Lai ārkārtas situācijā nodrošinātu Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studējošo noslēguma darbu izstrādāšanas procedūru, ir sagatavots jauns kalendārais plāns. Tas ļaus studējošajiem, darbu vadītājiem, studiju programmu direktoriem, recenzentiem un metodiķēm veiksmīgi īstenot noslēgumu darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas procedūru.

Students iesniedz noslēguma darba elektronisko versiju aizstāvēšanai, ņemot vērā darba vadītāja ieteikumus, to konvertējot PDF formātā un ielādējot LUIS noteiktajos termiņos bez drošā elektroniskā paraksta. Ja studentam ir drošs elektroniskais paraksts, tad parakstīto noslēguma darba elektronisko versiju nosūta Studiju informācijas centra metodiķēm. Gadījumos, kad studentam nav droša elektroniska paraksta, students iesniedz fakultātē noslēguma darba datorraksta vienu izdrukātu eksemplāru (cietos vākos) līdz diploma saņemšanai dekāna norādījumā noteiktajos laikos.

Noslēguma darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas grafiks.

Noslēguma darbu sagatavošanas procedūru kalendārais plāns pilna laika studējošiem ārkārtas situācijā PDF.

Gadījumos, kad studējošais ārkārtējās situācijas dēļ nevar izstrādāt noslēguma darbu noteiktajos termiņos, studējošais līdz 17.05.2020. informē darba vadītāju un iesniedz iesniegumu studiju programmas direktoram par nepieciešamību pārcelt darba izstrādi uz rudens semestri, minot noslēguma darba izstrādes kavējošos iemeslus.

Gadījumos, kad studējošais nevar attālināti piedalīties noslēguma darba aizstāvēšanā, studējošais vismaz nedēļu pirms noslēguma pārbaudījuma informē par to darba vadītāju un studiju programmas metodiķi.

Dalīties