Prof. Inta Brūna

BVEF profesores akadēmiskās un pētnieciskās intereses ir saistītas gan ar grāmatvedības sistēmas attīstību Latvijā un starptautiskā mērogā, īpašu vērību piegriežot vides grāmatvedības nepieciešamības novērtēšanai un praktiskās pielietošanas iespējām, gan arī iekšējā audita funkcijas īstenošanas problēmu izpētei un to risināšanai. Profesore ir daudzu starptautisku publikāciju autore, kā arī vairāku valstu universitāšu starptautisko konferenču zinātniskās padomes locekle un publikāciju recenzente. Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanā liela nozīme ir dalībai Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijā, kur saņemts arī profesionāla grāmatveža sertifikāts. I. Brūna ir ilggadēja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta tālākizglītības vispārējo un profesionālo izglītības programmu akreditācijas eksperte.

Prof. Inga Būmane

BVEF profesorei ir nopietna pieredze administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Kopš 2010. gada I. Būmane ir Latvijas Re­publikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditāci­jas eksperte tālākizglītības vispārējo un profesionālo izglītības programmu akreditācijai, ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā. Profesorei ir arī praktiskā darba pieredze grāmatvedības un nodokļu jomā, viņa ir Grāmatvežu asociācijas biedre un šīs profesionā­lās asociācijas sertificēta grāmatvede. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar grāmatvedības standartizāciju starptautiskā līmenī un grāmatvedības metodoloģijas teorētisko un prak­tisko nostādņu sinerģiju.

Prof. Ramona Rupeika – Apoga

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī LU vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja. 

Prof. Svetlana Saksonova

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un vadībzinātnē, kā arī LU vadošā pētniece. Profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomi­ku, finanšu vadības problēmām uzņēmumu un banku sektorā, vadības lēmumu pieņemšanas procesiem publiskās pārvaldes institūcijās un izglītības sistēmas institūcijās. Kā praktiķe strādājusi par ekonomisti, galveno grāmatvedi, struktūrvienību vadītāju Latvijas uzņēmumos un komercbankās. Svetlanai Saksonovai ir liela pieredze starptautisko un valsts finansēto pētījumu projektu va­dīšanā un realizēšanā, studiju programmu izstrādē un vadīšanā, profesionālās speciali­zācijas kursu lasīšanā. Viņa ir vairāku monogrāfiju, mācību līdzekļu un zinātnisko publikāciju autore.

Prof. Pierpaolo Marano

Pierpaolo Marano holds a Ph.D. in Banking law and regulation from the University of Siena. He is also an Associate Professor at the Catholic University of the Sacred Heart in Milan, a scholar in residence at the University of Connecticut, School of law – Insurance Law Center, an Affiliate Faculty at the Department of Insurance of the University of Malta, and an Honorary Fellow at the University of Hong Kong – Asian Institute of International Financial Law. A widely sought writer and speaker on insurance law and regulation and one of the drafters of the Italian Code of Private Insurance, Pierpaolo Marano is the author of two monographs, co-editor of ten books, and author of over 100 academic papers on insurance law and regulation, corporate law, banking law, and bankruptcy law. He is the Director of the AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation that is the first book series of its kind and area of specialization. Pierpaolo Marano currently sits on the executive committee of AIDA Europe and chairs the Working party on the Distribution of Insurance Products. Moreover, Prof. Marano chairs the Scientific Committee of AIDA Europe, and he is a Collaborating Expert at the Geneva Association as Program Director Evolving Liability. He is serving as an associate editor of the European Insurance Law Review, Assicurazioni, International Journal of Finance, Insurance and Risk Management, and Journal of Accounting, Finance, and Auditing Studies.

Prof. Inna Romānova

Prof.Inna Romānova ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes prodekāne, Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta direktore un profesionālās maģistra studiju programmas “Finanšu ekonomika” direktore. Inna Romānova ir vadošā pētniece un Latvijas Zinātņu Padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar finanšu vadību un finanšu tehnoloģiju attīstību. I.Romānovai ir vairāk nekā 14 gadu pedagoģiskā pieredze Latvijā un ārzemēs, viņa ir viesprofesore vairākās Eiropas universitātēs. Innai Romānovai ir arī profesionālā pieredze banku un finanšu jomā Latvijā un Vācijā. Viņa ir vairāku zinātnisko žurnālu un grāmatu redakcijas locekle. Profesore ir piedalījusies vairākos pētniecības projektos, tostarp Valsts pētījumu programmas projektā “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā” (Latvijas Universitātes apakšprojekta vadītāja). 

Prof. Ruta Šneidere

BVEF profesore ir LZP eksperte ekonomikā, BVEF Promocijas padomes locekle, kā arī promocijas darbu un zi­nātnisko rakstu starptautiskā recenzente. Papildinājusi profe­sionālās zināšanas grāmatvedības jomā, iegūstot profesionāla grāmatveža sertifikātu un nodokļu konsultanta sertifikātu. R. Šneidere daudzus gadus piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienestā ekspertes statusā profesionālo izglītības programmu akreditācijā. Ieguvusi lielu praktiskā darba pieredzi, strādājot starptautiskā uzņēmumā par galveno grāmatvedi un finanšu direktori, kā arī pildot Latvijas Republikas Grāmat­vežu asociācijas Atestācijas komitejas vadītājas pienākumus. Galvenais pētījumu vir­ziens zinātniskajā darbībā ir grāmatvedība un uzskaites teorija un ar to saistītās problēmas – finanšu pārskatu kvalitāte un analīze, grāmatvežu profesionalitāte, nodokļu politika.

Prof. Irina Solovjova

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku un finansēm. Galvenie pētījumu virzieni: komercbanku sistēmas stabilitātes un komercbankas drošības novērtēšanas problēmās, makroekonomiskas vides ietekmes uz komercbanku sistēmas stabilitāti, uzņēmumu un banku riski. Irinai Solovjovai ir 15 gadu pedagoģiska pieredze docējot 7 studiju kursus LU BVEF. Profesore ir divu zinātnisko monogrāfiju un vairāk nekā 30 rakstu zinātniskajos žurnālos un konferenču rakstu krājumos autore. Piedalījies 20 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kā arī 10 ESF un LZP projektos. Kopš 2016.gada ir LZP eksperte ekonomikā.

Asoc.prof. Marina Kudinska

BVEF asociētās profesores akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar komercbanku darbības analīzi, risku vadību un FinTech kompāniju attīstību. Marina Kudinska pasniedz akadēmiskās nodarbības un vada banku darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un treniņus. M.Kudinska ir vairāk nekā 40 zinātnisko publikāciju un monogrāfiju, kā arī 4 mācību grāmatu autore. Asociētā profesore ir  piedalījusies trīs profesiju standartu izveidošanas darba grupās un ilgus gadus veikusi administratīvo darbu, vadot studiju programmu.

Asoc.prof. Inta Millere

BVEF asociētās profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, galvenokārt -grāmatvedību. Inta Millere ir izstrādājusi un docē finanšu grāmatvedības un citus kursus. Galvenie pētniecības temati ir Latvijas grāmatvedības vēsture un ietekmējošie faktori un Latvijas grāmatvedības attīstība. Asociētā profesore ir izdevusi monogrāfiju "Grāmatvedības attīstība Latvijā" un ir Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas sertificēta profesionāla grāmatvede kopš 2001.gada.