Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Ekonomikas doktora zinātnisko grādu ieguvusi Nataļja Točelovska
Dr.oec. Ilze Medne, Ekonomikas Promocijas padomes zinātniskā sekretāre
12.11.2018.

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome 2018. gada 6.novembrī atklātā sēdē piešķīra ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātnisko grādu Ekonomikas nozarē, apakšnozarē Finanses un kredīts Nataļjai Točelovskai. Promocijas darba temats: Latvijas korporatīvo obligāciju tirgus attīstība.

Promocijas darba ietvaros ir veikta korporatīvo obligāciju tirgus attīstības modeļu, attīstības pakāpju un attīstības noteicošo faktoru analīze, ir izveidots teorētiskais pamats korporatīvo obligāciju tirgus attīstības novērtēšanai Latvijā, identificēti galvenie Latvijas korporatīvo obligāciju tirgus attīstību noteicošie faktori un izstrādāts Korporatīvo obligāciju tirgus attīstības modelis. Promocijas darbā ir apskatītas pašlaik Eiropā notiekošās korporatīvā finansējuma paradigmas izmaiņas, ko veicināja 2008.–2013. gada finanšu krīze un ko atbalstīja Kapitāla tirgu savienība, kā būtisks korporatīvo obligāciju tirgus attīstību ietekmējošs ārējais faktors, rezultātā ir noteiktas ar korporatīvo obligāciju tirgus attīstību saistītas Kapitāla tirgu savienības politiskās iniciatīvas un sniegti ieteikumi nepieciešamām darbībām, lai turpmāk attīstītu korporatīvo obligāciju tirgu Latvijā Kapitāla tirgu savienībā. Promocijas darbā ir veikts Latvijas korporatīvo obligāciju tirgus padziļinātais analītiskais pētījums, kurā tiek izmantoti aprakstošo un salīdzinošo pētījumu ietvari, tiek vērtēta Kapitāla tirgu savienības ieviešanas ietekme uz korporatīvo obligāciju tirgu Latvijā, ir veikta Latvijas korporatīvo obligāciju tirgus attīstības noteicošo faktoru praktiskā izpēte, izmantojot ekonometrisko analīzi, kuru papildina padziļinātās intervijas un aptaujas.

Latvijas korporatīvo obligāciju tirgus attīstības analīzes aktualitāti nosaka vairāki faktori ieskaitot šī jautājuma pašreizējo izpētes pakāpi. Latvijā līdz šim nav pētīts korporatīvo obligāciju tirgus, un nav zināms neviens līdz šim veikts zinātnisks pētījums, kas tiktu veltīts korporatīvo obligāciju tirgus attīstības analīzei Latvijā. Šajā kontekstā autores pētījums “Latvijas korporatīvo obligāciju tirgus attīstība” risina aktuālo uzdevumu ekonomikā.

 

Latvijas korporatīvo obligāciju tirgus attīstības analīzes nepieciešamību pastiprina šo datu izmantošanas iespēju daudzveidība. Pētījuma izstrādāto ietvaru un modeļa rezultātus, kā arī sagatavotos ar Kapitāla tirgu savienības aktivitātēm saistītos ieteikumus varētu izmantot, pirmkārt, korporatīvā nozare definējot finansēšanas stratēģijas plānošanu, un, otrkārt, korporatīvo obligāciju infrastruktūras nodrošinātāji stratēģiski plānojot korporatīvo obligāciju segmenta attīstību. Treškārt, regulatori var izmantot pētījuma rezultātus, tālāk izstrādājot un attīstot ar korporatīvo obligāciju tirgu saistītus noteikumus un likumdošanas bāzi (ieskaitot nodokļus), nosakot pašreizējo korporatīvo obligāciju tirgus attīstības līmeni Latvijā, definējot to izmantošanu korporatīvam segmentam un veidojot Latvijas pozīciju Kapitāla tirgu savienībā. Ceturtkārt, akadēmisko nozari pētījuma rezultāti var ieinteresēt kā nozīmīgs datu un izmantoto modeļu un teoriju avots turpmākajiem pētījumiem par Latvijas korporatīvo obligāciju tirgu.