Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Mihails Hazans


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 329. telpa
Tālrunis: 67034975

E-pasts: mihails.hazans@lu.lv

Dr.mat., prof. Mihails HAZANS
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1950.

Izglītība:

1989.- 1992. Doktorantūra S.-Pēterburgas universitātes
Matemātikas un mehānikas fakultātē
1972. – 1975. Aspirantūra LVU Skaitļošanas centrā
1967. – 1972. Studijas LVU Fizikas un Matemātikas fakultātē

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2007. Latvijas Universitātes profesors
2001. Latvijas Universitātes asociētais profesors
1994. Latvijas Universitātes docents
1992. Latvijas Republikas doktors matemātikā
1983. Docents Augstākās matemātikas katedrā
1975. Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts

Nodarbošanās

Kopš 01.07.2007. LU EVF Matemātiskās Ekonomikas katedras profesors
2001.-06/2007. LU EVF Matemātiskās Ekonomikas katedras asociētais profesors
1995.-2001. LU Ekonomikas fak. Matemātiskās Ekonomikas katedras docents
1995.- 08/2003. Eirofakultātes asociētais lektors, studentu pētījumu koordinators
1992.-1995. LU Vadības un Ekonomiskās informātikas fakultātes Augstākās matemātikas katedras docents
1975. -1989. LVU Ekonomikas (kopš 1987 - Vadības) fakultātes asistents, vecākais pasniedzējs (1978.), docents (1983.)

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Monogrāfiju nodaļas

Hazans, Mihails (2011). “Labour market integration of ethnic minorities in Latvia”, in Martin Kahanec and Klaus F. Zimmermann (eds), Ethnic minorities in European labor markets: Challenges and solutions, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 163-197.

Hazans, Mihails and Kaia Philips (2010). “The Post-Enlargement Migration Experience in the Baltic Labor Markets”, in Martin Kahanec and Klaus F. Zimmermann (eds), EU Labor Markets After Post- Enlargement Migration, Berlin - Heidelberg, Germany: Springer, 255-304 (SSRN: http://ssrn.com/abstract=1906181).

Hazans, Mihails (2010). “Ethnic minorities in Latvian labour market, 1997-2009: Outcomes, integration drivers and barriers”, in Nils Mužnieks (ed.) How integrated is Latvian Society? Riga, Latvia: University of Latvia Press, 125-158.

Hazans, Mihails (2011). Latvijas emigrācijas mainīgā seja: 2000-2010. “Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010./2011. Nacionālā identitāte, mobilitāte un rīcībspēja” (red. Brigita Zepa un Evija Kļave). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds: 70-91. ISBN 978-9984-45-414-6.

Hazans, Mihails (2009). “Immigrants’ situation in Latvia: Quantitative data analysis”, in Brigita Zepa and Inese Šūpule (eds), Immigrants in Latvia: Possibilities and Conditions of Inclusion. BISS: Riga (2009): 85-110.

Hazans, Mihails un Dmitrijeva, Jekaterina (2007). "L’impact des programmes de formation sur les flux de sortie du chômage : L’expérience de la Lettonie", in: Hadjila Krifa-Schneider (ed.) L’élargissement de l’Union Européenne: Quels enjeux et défis majeurs? Paris: LHarmattan editions (collection "Lesprit economique", 2007), 449-470.

Hazans, Mihails (2006). „Apmierinātība ar darbu un tās ietekme uz apmierinātību ar dzīvi”, Tālis Tisenkopfs un Baiba Bela (red.) Dzīves kvalitāte Latvijā. Rīga: Zinātne, 237.-264. lpp.

Hazans, Mihails (2005). "Latvia: WorkingToo Hard?", inDaniel Vaughan-Whitehead (ed.). Working and Employment Conditions in New EU member States - Convergence or Diversity? Geneva: ILO-EC (2005), 161-212 (SSRN: http://ssrn.com/abstract=742124 )

Raksti starptautiski indeksējamos zinātniskajos žurnālos

Hazans M., Trapeznikova I., Rastrigina O. (2008). “Ethnic and parental effects on schooling outcomes before and during the transition: Evidence from the Baltic countries.” J. of Population Economics, 21(3): 719-749.

van Ommeren J., Hazans M. (2008). “Workers Valuation of the Remaining Employment Contract Duration.” Economica 75 (297): 116–139.

Hazans M. (2007). “Looking for the Workforce: The Elderly, Discouraged Workers, Minorities and Students in the Baltic Labour Markets.” Empirica, 34(4): 319-349.

Dmitrijeva J., Hazans M. (2007). “A Stock-Flow Matching Approach to Evaluation of Public Training Program in a High Unemployment Environment. LABOUR: Review of Labour Economics and Industrial Relations, 21 (3): 503-540.

Hazans M. (2005). „Unemployment and the Earnings Structure in Latvia.” World Bank Policy Research Working Paper No. 3504, Washington DC: World Bank. SSRN: http://ssrn.com/abstract=659103.

Hazans M. (2004), “Does Commuting Reduce Wage Disparities?” Growth and Change, 35 (3): 360-390.

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Galvenie pētījumu virzieni:

 • Darbaspēka ekonomika (darbaspēka mobilitāte, pārkvalifikācijas programmu novērtējums, darba samaksa, bezdarbs, darba tirgus plūsmas, etnisko minoritāšu integrācija, dzimuma līdztiesības aspekti, apmierinātība ar darbu, nereģistrētā nodarbinātība)
 • Izglītības ekonomika (izglītības līmeņa un jomas izvēle, izglītības atdeve, izglītības sistēmas efektivitāte, skolotāju darba tirgus)
 • Migrācija
 • Uzņēmumu dinamika

Kompetences:

 • Datu statistiskā un ekonometriskā analīze
 • Programmu un politikas efektivitātes novērtēšana
 • Aptauju dizains

Projekti:

Kopš 2001. - Vadošais pētnieks vai eksperts 30 projektos (Pasaules Banka – 9, Eiropas Komisija – 5, Globāla attīstības tīkla (GDN) pētījumu konkursi – 3, Nacionālā darba tirgus pētījumu programma – 5, LU SPPI – 2, Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra, Eurostat, Eiropas Arodbiedrību institūts, Starptautiskā darba organizācija, ASV Starptautiskās attīstības aģentūra, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Stratēģiskās analīzes komisija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Banka).

Dalība starptautiskajās profesionālās apvienības, ekspertu tīklos, komisijās un padomēs

 • Bonnas Darba Pētījumu institūta (IZA) asociētais pētnieks (kopš 2010. g.)
 • Eiropas Zinātnes nodibinājuma projekta „COST Action IS0701: Comparative analysis of enterprise data: Industry dynamics, firm performance, and worker outcomes” vadības komitejas loceklis (kopš 2008.g.)
 • Eiropas Izglītības ekonomikas ekspertu tīkla (EENEE) dalībnieks (kopš 2007.g.)
 • Eiropas ekonomistu asociācijas (EEA) dalībnieks (kopš 2005.g.)
 • Eiropas Darbaspēka ekonomistu asociācijas (EALE) dalībnieks (kopš 2006.g.)
 • Globāla attīstības tīkla (GDN) dalībnieks (kopš 2003.g.)
 • Sociālo zinātņu pētījumu tīkla (SSRN) dalībnieks (kopš 2005.g.)
 • Zinātnisko žurnālu Growth and Change, Journal of Population Economics, Regional Studies, The Review of Regional Studies, The Scottish Journal of Political Economy, Baltic Journal of Economics , Journal of Baltic Studies , Eastern Journal of European Studies referents (2004.- 2011.gg.)
 • Globāla Attīstības tīkla reģionālā pētījumu konkursa referents (2005.-2007. un 2010. gg.)
 • Globāla attīstības tīkla valdes velēšanas komitejas loceklis (2008.g.)
 • Tartu universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes promocijas padomes pieaicināts loceklis (2008. un 2009.g)

Dalība Latvijas profesionālās apvienības, ekspertu tīklos, komisijās un padomēs

 • LZP eksperts ekonomikā (kopš 2009.g.)
 • LU Ekonomikas zinātnes Promocijas padomes loceklis (kopš 2010.g.)
 • LU doktorantūras skolas „Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” vadības padomes loceklis (kopš 2009.g.)
 • Nodarbinātības valsts aģentūras konsultatīvās padomes loceklis (kopš 2011.g.)

Apbalvojumi

2011 – „Ekonomistu Apvienības 2010” Spīdolas balva ekonomikā

Studentu zinātnisko darbu konkursu uzvarētāju darbu vadīšana:

2010. – Augstākās Izglītības padomes speciālā balva LEAF konkursā un Latvijas Ekonometristu asociācijas balva (A.Tarvids)

2008. – 1. vieta LEAF konkursā un 3. vieta Latvijas Bankas konkursā (A.Bessonovs)

2006. – 2.vieta Latvijas Bankas konkursā (S.Gubins)

2005. – 1. vieta LEAF konkursā (E.Zakulis,)

2004. – 1. un 2. vieta LEAF konkursā (S.Rauhmane un J.Jerohomovičs)

2003. – 2. vieta un atzinība LEAF konkursā (M.Prūsis un O.Rastrigina)

Akadēmiskie kursi:

 • Darba ekonomika A daļa 4 kredītp.
 • Matemātiskā ekonomika B daļa 4 kredītp.
 • Ekonomisko pētījumu metodoloģija B daļa 4 kredītp.
 • Mikroekonomikas koncepcijas ekonomiskajos pētījumos A daļa 2 kredītp.
 • Praktiskās pētnieciskās metodoloģijas seminārs-II A daļa 2 kredītp.
 • Investīciju portfeļa projektēšana un vadība I , II B daļa 4+ 4 kredītp.
 • Ekonomikas politika B daļa 2 kredītp.
2011. gada 5. decembrī