Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Juris Bojārs


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Starptautisko ekonomisko attiecību un komercijas zinātniskais institūts
Institūta direktors (fakultātes)

Adrese: Raiņa bulvāris 19
Telpa: 339/340. telpa
Tālrunis: 67034413

E-pasts: juris.bojars@lu.lv


Dr.jur. habil., prof. Jura Bojāra
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1938.

Izglītība:

1966. g. jūlijs – PSRS VDK Augstākās skolas 2. fakultātē Maskavā.
tiesību zinības, starptautiskās attiecības
1977. – 1980. g. aspirantūra PSRS Ārlietu ministrijas Diplomātiskajāakadēmijā, kur 1980. g. aizstāvēta juridisko zinātņu kandidāta disertācija starptautiskajās tiesībās.
1986. - 1987. g. doktorantūraPSRS Ārlietu ministrijas Diplomātiskajā akadēmijā, kur 1987. g. aizstāvēta juridisko zinātņu doktora disertācija starptautiskajās tiesībās.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1980. Juridisko zinātņu kandidāts.
1987. Juridisko zinātņu doktors.
1986. LVU Juridiskās fakultātes docents.
1991. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.
1992. Nostrificēts juridisko zinību doktora grāds, Dr.jur. habil.
1992. Ievēlēts LU Starptautisko attiecību institūta profesora amatā un piešķirts profesora akadēmiskais nosaukums.
1992. g. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis – akadēmiķis.

Nodarbošanās:

1972.-1984. LPSR ārlietu ministrijā padomnieks, vēlāk Protokolu un konsulārās nodaļas vadītāja vietnieks
1979. LVU Juridiskās fakultātes stundu pasniedzējs.
1984. LVU Juridiskās fakultātes vecākais pasniedzējs.
1986. LVU Juridiskās fakultātes docents.
1989. Iecelts par paša izveidotā, pirmā Baltijas republikās LU Starptautisko attiecību institūta (SAI) direktoru. Šis amats ieņemts līdz 2007. g. Pēc institūta pārveidošanas par katedru - LU Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko attiecību un diplomātijas katedras vadītājs.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
  1. Pilsonības jautājumi starptautiskajās tiesībās. Maskava. Meždunarodnije otnošeņija. 1987. 156. lpp. (krievu val.).
  2. Pasaules valstu pilsonība. Rīga, 1993. Mācību grāmata, 391 lpp. (krievu val.).
  3. Starptautiskās investīcijas”, Rīga, 1996., Starptautisko attiecību institūts, 266 lpp.
  4. Starptautiskās tiesības. Rīga. Zvaigzne – ABC. 1996.1998. g. izdota atjaunotā redakcijā, 567. lpp. - pirmā tāda apjoma monogrāfija starptautiskajās tiesībās Latvijā.
  5. Starptautiskās privāttiesības, Rīga, 1998., Zvaigzne – ABC. 713 lpp., pirmā monogrāfija starptautiskajās privāttiesībās Latvijā.
  6. Starptautiskās publiskās tiesības. I sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2004. 843 lpp.
  7. Starptautiskās publiskās tiesības. II sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2006. 754 lpp.
  8. Starptautiskās publiskās tiesības. III sējums. Rīga. Zvaigzne – ABC. 2007. 651 lpp.

Akadēmiskie kursi:

  1. Starptautiskās publiskās tiesības, Adaļa, 8 kredītpunkti.
  2. Starptautiskās privāttiesības, Adaļa, 8 kredītpunkti.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU starptautiskais eksperts starptautiskajās tiesībās no 2005. g.
LU Juridiskās fakultātes Promocijas komisijas loceklis doktora disertāciju vērtēšanā no 2006. g.
 
Vēlētie amati:
 
1988. g. no Latvijas Tautas Frontes ievēlēts par PSRS Tautas deputātu kongresa deputātu.
1990. g. no LTF ievēlēts par Latvijas neatkarību atjaunojušās LR Augstākās padomes deputātu, un AP Likumdošanas komisijas locekli.
Ilggadējs LU Senāta loceklis
LU EVF Domes loceklis līdz šai dienai
 
Valsts apbalvojumi:
 
Par darbu Latvijas neatkarības atjaunošanā apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeņa otro – komandiera pakāpi kopā ar LR Augstākās Padomes deputātiem – tautfrontiešiem, kas balsoja par Latvijas neatkarību.

2008. gada 26. janvārī