Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Profesionālā bakalaura studiju programma “Personāla vadība”
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.12.2017

Programmas mērķis ir sagatavot personāla vadītājus, kuri nodrošinātu uz pētniecību balstītu cilvēkresursu vadīšanu atbilstoši uzņēmuma/iestādes mērķiem, saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, sabiedrības, politikas, ekonomikas globalizācijas un darbaspēka mobilitātes tendencēm.

 

 

Studiju programmas direktors: Dr.sc.admin. Antra Līne

Pirmā pētniece, kas Latvijā pētījusi arodbiedrību kā organizāciju - līderību, komunikāciju, stratēģisko vadīšanu arodbiedrībā. Pētījuma ideju rosināja Antras Līnes vairāk kā 10 gadus ilgā pieredze Latvijas profesionālās arodbiedrības vadīšanā. Lektore ir sagatavojusi vairāk kā 15 zinātniskās publikācijas un uzstājusies starptautiskās zinātniskās konferencēs par organizāciju vadīšanas jautājumiem – līderību, komunikāciju un stratēģisko vadīšanu. Pieredze studiju procesa organizēšanā, studiju programmu izstrādē un novērtēšanā

Imantas 7.līnija 1, 306.kab, tālr. 67860655

 

 

 

KO ES STUDĒŠU?

Galvenās studiju jomas – personāla vadība, vadības zinātne un uzņēmējdarbība, ekonomika, psiholoģija, tiesību zinātne, komunikācija.  Programmas  apguve nodrošina studentiem zināšanas un prasmes:

  • cilvēkresursu vadīšanā kopumā
  • personāla politikas  izstrādāšanā un vadīšanā
  • darba tirgus attīstības tendenču analīzē un prognozēšanā
  • vadīt personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādi un uzturēšanu
  • vadīt darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidi
  • nodrošināt jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē
  • strādāt patstāvīgi un komandā (veidojot komandas darba stilu un sniedzot operatīvu informāciju)
  • izmantot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas
  • nodrošināt darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Darba iespējas: valsts, pašvaldību iestādes un privātie uzņēmumi.

CIK ILGI JĀSTUDĒ?

Studiju programmas ilgums: 4 gadi un 3 mēneši

Studiju programmas forma: nepilna laika klātiene

Papildu informācija:

Iegūstamais grāds, grāds un profesionālā kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds personāla vadībā un personāla vadītāja kvalifikācija.

Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 160

Studiju programma akreditēta līdz 2019. gada 25. jūnijam  studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Studiju metodiķe: Agnese Hadaņonoka (Imantas 7.līnija 1, 227. telpa) Tālr. 67808138

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv