Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inesa Vorončuka


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 338. telpa
Tālrunis: 67034727

E-pasts: inesa.voroncuka@lu.lv

Dr.oec.,prof. Inesas Vorončukas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas gads: 1951.

Izglītība

1968. -1973. studijas LVU Ekonomikas fakultāte, 
1973. -1975. aspirantūra LVU Ekonomikas fakultāte,
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1977. Ekonomikas zinātņu kandidāts
1982. Ekonomikas zinātņu docents
1992. Ekonomikas doktora  zinātniskais grāds (Dr.oec.), Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas Padomes doktora diploms
1995. Docenta akadēmiskais nosaukums, Latvijas Universitātes docenta diploms
1999. LU Ekonomikas un vadības fakultātes asociētas profesore
2003. LU Ekonomikas un vadības fakultātes profesore

Nodarbošanās

1973. – 1975. asistente LU Ekonomikas  fakultātes
1975. – 1977. pasniedzēja LU Ekonomikas  fakultātes
1977. – 1982. vecāka pasniedzēja LU Ekonomikas  fakultātes
1982. – 1999. docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes
1999. –2003. asoc. profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes 2003. - profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Vorončuka I.  Modern PA education in postmodern conditions: Risk of cultural iatrogenesis. NISPAcee 16-th, ANNUAL Conference: «Public Policy and Administration: Challenges and Synergies» .- Bratislava, Slovak Republic, 2008. Electronic version.
 2. Voronchuk I., Claudio Rivera. Role Models: tutors in leadership development in crisis times. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет государственного управления , Москва, 2009 lpp 873 - 880.
 3. Voronchuk I., Claudio Rivera. Crisis as ground for leadership development (Krīze kā līderisma attīstības veicinātāja). - Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. Vadības zinātne. Rīga, 2009.
 4. Voronchuk I. Development of master`s and doctoral study programmes in Public Administration in Latvia. NISPAcee 17-th, ANNUAL Conference: «State and Administration in a Changing World» .- Budva, Montenegro, 2009. ( Electronic version).
 5. Voronchuk I., Sarnovičs A. Personāla mērķtiecīgā izaugsmes loma Latvijas publiskās sektora organizāciju līdzsvaru attīstība. - Latvijas Universitātes zinātniskie raksti. Vadības zinātne. Rīga, 2009. Nr.721 , 344 – 359  lpp.
 6. Vorončuka I. Personāla vadība/ Monogrāfija / ISBN 9984-679- 67-5 / Latvijas Universitāte.- Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 400 lpp.: il.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 24
Konferenču tēzes 15

Zinātniski pētnieciskā darbība:
 • Pētījumi tiek veikti sadarbībā ar Dortmundes Augstskolu (Vācijā), UNDP un Sorosa fondu Latvijā. personāla pārvaldes reformas, personāla pārvalde ārzemēs, personālsaimniecības organizācija, personāla izvēle, pašregulējošās komandas darbs, personāla novērtēšana.
 • 1996.g. līdz šim brīdim -  Centrālās un Austrumeiropas  Publiskā Akadēmiskā Tīkla Pārvalde ( NISPAcee, Bratislava, Cheh Republic,  no1996.g. līdz šim brīdim, līdzdalība);
 • 2000.g. 1. janvāris – 2002 .g. 31. decembris – projekts Nr. 2000-147-0 – “Tautas attīstības studiju kursa pilnveidošana Latvijas Universitātēs sadarbībā ar UNDP (projekts īsteno UNDP sadarbība ar Sorosa fonda Latvija programmu “Pārmaiņas izglītībā”).
 • 2004.g.1. jūnijs – 2004.g.31.decembris - finansētais starptautiskais projekts „ Developing a Competency – based Career Training and Professional Development Program for Latvja (finansēja starptautiska organizācija NISPA cee – Valsts administrācijas Institūts un Skolu tikls Centrālajā un Austrumeiropā.
 • 2006.g.03.septembris. – 2007.g.03.septembris. Eiropas sociālā fonda projekts - Nr. ESS 2006/41. Projekta LĪGUMA  Nr. 2006/0117/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0157/0063. – Baltijas jūras reģiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana.
 • 2007.g.1. septembris – 2007.g. 31.decembris. ProjektsNr.2007/ZP-85.- „Personāla mērķtiecīgas izaugsmes loma Latvijas publiskā sektora organizāciju līdzsvarotā attīstībā” ( Projekta vadītāja).
 • 2003.g.1. aprīlis – 2003.g. 01.decembris. LU budžeta projekts E-Universitāte (B-7200-670): E-kursa „Personālvadība” izstrāde (bakalaura studiju programma).
 • 2008.g.1. aprīlis – 2008.g. 01.novembris. LU budžeta projekts E-Universitāte E-kursa „Personālvadība” izstrāde (maģistra studiju programma).
 • 2005.g. 01. septembris – 2007.g. 31.decembris.  Līgums par terminu skaidrojumu Nr.06/0204, (Līgums 2006.gada 1. februāris ) „Personāla vadības terminu skaidrojošā vārdnīca „ – Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, SIA „Konsultatīvais centrs „RSEBAA”.
Akadēmiskie kursi:
 • Personāla vadība, B daļa, 4 KP
 • Personālvadība, A daļa, 4 KP
 • Personāla vadības aktuālas problēmas, A daļa, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
 • Kopš 1996.gada LU Ekonomikas un vadības fakultātes metodiskas grupas "Personāla vadība" vadītāja.,
 • Kopš 2003.gada LU Ekonomikas un vadības fakultātes Publiskās pārvaldes katedras vadītāja.
2009.gada 11. septembris