Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Ekonomikas zinātņu doktora grādu Grāmatvedības un uzskaites teorijā ieguvusi lektore un pētniece Ivita Faituša
Ilze Medne, Ekonomikas promocijas padomes Zinātniskā sekretāre
12.09.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas promocijas padome 11. septembrī atklātā sēdē piešķīra ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātnisko grādu Ekonomikas nozarē (apakšnozarē Grāmatvedības un uzskaites teorija) Ivitai Faitušai. Viņas promocijas darba tēma - „Iekšējā audita izvērtējums un pilnveidošanas iespēju analīze Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās”.

Promocijas darbā izstrādāts modelis un piedāvāti alternatīvie risinājumi iekšējā audita ieviešanai pašvaldībās, kā arī sagatavota pašvaldību iekšējā audita vērtēšanas pieeja un izstrādāts pašvaldību iekšējā audita pievienotās vērtības jeb ieguvumu saraksts. Analizējot Eiropas valstu pieredzi, izvirzīti priekšlikumi iekšējā audita funkcijas pilnveidošanai Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās. Pētījuma rezultātā formulēti  ieteikumi izmaiņām LR “Iekšējā audita likumā” un  likumā “Par pašvaldībām” un sniegti ieteikumi Latvijas pašvaldību iekšējā audita funkcijas vienotai ieviešanai.

Promocijas darba aktualitāti pamato apstāklis, ka vēl joprojām iekšējais audits netiek novērtēts pienācīgi un pilnīgi, tāpat nereti tiek uzskatīts par slogu visiem vadības līmeņiem. Šobrīd iekšējā audita galvenā loma, novērtējot pastāvošos procesus, ir sagatavot ieteikumus vadībai, kas vērsti uz procesu uzlabošanu nākotnē, tādējādi ar kompetentu iekšējo auditoru palīdzību radot pievienoto vērtību organizācijai.

Promocijas darba mērķis ir, pamatojoties uz fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem par iekšējā audita lomu un īstenošanu praksē, novērtēt iekšējo auditu Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un Latvijas pašvaldībās, izstrādāt iekšējā audita modeli un priekšlikumus Latvijas pašvaldībām iekšējā audita funkcijas pilnveidošanai.

Pētījuma ietvaros veiktas valsts pārvaldes, pašvaldību iekšējo auditoru aptaujas un ekspertu aptaujas, lai novērtētu iekšējā audita pilnveidošanas iespējas. Ekspertu vērtējumā neatkarība ir galvenais faktors iekšējā audita pievienotās vērtības radīšanā. Pētījumā konstatēts, ka Latvijas valsts tiešās pārvaldes iekšējais audits sniedz sistemātisku efektivitātes un risku vadības novērtēšanas pieeju, iekšējā audita struktūrvienību  darbošanās ar būtiskām nepilnībām ir vērojama atsevišķās iestādēs un ministrijās, kas neliecina par  sekmīgu darbību. Iekšējā audita nepilnību iemesls ir zema darbinieku motivācija attīstīties un izglītoties, kas tālāk ietekmē darbinieku kompetenci, kadru mainību, dažādas konfliktsituācijas u.c.

Analizējot Latvijas statistiskos reģionos, konstatēts, ka pašvaldībās, kurās nav izveidota iekšējā audita struktūrvienība, vidējās ieņēmumu summas un aktīvu apjoms ir mazāks nekā tajās pašvaldībās, kurās darbojas iekšējā audita struktūrvienība.

Ekspertu vērtējumā autores veidotajā pašvaldību iekšējā audita pievienotās vērtības jeb ieguvumu sarakstā nozīmīgākie elementi ir  pašvaldības vadības, budžeta plānošanas un izpildes kontroles uzlabošana, vienotas lietvedības darba un dokumentu aprites nodrošināšana, domes un pašvaldības organizatoriskā un tehnikā darba veikšana un koordinēšana, kā arī iepirkumu procesu pilnveidošana, un personāla vadības sistēmu efektīvāka  nodrošināšana.

Darbā piedāvāts un analizēts pašvaldību iekšējā audita ieviešanas modelis un alternatīvie risinājumi,  sniegti priekšlikumi iekšējā audita pilnveidošanai Latvijas valsts tiešajā pārvaldē un pašvaldībās.