2019.gada 25.oktobrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu „Latvijas uzņēmumu darbības kvalitātes vērtējums un tā pilnveidošanas iespējas konkurētspējas paaugstināšanai” doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs Andžela Veselova.

 

Promocijas darba „Latvijas uzņēmumu darbības kvalitātes vērtējums un tā pilnveidošanas iespējas konkurētspējas paaugstināšanai” mērķis ir, pamatojoties uz kvalitātes vadības un biznesa izcilības pieejām mūsdienu uzņēmējdarbībā, novērtēt Latvijas uzņēmumu darbības kvalitāti atbilstoši biznesa izcilības modeļa prasībām, izstrādāt tā pilnveidošanas iespējas konkurētspējas uzlabošanai un augstāka izcilības līmeņa sasniegšanai. 

Pirmajā nodaļā pētīta kvalitāte kā uzņēmējdarbības attīstības un konkurētspējas vadīšanas instruments, analizēta kvalitātes attīstība un Visaptverošas kvalitātes vadības (Total Quality Management – TQM) aspekti, kā arī kvalitāte kā uzņēmējdarbības konkurētspējas nodrošināšanas elements. Balstoties uz izskatītajiem jautājumiem tiek izveidots paplašināts konkurēt-spējīgu priekšrocību veidošanas un realizācijas tirgū modelis.

Otrajā nodaļā autore pētījusi EFQM modeļa izmaiņas laika gaitā un tā izmantošanas iespējas uzņēmuma pašnovērtējuma veikšanā konkurētspējas paaugstināšanas kontekstā, analizētas EFQM modeļa nostādnes un kritēriji.

Trešajā nodaļā pētītas Latvijas uzņēmumu attīstības tendences, kā arī darbības kvalitāti ietekmējošie faktori konkurētspējas paaugstināšanas kon-tekstā.

Ceturtajā nodaļā autore analizējusi Latvijas uzņēmumu darbības kvalitātes atbilstību Eiropas Biznesa izcilības modeļa izpildes kritējiem. Balstoties uz ekspertu un fokusgrupas viedokļiem identificēti un analizēti EFQM modeļa īstenošanu kavējošie un veicinošie faktori, Latvijas uzņēmumos, kā arī, balstoties uz RADAR (Results, Approach, Deployment, Asessment, Review – rezultāti, pieeja, īstenošana, vērtēšana, pārskats) metodoloģiju novērtēta MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) un lielo uzņēmumu atbilstība EFQM modeļa kritērijiem un sniegti priekšlikumi EFQM modeļa pilnveidošanas iespējai.

Darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec., profesore Anda Batraga

Recenzenti:

Prof. Margarita Dunska, Latvijas Universitāte

Prof. Ingrīda Jakušonoka, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Prof. Ērika Žubule, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Dalīties