņa vajadzības un iespējas. Tāpēc domājot par valsts pārvaldes attīstības virzieniem, tas jāskata kontekstā ar cilvēka dzīves realitāti un viņa iespējām sekot līdzi plānotajām pārmaiņām."

Valsts pārvaldes reformu modernizācijas plāna 2023.-2027.gadam plāna projekta publiskā apspriešana norisinās no šī gada 07.11.2022 - 22.11.2022, tas pieejams MK vienotajā tiesību aktu portālā (TAP): https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/178726c9-1e23-46b6-a7de-d3f5dcd642eb

   

Share