Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Daina Šķiltere


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 338. telpa
Tālrunis: 67034753

E-pasts: daina.skiltere@lu.lv

Dr. ekon., prof. Dainas Šķilteres
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1958.

Izglītība:

1976.-1981. Studijas LU Ekonomikas fakultātē
1982.-1984. Aspirantūra LU Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1989. Ekonomikas zinātņu kandidāte
1992. Latvijas Valsts universitātes docente
1992. Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec.
1999. Latvijas Universitātes asociētā profesore
2003. Latvijas Universitātes profesore

Nodarbošanās:

1981.-1988. pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā
1989.-1991. vecākā pasniedzēja LVU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātes Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu (ESVTM) katedrā
1992.-1999. docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes ESVTM katedrā
1999.-2002. asociētā profesore LU EVF ESVTM katedrā un katedras vadītāja
2003. - profesore LU EVF ESVTM katedrā un katedras vadītāja

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pavisam 67):
 1. The Spheres and Possibilities of The Use of Business Games. // Almanach des praktischen Managements in Mittel - Und Ost-Europa. Band № 3. Stralsund, 2003. 85-97 S.
 2. The use of business games in problem solving and decision making. (līdzaut. Bausova I.) // Modelling and Simulation. Minsk, 2004.- 400 p.; 353 – 357 pp.
 3. Prediction of Fatigue Crack Growth Process via Artificial Neural Network Technique. (līdzaut. Nechval K. N., Strelchonok V. F.) // International Journal of Computing. December 2006, Volume 5, Issue 3. 21-33 p.
 4. Reģionālās attīstības prognozēšanas metodika. (līdzaut. Purgailis M., Danusēvičs M.) // Statistikas un pārvaldes problēmas. Zin. raksti. R.: LSI, 2007.- 171-180 lpp.
 5. Main Issues in Evaluating the Professional Mobility of the Workforce in Latvia. (līdzaut. Danusēvičs M.) // Journal Humanities and Social Sciences: Latvia. 2(51)2007. Social and Human Capital Towards a Knowledge Economy in Latvia. R.: University of Latvia, Institute of Economics, Latvian Academy of Sciences, 2007.- 99 p.; 66-75 p.
 6. Quality Improvement Methods for Statistical Forecasts. (līdzaut. Krasts J.) // A Journal of the International Institute for General Systems Studies, Inc. „Scientific Inquiry”, vol. 8, No.2, June, 2007, pp. 183-194
 7. Uzņēmumu finansu statistiskā reitinga noteikšana. (līdzaut. Žuka R.) // LU Raksti. 717. sēj. Vadības zinātne. 2007.- 474 lpp.; 242-253 lpp.
 8. An Econometric Analysis of the Financial Factors that Influence the Company Value. (līdzaut. Averina J.) // Proceedings of International Scientific Conference Finance and Accounting. Theory and Practice, Development and Trends. R.: 2009.- 473-484 pp.
Nozīmīgākā mācību literatūra (pavisam 18):
 1. Šķiltere D. Pieprasījuma prognozēšana. R.: LU, 2001.- 84 lpp.
 2. Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. R.: Izglītības soļi, 2003.- 186 lpp.
 3. Vasermanis E., Šķiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. 2., papild. izd. R.: LU, Izglītības soļi, 2004.- 121 lpp.
 4. Šķiltere D., Krasts J. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbu izpildei kursā „Pieprasījuma prognozēšana”. Rīga: LU, Izglītības soļi, 2005.- 95 lpp.
Zinātniski pētnieciskā darbība:

Vadītie promocijas darbi - 8
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs - pavisam 36.
Līdzdalība Latvijas un starptautiskajos projektos (pavisam 16):
 1. Latvijas Labklājības ministrijas un ES Struktūrfondu nacionālā programmas „Darba tirgus pētījumi”. Pētījums „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums”. 2005.- 2007.
 2. RAPLM, Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekts „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas apraksta papildināšana un teritoriju attīstības prognozēšanas un modelēšanas metodikas teritoriju attīstības novērtēšanai izstrādāšana”. 2006.
 3. Latvijas Labklājības ministrijas un ES Struktūrfondu nacionālā programmas „Darba tirgus pētījumi”. Pētījums „Darbaspēka profesionālā mobilitāte”. 2006.- 2007.
Docētie akadēmiskie kursi:
 • Statistika I (Vadības zinību bakalaura studiju programma – A daļa, 4 kr/p)
 • Prognozēšanas metodes (Vadības zinību bakalaura studiju programma – B daļa, 4 kr/p)
 • Pieprasījuma prognozēšana (Vadības zinību maģistra studiju programma – B daļa, 6 kr/p)
 • Sociāli ekonomisko procesu prognozēšana (Sabiedrības vadības maģistra studiju programma – B daļa, 4 kr/p)
 • Risku vadīšana projektos (Projektu vadīšanas profesionālā maģistra studiju programma – B daļa, 2 kr/p)
 • Vadīšanas metodes uzņēmējdarbībā (Vides pārvaldības maģistra stud. progr. – B daļa, 2 kr/p)
 • Vadības teorija (Vides pārvaldības maģistra studiju programma – B daļa, 2 kr/p)
 • Modelēšana un prognozēšana (Ekonomikas doktora studiju programma - B daļa, 4 kr/p)
E-kursi
 • Šķiltere D., Bausova I. Statistika I. www. estudijas.lu.lv – R.: E-Universitāte, 2005.
 • Šķiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. www. estudijas.lu.lv – R.: E-Universitāte, 2005.
Noslēguma darbu vadīšana un darbs noslēguma pārbaudījumu komisijās:
 • No 2000. g. vadīto darbu skaits - maģistra darbi – 99; bakalaura darbi – 52; kursa darbi – 83, no kuriem 17 dažādu zinātnisko darbu konkursu laureāti.
 • Vadības zinību bakalaura un maģistra studiju programma, studiju virziens Vide un uzņēmējdarbības vadība (komisijas priekšsēdētāja vietniece)
Papildus ziņas  par  profesionālo  darbību: 
 • Vieslektore VAS ierēdņu apmācības programmā (Informācijas iegūšana un apstrāde, datu statistiskā analīze; Lēmumu pieņemšanas metodes; Risku analīze)
 • Vadības zinību studiju programmas bakalauru un maģistru studiju virziena “Vide un uzņēmējdarbības vadība” studiju virziena vadītāja un profesora metodiskās grupas vadītāja.
 • LU Ekonomikas un vadības fakultātes Domes locekle no 1997. gada.
 • LU EVF Vadības zinību studiju programmas padomes locekle no 1998. gada.
 • LU EVF Ekonomisko sistēmu vadības teorijas un metožu katedras vadītāja no 1998. gada.
 • LU EVF Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra padomes locekle no 2007. g.
 • Starptautiskās konferences Current Issues in Management of business and Society Development Programmu komitejas locekle, sekcijas vadītāja, 2009. gads
 • Biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” valdes locekle no 2009. gada
2009. gada 11. septembrī