NORĀDĪJUMS par konkursa (rotācijas) rezultātu apstiprināšanu 2021./2022.akademiska gada pavasara semestri

Lai nodrošinātu Latvijas Universitātes valsts budžeta dotēto studiju  vietu  konkursa (rotācijas)  rezultātu apstiprināšanu, NOSAKU šādus ar konkursa  (rotācijas)  norisi saistītos termiņus:

1. Sekmju ievada nodrošināšana  LUISā līdz 07.07.2022.
2. Studējošo iepazīšanas ar ievadītajiem sesijas rezultātiem un ziņošana par k!ūdām 08.07.2022. līdz
10.07.2022  (rezultāti aplūkojami personīgi LUISā).
3. Sūdzību par rotācijas  norisi iesniegšana un to izskatīšana līdz 11.07.2022., rakstot  uz e-pastu studiju programmas metodiķei.
4. Rīkojuma projektu sagatavošana par finansējuma  avota maiņu rotācijas  rezultātā  12.07.2022.
5. Konkursa rezultātu apstiprināšana 14.07.2022.
6. Papildvienošanās līgumam (gadījuma, ja rotācijas rezultātā mainās finansējuma avots) parakstīšana no
30.08.2022. līdz 03.09.2022.

NORĀDĪJUMS par konkursa (rotācijas) rezultātu apstiprināšanu 2021./2022.akadēmiskā gada pavasara semestrī