Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Elena Dubra


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 335. telpa
Tālrunis: 67034972

E-pasts: elena.dubra@lu.lv

Konsultācijas: Katra mēneša 2. nedēļā pirmdienās no 12:00 līdz 14:00, Aspazijas bulv.5, 335.kab.. Iepriekš piesakoties elena.dubra@lu.lv

Dr. ekon., prof. Elena Dubra
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads:
1947.gads

Izglītība:

1966 - 1971 Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas fakultāte, studente
1971 - 1974 Latvijas Valsts universitāte, Ekonomikas fakultāte, aspirante

Akadēmiskie nosaukumi un zinātbniskie grādi:

1976 Ekonomikas zinātņu kandidāte
1977 Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes docente
1992 Ekonomikas doktore, (Dr. oec.)
1993 Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes docente
1999 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes asociētā profesore
Kopš 2002 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes profesore

Nodarbošanās:

1972-1973 Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes jaunākā zinātniskā līdzstrādniece
1974-1975 Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes Statistikas un Tautsaimniecības plānošanas katedras asistente
1976 Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes Statistikas un Tautsaimniecības plānošanas katedras vecākā pasniedzēja
1977-1985 Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes Tautsaimniecības plānošanas katedras docente
1986-1995 Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes Tautsaimniecības katedras vadītāja, docente
1996-1998 Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes Makroekonomikas katedras vadītāja, docente
1998-2010 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes zinātņu prodekāne
1999-2002 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības institūta asociētā profesore
kopš 2002 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības institūta profesore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Dubra E. Evolution of Institution Building in Latvia as an Industrial Strategy for Regional Convergence between the CEECs and the EU. PHARE ACE Project P-95-2234-R. - Cambridge University, 1998. – 527 lpp., personīgi 75 lpp.
 2. Dubra E. Latvias Social Development During the Process of Yoining the European Union and Struktural Funds Humanities and Social Sciences. Latvia. Latvian economy at the turn of Centuries. University of Latvia. ISSN 1022 – 4483. 1(26) 2000. – 13 pp.
 3. Dubra E., Donis A. Support for Business and Issues Concerning Loans in Latvia. Humanities and Social Sciences. Latvia. University of Latvia, ISNN 1022-4483, 3 (32 )/2001. – 10.lpp.
 4. Latvijas konkurētspējas un izaugsmes iespēju novērtēšana integrācijas procesā Eiropas Savienībā / E. Dubras un L. Frolovas redakcijā: Zinātniskā monogrāfija. – R.: LU, 2004. – VIII + 436.lpp.
 5. Dubra E. Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros// ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”, LR Labklājības ministrija: Rīga, 2007, 224. lpp, projekta vadītāja.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 135
Konferenču tēzes 38

Zinātniski pētnieciskā darbība:

1997 – 2005 LZP finansētais pētījumu projekts. Programma Nr. 17: Ekonomiskie, kultūras un sociālie aspekti Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā.
1996-1998 Institution Building as an Industrial Strategy for Regional Convergence between the CEECs and the EU. University of Cambridge.
1998 Latvijas valsts ekonomiskās attīstības ilgtermiņa stratēģijas koncepcija līdz 2025. gadam LR Ekonomikas ministrija. Līgums Nr. 1629.
2002 – 2006 Sadarbības projekts starp Norvēģijas Universitāti Kristensandā un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti par doktorantu sagatavošanu.
2003 Pētniecības projekta “Latvijas konkurētspējas un izaugsmes iespēju novērtēšana integrācijas ES procesā.” LU zin. projekts.
2005 – 2007 ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi”, LR Labklājības ministrijas projekts „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros”. Projekta vadītāja.
2006 – 2007 LZP projekts „Latvijas konkurētspējas un ilgtspējīgas augsmes izvērtējums Baltijas reģionā un Eiropā”
2080-2012 LU četri  projekti "Atbalsts doktoru studijām"

Kopš 2008 IFO Institute expert from Latvia,World Economic Survey,  Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, Germany

,Programmu un rīcības komitejas locekle starptautiskās konferncēs:

 1. A View on the Social Situation in Latvia. 6-th Nordic – Baltic Sea   Region on the Eve of 21 st Century, International Conference Latvia, Riga October 4-7, 2000.
 2. Latvijas ekonomikas restrukturizācijas sociālās sekas globalizācijas apstākļos. Starptautiskā zinātniskā konference “Ekonomikas globalizācijas aktuālās problēmas” Rīga, 2002.
 3. Latvijas sociālekonomiskās politikas virzieni integrējoties ES. Starptautiskā zinātniskā konference. Eiropas Savienības paplašināšanās Baltijas jūras reģionā: sociālekonomiskie izaicinājumi un iespējas. Rīga. 2004.
 4. Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības iespējas ES ietvaros: problēmas un risinājumi. Baltijas forums, 10. starptautiskā konference „Lielā XXI gadsimta Eiropa: kopīgi izaicinājumi? Kopīgas vērtības?”, R.: 2005.g.
 5. Latvijas strukturālās, sociālās un darba tirgus politikas pilnveidošanas aspekti// Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālie un starptautiskie aspekti. Baltijas forums, 11. starptautiskā konference, Rīga 2006.
 6. Latvijas darba tirgus stāvokļa un attīstības analīze ES ietvaros// Baltijas forums, 12. starptautiskā konference, Rīga, 2007.

Akadēmiskie kursi:

Nr.p.k.
Studiju programmas
nosaukums
Studiju kursa
nosaukums
Apjoms
kredītpunktos
Programmas
sadaļa
( A, B, C )
1.
Ekonomikas doktora studiju programma
Makroekonomikas koncepcijas ekonomiskajos pētījumos
2
A
2.
Ekonomikas maģistra
studiju programma
Eiropas valstu reģionālā un sociālā politika
4
A
3.
Ekonomikas maģistra
studiju programma
Makroekonomikas analīze
4
A
4.
Ekonomikas maģistra
Eiropas studiju programma
Reģionālā politika un sociālā dimensija Eiropas valstīs
4
B
5.
Ekonomikas maģistra
studiju programma
Tautas attīstības ekonomika
4
B
6.
Ekonomikas maģistra
studiju programma
Pasaules ekonomikas attīstība
2
B
7.
Ekonomikas maģistra
studiju programma
Eiropas valstu ekonomika
2
B
8.
Ekonomikas bakalaura
profesionālā studiju programma
Eiropas ekonomiskā integrācija
2
A

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU Zinātņu Padomes locekle 1998.-2010.

.Ekonomikas un Vadībzinātnes profesoru padomes priekšsēdētāja 2004.-2014. 
LU EVF Domes locekle kopš1996.

LU EVF rakstiem sērija „Ekonomikas” galvenā redaktore kopš 2000. gada
ES PHARE Programmas koordinatore Latvijā 1993. – 1998.

 

2013. gada 31. janvārī