Prof. Anda Batraga

BVEF profesore, akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu, mārketinga komunikāciju, integrēto mārketinga komunikāciju un zīmolvedību. Anda Batraga ir izstrādājusi vairākus studiju programmu kursus attiecīgajās specializācijas. Profesorei ir arī ilggadējā pieredze strādājot LU Ekonomikas promocijas padomē. Šobrīd viņa ir BVEF LU Ekonomikas promocijas padomes priekšsēdētāja.

Prof. Gundars Bērziņš

Gundars Bērziņš ir BVEF dekāns un profesors. Ieguvis doktora grādu vadības zinātnē un kā vadošais pētnieks piedalījies daudzos pētniecības projektos, ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Vienlaikus viņš ir arī "SSE Rīga Foundation" valdes loceklis un LU studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. Iepriekš ieņēmis Latvijas Universitātes Kanclera amatu. Ilgu laiku darbojies arī privātajā biznesā. Viņa kaislība ir stratēģijas un stratēģiskā domāšanas nozīme biznesā. Ar aizrautību lasa studentiem lekcijas par "Vadības teorijas", "Uzņēmējdarbības stratēģijas un politikas vadība" un "Stratēģiskā un operatīvā plānošana".

Prof. Andrejs Cekuls

BVEF profesors ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām. Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) organizācijas biedrs un Latvijas Zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē. Vairāku publikāciju autors par vadībzinības aktuālajiem jautājumiem. A. Cekuls uzstājies starptautiskajās konferencēs Eiropā un ASV.

Prof. Biruta Sloka

Prof. Daina Šķiltere

BVEF profesore, akadēmiskās intereses ir saistītas ar sociālekonomisko analīzi un prognozēšanu, matemātisko statistiku, risku analīzi un vadīšanu. Profesore ir  Ekonomikas un vadības zinātnes institūta (EVZI) vadošā pētniece. Akadēmiskās intereses saistītas ar modelēšanu, pieprasījuma prognozēšanu, statistisko datu kvalitātes vērtēšanu un integrētās mārketinga komunikācijas ilgtspējīgai uzņēmumu attīstībai analīzi. Profesore ir daudzu biznesa imitācijas spēļu autore, prognozēšanas metožu autore, mācību grāmatu un monogrāfiju autore, kā arī Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekonomikas zinātņu eksperte.

Prof. Inesa Vorončuka

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar cilvēkresursu vadīšanu publiskajā pārvaldē un privātajā sektorā. I. Vorončuka ir Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes un Vadībzi­nātnes un demogrāfijas profesoru padomes locekle un Vadībzi­nātnes doktorantūras padomes priekšsēdētāja. Profesorei ir arī ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskā darbā, kā arī starptautisku projektu vadīšanā. Ir sagatavotas vairāk nekā 90 dažādas publikācijas un divas monogrāfijas. Kā Baltic Foundation stipendiāte profeso­re I. Vorončuka ir veikusi pētniecības un akadēmisko darbu Dienvidrietumu Teksasas štata universitātē (Southwest Texas State University, Sanmarkosa, Teksasa, ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģiju universitātes (Kauno Technologijos Universitetas, Kauņa, Lietuva), Foundation of Social Activity (Ļubļina, Polija), Pathways: Inspirational Development C.I.C. (Ņūtauna, Apvienotā Karaliste), Istituto Culturale Relazioni Euromediterranee (Spilinga, Itālija) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem.

Asoc. prof. Vadims Danovičs

BVEF asociētais profesors ar 20 gadu akadēmisko un praktisko pieredzi. Akadēmiskās intereses saistītas ar marketingu, loģistiku un apdrošināšanu. Praktiskā pieredze veidojusies strādājot marketinga, loģistikas, investīciju piesaistes, nekustamo īpašumu attīstības un pārvaldīšanas uzņēmumos dažādos vadošos amatos. Studējis Sorbonas universitātē Francijā, kur arī absolvējis maģistrantūru un ieguvis doktora grādu. Asociētais profesors regulāri lasa lekcijas Francijā un veido kopējus pētniecības projektus ar Francijas universitātēm. 

Asoc. prof. Jeļena Šalkovska

BVEF asociētā profesore ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu Latvijas Universitātē. Asociētā profesore Jeļena Šalkovska ir Zinātniskās monogrāfijas “Integrētā mārketinga komunikācija” un citu zinātnisku publikāciju, grāmatu autore un līdzautore. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu, integrēto mārketinga komunikāciju, inovatīvo mārketingu, digitālo mārketingu, mākslīgā intelekta izmantošanu mārketingā un loģistikā. Latvijas Zinātņu padomes eksperte sociālās zinātnēs – ekonomika un uzņēmējdarbība. Latvijas Inovāciju un tehnoloģiju asociācijas dibinātāja. Izpētes un inovāciju aģentūras “INNOMATRIX” vadošā eksperte.

Asoc. prof. Kārlis Purmalis