Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ieva Aizsila , Мd.оес, 

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore
Ieva Aizsila , Мd.оес, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore

Ieva Aizsila: Mūsdienās pieprasīta profesija - revidents
Liene Bērziņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
17.07.2017

Jūnijs un jūlijs Latvijā ir izlaidumu laiks, kad vidusskolu un augstskolu absolventi saņemt diplomus par veiksmīgi noslēgtajām mācībām un bieži vien plāno turpināt studijas, tās jau saistot ar konkrētu profesiju. Šobrīd darba tirgū ir pieprasījums pēc zinošiem un kompetentiem jauniešiem, kuri gatavi nepārtrauktiem izaicinājumiem profesionālajā izaugsmē, izmantojot profesionālo spriedumu, pārbaudot informācijas uzticamību nepārtrauktā ekonomikas un tehnoloģiju attīstības laikmetā. Šīs profesijas pārstāvji ir revidenti, to ikdienas darbs ir cieši saistīts ar uzņēmējdarbību, kurā nepārtraukti ir jāmācās izprast uzņēmumus un domāt, redzot nākotnes vīziju, saistītu ar klienta saimniecisko darbību.

Vērtējot revidenta profesijas attīstību pēdējo 15 līdz 20 gadu laikā Latvijā, viennozīmīgi var apgalvot, ka tā nepārtraukti attīstās un ir pieprasīta, kā arī augsti atalgota ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Līdz ar to ir aktuāli novērtēt, kāda ir revidenta nozīme uzņēmuma gada pārskata veidošanā un kādi faktori ietekmē un ir jāņem vērā revidenta profesijas pārstāvjiem šodien un tuvākajā nākotnē. 

Revīzija nozīmē paziņot investoriem vai citām ieinteresētajām personām par to, vai uzņēmuma dati sniedz «skaidru un patiesu» informāciju par organizācijas finanšu darbībām. Līdz ar to revidenti nodrošina stratēģiski svarīgu pakalpojuma sniegšanu, kas ļauj funkcionēt biznesa pasaulei, var palīdzēt identificēt un novērst krāpšanu un netaisnību, un palīdz saglabāt stabilu ekonomisko izaugsmi. Gada pārskats mūsdienās ir kļuvis par svarīgu publiski pieejamās uzņēmuma finanšu informācijas avotu plašam sabiedrības lokam. 

Līdz ar to revidenti sniedz zināma līmeņa pārliecību sabiedrības pārstāvjiem (ieinteresētajām personām), tai skaitā arī uzraugošajām institūcijām, ka uzņēmuma saimnieciskā darbība ir stabila un atbilstoši tiek pārvaldīta. 

Grāmatveža un revidenta loma 

Ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs grāmatvedim un revidentam kopīga profesionālās darbības pazīme ir pienākums darboties sabiedrības interesēs. Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksā ir norādīts, ka profesijas pienākums ir ne tikai apmierināt atsevišķa klienta vai darba devēja prasības, bet arī darboties sabiedrības interesēs, ievērojot ētikas kodeksā noteiktās prasības un pielietojot profesionālo spriedumu.

Publiski ne vienu reizi vien tiek aktualizēta tēma par grāmatveža profesiju un ar to saistītajiem jautājumiem Latvijā. Svarīgi būtu atzīmēt, ka Latvijā grāmatveža profesija nav publiski pārraudzīta — nav obligāta un vienota sertificēšana, piemēram, kā zvērinātu revidentu profesijas pārstāvjiem. Zvērinātus revidentus uzrauga valsts, un to darbība un pakalpojumi tiek reglamentēti Revīzijas pakalpojumu likumā.\ 

īpašnieki bieži saskaras ar gadījumiem, kad grāmatveža «nezināšana» uzņēmumam var radīt papildu zaudējumus, piemēram, laikus netiek ziņots Valsts ieņēmumu dienestam par nodokļu pārnešanu, saistīto pušu darījumu nepareiza uzskaite u.c. noved pie administratīvajiem sodiem. Kā arī, notiekot izmaiņām uzņēmumu saimnieciskajā darbībā, ko ietekmē mainīgā tirgus vide, atklājas, ka grāmatvedim nav pienācīgas pieredzes, kompetences, zināšanu vai prasmes, lai šīm izmaiņām laikus (ātri) pielāgotos, līdz ar to radot papildu izmaksas uzņēmuma īpašniekiem. 

Pēdējos gados ir vērojama tendence, ka pieaug to uzņēmumu īpatsvars, kas izmanto grāmatvedības ārpakalpojumus: 2007. gadā — 30%, 2009. gadā — 35%, 2011. gadā — 37%, 2014. gadā — 48%, bet 2016. gadā — 56% saskaņā ar Ekonomikas ministrijas «Latvijas uzņēmējdarbības vides vērtējuma un reformu ziņojuma» datiem.

Uzņēmumu īpašniekiem būtu jāsaprot, ka mūsdienās zvērinātam revidentam šajā aspektā ir nozīmīga konsultanta loma, jo uzņēmumu grāmatvežiem un īpašniekiem ir iespēja lūgt «savam revidentam» padomu, piemēram, par nodokļu aktualitātēm vai arī uzņēmuma kontroles un procesa uzlabošanas jautājumos. 

Uzņēmēji bieži argumentē un norāda, ka obligātās revīzijas (ierobežotās pārbaudes) pakalpojums ir apgrūtinošas papildu administratīvās izmaksas. Tomēr saskaņā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas datiem 90% pirmā gada revīzijās tiek atklātas būtiskas kļūdas, kas norāda uz gada pārskatu kvalitātes trūkumiem, piemēram, uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu. Būtiskas kļūdas ir tādas, kas ietekmē un izmaina gada pārskata finanšu rezultātus, līdz ar to arī īpašnieku, investoru, kredītiestādes un citu ieinteresēto personu lēmumu, kas varētu būt izdarīts, vērtējot neprecīzos finanšu datus. 

Jāuzsver, ka kopš 2016. gada Latvijā ir jauns uzņēmuma gada pārskata pārbaudes pakalpojums — ierobežotā pārbaude, kas ietver gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstības pārbaudi, kas kopumā papildus varētu novērst būtiskus soda riskus attiecībā uz aprēķinātā nodokļa pareizību arī tiem uzņēmumiem, kas neizpilda obligātos kritērijus, lai tiem būtu nepieciešama ierobežotā pārbaude (vai revīzija). Tātad neatkarīga pārbaude un revīzija (atzinums) ir svarīga pašiem uzņēmuma īpašniekiem, galvenokārt tiem, kas nepiedalās uzņēmuma pārvaldē, un īpaši tiem, kas pilnībā «nesaprot» saimnieciskas darbības finanšu uzskaites nianses savā uzņēmumā. 

Nozīmīgākā atšķirība, salīdzinot gada pārskata ierobežotu pārbaudi ar revīziju, ir mērķis. Revīzijas mērķis ir radīt pietiekamu pamatu, lai sniegtu atzinumu par finanšu pārskatiem kopumā. Savukārt ierobežota pārbaude nenodrošina pietiekamu pamatu sniegt šādu atzinumu, jo starptautiskais pārbaudes uzdevumu standarts neprasa uzņēmuma iekšējo procesu uzskaites mērķtiecīgu pārbaudi, t. sk. izpratni par iekšējās kontroles struktūru, kontroles risku vērtējumu un citas noteiktas procedūras, ko īsteno revīzijā. Pārbaude vērš revidenta uzmanību uz būtiskiem apstākļiem un jautājumiem, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatus, bet tas nesniedz pilnu pārliecību, ka kļuvuši zināmi visi būtiskie apstākļi, kas atklājas revīzijā. 

Līdz ar to svarīgi saprast, ka ierobežota pārbaude ir zemākas pārliecības uzdevums nekā obligātā gada pārskata revīzija. 

Investoriem ir svarīgi uzticēties 

Grāmatvedības un gada pārskata standartizācija veicina investoru aizsardzību, revidēta (pārbaudīta) gada pārskata informācija palielina uzticamību kapitāla tirgiem, rada vienlīdzīgu konkurences vidi tirgus dalībniekiem, kā arī palīdz apgūt un apstiprināt informāciju ārpus valsts robežām. 

Bieži vien neseno lokāla un globāla mēroga ekonomisko krīžu rezultātā rodas būtiska nenoteiktība par ekonomikas attīstību nākotnē. Šodien investoriem un uzņēmējiem jāpieņem lēmumi būtiskas nenoteiktības apstākļos. Jebkuram potenciālajam investoram būtu svarīgi «ticēt» finanšu rādītājiem, kuru aprēķini un analīze balstās uz gada pārskatā atspoguļoto informāciju. Neatbilstošas uzskaites dēļ likviditātes, rentabilitātes un citi finanšu rādītāji neatspoguļo uzņēmuma faktisko stāvokli, kas varētu apdraudēt lēmumu pieņemšanu. Revidēts (pārbaudīts) gada pārskats investoriem dotu zināmu pārliecību, kas varētu palīdzēt nākotnē novērst kļūdainus lēmumus un zaudējumus.

Gada pārskats ir labs informācijas avots (publiski pieejams), kas sniedz zināmu priekšstatu par saimnieciskās darbības stāvokli un finanšu rādītājiem, kā rezultātā var novērtēt uzņēmuma finansiālo stabilitāti, ko arī kreditori (komercbankas) aktīvi izmanto un iekļauj kā obligāto izsniegto aizdevumu nosacījumu — izpildes prasību (kovenantu) punktu par revidētu (pārbaudītu) gada pārskatu. Arī piegādātāji ir ieinteresēti zināt reālo stāvokli, vēlas paļauties uz datu atbilstību un laikus reaģēt. 

Svarīgi ir atzīmēt, ka, veicot uzņēmumu finansiālās darbības analīzi un prognozēšanu, dažādām lietotāju grupām var būt atšķirīgas intereses un līdz ar to arī atšķirīgi analizējamie finanšu rādītāji un to interpretācija, kā arī viedoklis par revīzijas (pārbaudes) nozīmi. 

Ne tikai investoriem, bet visai sabiedrībai kopumā ir svarīgi novērtēt un uzticēties, ka revidenta profesijas pārstāvji spēj domāt kritiski un pārbauda revīzijas procesā izvirzītos apgalvojumus, pamatojoties uz neatkarīgu spriedumu, izmantojot pieredzi un zināšanas. Sniegtais atzinums, pievienots gada pārskatam, ir līdzvērtīga sava veida datu apdrošināšana un papildu pārliecības iegūšana. Revidents palīdz veidot lielāku uzticības pakāpi finanšu datiem un informācijai straujajā biznesa un ekonomikas vides attīstības laikmetā. Informācijas pārbaudes apliecinājums ir būtisks faktors, ne tikai lai pieņemtu lēmumus, bet arī lai izdarītu dažādus spriedumus vadības un sabiedrības līmenī par uzņēmumu. 

Ar ko jārēķinās revidentiem šodien 

Revidenti nenodrošina tikai revīzijas veikšanu, pielietojot specifiskās nozares zināšanas un analītiskās metodes, iegūstot padziļinātu izpratni par procesiem uzņēmumā un kā tie darbojas dzīvē, bet arī novērtē gada pārskata datus kopainā, veicot sava veida biznesa analīzi. Mūsdienās revidenti vairs neasociējas tikai ar datu pārrēķināšanu, izmantojot kalkulatoru, bet tie tiek uzskatīti par profesionāļiem, kas palīdz apspriest, analizēt un risināt ar uzņēmuma biznesu saistītos jautājumus un problēmas, veicinot saimnieciskās darbības virzību un attīstību nākotnē. 

Līdz ar to, vērtējot apkārtējos notikumus, saprotam, ka esam nepārtrauktu pārmaiņu ceļā. Tehnoloģiju iespējām ir nozīmīga loma, kā mēs īstenojam savus pienākumus un sasniedzam izvirzītos mērķus. Revidenta darbs un veicamās funkcijas ir ļoti saistītas ar tehnoloģiskajām iespējām, proti, veikt datu un informācijas apstrādi, pārbaudes, apkopot un analizēt rezultātus un izdarīt secinājumus, pielietojot dažādus algoritmus, izlases un analīzes metodes. Tagad ir iespējams apstrādāt datus, kurus pirms 20 gadiem bija neiedomājami pārbaudīt ne tikai apjoma ziņā, bet arī kvalitātes un daudzveidīgo programmu iespēju ziņā. Šīs tehnoloģijas dod iespēju ienākt darba tirgū jauniem speciālistiem, attīstīties un pielietot apgūtās iemaņas arī nākotnē, izstrādājot revīzijas pieejas datu ievadei, apstrādei un sasaistei ar revīziju. 

Jāatzīmē, ka tehnoloģiju attīstība skar ne tikai revīzijas nozares pārstāvjus, bet arī pašus uzņēmumus, radot spēju attīstīt inovatīvus risinājumus saimnieciskās darbības veikšanas uzskaitei un pareizai rezultātu atspoguļošanai, kas savukārt rada papildu izaicinājumus revidentiem datu iegūšanā un to atbilstības pārbaudē. 

Būtiski norādīt, ka revīzijas nozares pārstāvji un to darbība Latvijā tiek publiski uzraudzīta, un, vērtējot nesenās izmaiņas likumdošanā, tiek pakļauta arī pieprasījuma izmaiņām, kad revīzijas pakalpojumu Latvijā papildināja jauns pārbaudes pakalpojums — ierobežotā pārbaude. Šāda veida izmaiņas veicina rast iespēju pievienoties jauniem profesijas pārstāvjiem un motivē esošos stiprināt un vēl vairāk uzraudzīt revīzijas nozari un profesionāļus, kas tajā darbojas. Revidenta profesijas pārstāvji un to darbība bieži vien mainās līdz ar valsts vajadzībām, bet svarīgi ir arī darboties sabiedrības interesēs, saglabājot sava darba nozīmi tieši kapitāla tirgiem un to uzraudzībai. 

Svarīga nozīme ir arī datu un informācijas ticamībai. Nesenie notikumi grāmatvedības regulējuma normatīvo aktu izmaiņās ļauj secināt, ka pieaug izaicinājumi grāmatveža profesijai, līdz ar to arī revidentiem. Kāpēc? Kopīgais šo profesiju pārstāvjiem ir strādāt sabiedrības labā ilgtermiņa, jo sabiedrība paļaujas uz publiski pieejamo informāciju, kas ir iekļauta gada pārskatā, un tā finanšu datu ticamai izmantošanai. 

Kādas ir izaicinājuma prasības, kas tiek gaidītas mūsdienās no revidenta profesijas pārstāvjiem? Tās var iedalīt šādās kategorijās: profesionāla kvalitāte, tehnoloģiju iespējas, informācijas nozīmīguma un ticamības pārbaudes iespējas un profesionāls talants. Revīzijas nozares pārstāvjiem svarīga ir ne tikai kritiska domāšana un nepārtraukta izglītošanās, bet arī spēja spriest atšķirīgi, analizēt informāciju, pielietojot alternatīvas metodes, un izdarīt pamatotus un kvalitatīvus spriedumus. 

Lai šādu kopīgo mērķi varētu sasniegt, revidentiem jāspēj izprast uzņēmuma biznesu, ne tikai novērtēt, kā uzņēmums ir darbojies, bet kā tas attīstīsies turpmāk. Finanšu uzskaite ir viens no saimnieciskās darbības elementiem, bet svarīgi ir novērtēt, kā uzņēmums identificē riskus, kā tos uzrauga un vada, tā spēja darboties nozarē. Revidents var palīdzēt identificēt un novērtēt šos uzņēmējdarbības un biznesa riskus. 

Lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma darbību, uzņēmējiem nepieciešama kritiskā domāšana, kas savukārt liek izmantot alternatīvas metodes, lai palielinātu uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitāti un uzlabotu tā darbību. Vērtējot Latvijas tautsaimniecību kopumā, svarīga nozīme ir arī profesionāliem pakalpojumiem un konsultācijām no revīzijas praksēm, kas palīdz sasniegt uzņēmuma mērķus caur uzņēmējdarbības un biznesa riskiem, paliekot veiksmīgiem un elastīgiem mainīgajā ekonomiskajā vidē. Galvenā atšķirība starp konsultācijām un revīziju nav pielietotās zināšanas, bet gan tieši profesijas pārstāvju neatkarība un darbības pamatprincipi, sniedzot pakalpojumu sabiedrības interesēs.

Revidēts un pārbaudīts gada pārskats mūsdienās ir noderīgs instruments precīzākai lēmumu pieņemšanai. Revidenta profesija ir nepārtrauktā attīstības un izmaiņu ceļā, saglabājot vērtīgu un būtisku pakalpojumu uzņēmuma saimnieciskajai darbībai. Revidenta profesijas pārstāvjiem piemīt globāls skatījums uz notikumiem uzņēmumā, un tas ir vērtējums no malas, kopainas vērtējums par konkrētu periodu un notikumiem nākotnē, lai netikai veicinātu sadarbību ar klientu, bet arī novērtētu uzņēmuma procesus un sniegtu vērtīgus ieteikumus, kā tos uzlabot, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. 

Publicēts žurnālā "Bilance" jūlija numurā