2019.gada 25.oktobrī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 322.auditorijā promocijas darbu „Profesionālās izglītības absolventu nodarbinātības veicināšanas vadīšana Latvijā” doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs Anita Līce.

Kaut arī profesionālās izglītības (PI) mērķis ir nodrošināt zināšanas, prasmes un kompetences darba tirgum, dati norāda uz zemu PI absolventu nodarbināmību, īpaši vēlākajos karjeras gados. Pētījuma mērķis ir izpētīt un atrast Latvijai atbilstošas iespējas vadīt PI absolventu nodarbināmības uzlabošanos. Pētījuma uzdevumi ir: izpētīt faktorus, kas veicina PI absolventu nodarbinātību; izstrādāt nodarbināmības modeli, kas atspoguļo nodarbinātības faktoru savstarpējo mijiedarbību tādā veidā, lai veicinātu PI absolventu nodarbināmību; izpētīt, kādas individuālās nodarbināmības iezīmes jāattīsta PI un kādi uzlabojumi ir nepieciešami PI vadības procesos Latvijā, lai sekmētu absolventu nodarbināmību.

Pētījumā piedalījās 750 darba devēji, vērtējot individuālo nodarbināmības iezīmju svarīgumu Latvijas darba tirgū, kā arī PI iestāžu sniegumu. Lai noskaidrotu, kuros PI vadības aspektos nepieciešami uzlabojumi, tika intervēti 12 PI iestāžu vadītāji.

Pētījuma rezultāti parāda prioritāri nepieciešamos uzlabojumus PI programmās un PI vadības procesos, lai veicinātu absolventu nodarbināmību, tostarp paplašināt iespējas audzēkņiem PI programmu ietvaros attīstīt emocionālās un pašvadības kompetences un attieksmes, kā arī komunikācijas un sadarbības prasmes. Pētījuma ietvaros izstrādātais absolventu nodarbināmības veicināšanas vadības modelis nodrošina vispārēju ietvaru absolventu nodarbināmības izpratnes veicināšanai un nodarbināmības uzlabošanās iespēju veicināšanas procesam PI iestādē.

Ņemot vērā teorētiskā un empīriskā pētījuma rezultātus, autore ir izstrādājusi praktiskus ieteikumus PI politikas veidotājiem un PI iestāžu vadītājiem par nepieciešamiem pasākumiem valsts un iestāžu līmenī, lai uzlabotu PI absolventu nodarbināmību. Šis pētījums sniedz ieguldījumu gan teorijas attīstībā, gan praktiskās darbības atbalstam attiecībā uz nodarbināmības veicināšanu.

Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Darba zinātniskā vadītāja: Dr.paed., emeritētā profesore Dainuvīte Blūma

Recenzenti:

Prof. Andris Grīnfelds, Latvijas Universitāte

Prof. Tatjana Vasiļjeva, RISEBA

Prof. Margarita Teresevičiene, V.Dižā Kauņas Universitāte

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

 

Dalīties