Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Juris Krūmiņš


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 336. telpa
Tālrunis: 67034970

E-pasts: juris.krumins@lu.lv

Profesora Jura Krūmiņa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1947

Darba gaitas (izaugsme)

Izglītība

1966-1971 – Latvijas Universitāte (LU), Ekonomikas fakultāte, ekonomiskās kibernētikas specialitātes students, ekonomista matemātiķa kvalifikācija;

1973-1976 – LU Ekonomikas fakultāte, aspirants;

1988-1991 – LU Ekonomikas fakultāte, doktorants.

Darba vieta, ieņemamais akadēmiskais amats (tai skaitā darbs ārvalstīs)

1971-1995 – LU asistents, vecākais pasniedzējs, docents;

1981-1982 – Sarajevas Universitāte (Dienvidslāvija), viespētnieks;

1991-1992 – Cenzu Birojs (ASV) un Mičiganas Universitāte (ASV), Population Council viespētnieks;

1995 (marts-maijs) – Dalhauzi Universitāte (Kanāda), viespētnieks;

Kopš 1995 – LU profesors;

1998 (maijs-aug.) – Nacionālais demogrāfisko pētījumu institūts INED (Francija), viespētnieks;

2002 (okt.-dec.) – Stokholmas Universitāte (Zviedrija), viesprofesors;

2004-2005 – Sēderternas (Dienvidstokholmas) Universitāte (Zviedrija), viesprofesors;

2012 (maijs-jūn.) – Lundas Universitāte (Zviedrija), viespētnieks;

2012 (aug.-okt.) – Sēderternas (Dienvidstokholmas) Universitāte, viespētnieks.

Administratīvie pienākumi

1978-1981 LU Ekonomikas fakultātes prodekāns;

1983-1988 LU Ekonomikas fakultātes dekāns;

1993-2011 LU mācību prorektors.

Darbs padomēs un komisijās

1996-2011 Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes priekšsēdētājs;

Kopš 1998 Latvijas Statistiķu asociācijas valdes loceklis;

Kopš 2000 Latvijas, Igaunijas, Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centru akadēmisko un doktorantūras programmu un zinātnisko pētniecības projektu novērtēšanas ekspertu komisiju loceklis;

2000-2006 LU Ekonomikas, vadības zinātnes un demogrāfijas promocijas padomes loceklis;

2002-2005 Eirofakultātes Akadēmiskās uzraudzības padomes loceklis;

Kopš 2002 Žurnāla redkolēģijas loceklis - Management of Organizations: Systematic Research. ISSN 1392-1142 Publishers: Vilnius University, Lithuanian Inst.of Economics;

Kopš 2003 Žurnāla redkolēģijas loceklis - Bridges. Social Sciences ISSN 1392-3137 Publisher: Klaipeda University (Lithuania)

2004-2010 LU Demogrāfijas, politikas zinātnes, socioloģijas un komunikāciju zinātnes profesoru padomes loceklis;

2005-2011 ES fondu līdzfinansēto projektu LU Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs;

2007-2008 Latvijas Nacionālā attīstības plāna ekspertu darba grupas „Cilvēku labklājības kāpums” loceklis;

2007-2010 LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

2007-2012 LR Ekonomikas ministrijas 2011.g. tautas skaitīšanas padomes loceklis;

Kopš 2007 LU Vadības zinātnes un demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētājs;

Kopš 2010 Latvijas Ekonometristu asociācijas Valdes loceklis;

Kopš 2012 LZA Uzraudzības padomes loceklis.

Zinātniskā darbība

Zinātniskā kvalifikācija - Ekonomikas zinātņu kandidāta disertācija iedzīvotāju statistikā „Latvijas PSR iedzīvotāju mirstības likumsakarību izpēte„ (vadītājs P.Zvidriņš) aizstāvēta 1977.g. PSRS CSP Statistikas zinātniski pētnieciskajā institūtā Maskavā (Ekonomikas doktora zinātniskā grāda nostrifikācija LU 1992.g.); Habilitētā ekonomikas zinātņu doktora disertācija demogrāfijā „Iedzīvotāju mūža ilgums – tendences un palielināšanās problēmas„ (vadītājs D.Valentejs, P.Zvidriņš) aizstāvēta 1993.g. LU; LZA korespondētājloceklis 1999.-2008.g. un LZA  īstenais loceklis kopš 2008.g.

Apbalvojumi  – 2012.g. LU Ģērboņa zelta zīme; 2011.g. LU Rektora Atzinības raksts; 2011.g. LR IZM Atzinības raksts; 2007.g. LR IZM Atzinības raksts; 2004.g. LZA Kārļa Baloža balva; 2004.g. LVA fonda Lāčplēsis Goda zīme.

Eksperta darbības joma – LZP 5. Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, Demogrāfijas nozare; Zinātnisko darbību raksturojoši atslēgas vārdi: DEMOGRĀFIJA - sociāli ekonomiskā demogrāfija, tautas attīstība, veselība, dzīvildze;SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBA – cilvēkresursu vadība, sociālā politika; LZP eksperts Humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Pētījumu projekti, kas pašlaik tiek realizēti

 • LZP projekts „Latviešu un etnisko minoritāšu demogrāfiskā attīstība” Nr. 11.1802 (2011.-2013.g.), vadošais pētnieks;
 • Joint Action - The European Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) - EU grant agreement n° 2006109, eksperts no Latvijas, Paplašinātās vadības grupas loceklis;
 • Developing methodologies to reduce inequalities in the determinants of health (DEMETRIQ)- Eiropas komisijas finansēts projekts trīs gadu periodam (sākums 01.01.2012), asociētais pētnieks no Latvijas;
 • Līgums ar Nr. 0103-7/12/ ar CSP Par Latvijas iedzīvotāju skaita pārrēķinu veikšanu demogrāfijas statistikas jomā.

Promocijas darbu vadība - Sandra Eglīte, „Fiskālās un monetārās politikas piemērošana Latvijas ekonomikas attīstībā„, darbs aizstāvēts LU 2006.g.; Ieva Pranka pabeigusi LU doktorantūru 2010.g. ar promocijas darbu „HIV infekcijas riska grupas sociālās atstumtības mazināšanas iespējas Latvijā„; Inta Jaunzeme, „Karjeras vadības un atbalsta sistēmas pilnveidošanas problēmas augstākajā izglītībā Latvijā„ , darbs aizstāvēts LU 2011.g.; Zane Cunska, „Demogrāfisko un sociālo faktoru loma iedzīvotāju augstākās izglītības līmeņa veidošanā un attīstībā Latvijā„ , darbs aizstāvēts LU 2012.g.; Nataļja Dubkova, „Veselīgā mūža ilguma dinamika un diferenciācija Latvijā”, pirmā gada LU doktorante.

Zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas) 2009-2012

 • Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos. Grām.: LZP Ekonomikas, juridiskās zinātnes un vēstures zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2008.gadā. Nr. 14. Rīga: LZP Humanitāro un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2009. 168.-173.lpp. (Līdzautori P.Zvidriņš, A.Bērziņš, Z.Goša, I.Straume, E.Vītoliņš, A.Jankovska).
 • The Social Impact of Demographic Changes. In: Promotion of Social Policies – An Investment in the Future. Canada – European Union – Baltic States – Nordic Countries. Editors Tatjana Muravska, Alexandre Berlin, Eduard Lavalle. Riga: European Commission Representation in Latvia and the University of Latvia, 2009. Pp. 169-172 and CD.
 • Changes of geographical mortality differences in the three Baltic countries during the period of socio-economic transformation. IUSSP XXVI kongresā (co-authors D.Jasilioni, M.Leinsalu,V.Stankunieni) Marrakech (Marocco), 1 Oct. 2009. http://iussp2009.princeton.edu/download.aspx?submissionId=91432
 • Iedzīvotāju novecošanās sociāli demogrāfiskās likumsakarības // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009. gadā. – Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2010., 160.-163.lpp. (Līdzautori Zvidriņš P., Krūmiņš J., Bērziņš A., Krūmiņa I., Feifere S., Vītoliņš E.)
 • Depopulācija Latvijā: attīstība, cēloņi un sekas // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009. gadā. – Rīga: LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2010., 155.-159.lpp. (Līdzautori Zvidriņš P., Bērziņš A., Goša Z., Indāns I., Vītoliņš E.)
 • Estonian Human Development Report 2010/2011. Baltic Way(s) of Human Development: Twenty Years On. Editor-in-Chief Marju Lauristin. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu, 2011. Chapter 2.3. Life expectancy and mortality – achievements and challenges. Pp. 51-58. http://kogu.ee/public/eia2011/eia_eng_2011.pdf
 • Life Expectancy and Mortality Changes in Latvia, Lithuania and Estonia Since 1990: Comparative Overview. In: Latvijas Universitates raksti (Scientific Papers, University of Latvia) Ekonomika. Vadības zinātne (Economics, Business Administration). Riga: Latvijas Universitate, 2011. Pp.158-172 (co-author N.Dubkova).
 • Suicide Mortality Trends in Latvia. In: Developing an Evidence Base on Social and Public Health Determinants of Suicide in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States, and the Baltic Countries: A Foundation for Designing Interventions. Summary of a Conference. Editors l.Pray, C.Cohen, I.H.Mäkinen, A.Värnik and F.L.MacKellar. Vienna: IIASA, 2012. Pp. 12-16.
 • Latvijas iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums un veselīgais mūžs: izmaiņas un interpretācijas problēmas. Grām.: Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti, 2012. Zinātniskie raksti / Zin.redaktori O.Krastiņš un I.Vanags. Rīga: LR CSP, 2012. 21.-33.lpp. (līdzautore N.Dubkova).
 • Augstskolu absolventu turpmākie izglītības un profesionālie ceļi Latvijā / Zane Cunska, Juris Krūmiņš. - Literatūra: 51.lpp. // Starpdisciplinaritāte sociālajās zinātnēs : vai tā sniedz atbildes uz mūsu izaicinājumiem augstākajā izglītībā un pētniecībā? Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 35.-52.lpp. : att., tab.
 • Stockholm 2012 EAPS. Life expectancy and mortality in the three Baltic countries during 1990-2010: Commonalities and diferences. European Population Conference 2012. European Association for Population Studies and Stockholm University. Session 1. International comparisons of health.mortality. Stockholm, 13-16 June  2012 (līdzautore N.Dubkova) http://epc2012.princeton.edu/download.aspx?submissionId=121191

Ziņojumi konferencēs (2009-2012)

 • Recent changes in mortality in the light of preliminary results from Population census 2011. EAPS European Mortality Workshop „New measures of mortality – what do they mean?” Session on the Baltic experience. Tallinn, Estonia, 5-7 September 2012 (līdzautore N.Dubkova)
 • Life expectancy and mortality in the three Baltic countries during 1990-2010: Commonalities and diferences. European Population Conference 2012. European Association for Population Studies and Stockholm University. Session 1. International comparisons of health.mortality. Stockholm, 13-16 June  2012 (līdzautore N.Dubkova)
 • EU Pre- and Post-accession Mortality and Life Expectancy Changes in Latvia: Main Determinants and Policy Issues. “Demographic Analysis and Research” International Conference under umbrella of the Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society . 5-8 June 2012, Chania Crete (Greece)
 • Demographic changes and challenges of the three Baltic countries.  Lund University, School of Economics and Management, Department of Economic History. SEMINARIUM, May 30, 2012.
 • Veselīgas dzīves ilgums un tā saistība ar citiem tautas veselības rādītājiem. LU 70.konference, Demogrāfijas sekcija. Rīga, 2012.g. 3.februāris.
 • LU 69. Konference, Demogrāfijas sekcija. Referāts „Iedzīvotāju mirstība un mūža ilgums trīs Baltijas valstīs: 1950.-2050.g.” (Population mortality and life expectancy in the three Baltic countries: 1950-2050). Rīga, 2011.g. 3.februāris.
 • Depopulācija Latvijā un Eiropā – draudi un izaicinājumi (Depopulation in Latvia – threats and challenges). Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress. Sekcija: Cilvēkdrošība Latvijā: lokālie, nacionālie un starptautiskie izaicinājumi. I. Cilvēkdrošības ideja: draudi, riski un risinājumu meklējumi. Rīga, 2011.g. 25.oktobris.
 • LU 68. Konference, Demogrāfijas sekcija. Referāts „Latvijas iedzīvotāju mūža ilguma prognozes paredzamā pensiju perioda aprēķiniem” (Life expectancy projections for the forecasts of expected life-time in retirement period: case of Latvia”). Rīga, 2010.g. 4.februāris.
 • Mortality during the periods of stagnation, recession and growth: cohort and period mortality analysis in Latvia (co-author G.Pettere). Nordic Demographic Symposium, Session “Aging,health and mortality” Lund University (Sweden), School of Economics and Management. 17-19 June 2010.
 • Health and challenges for further socio-demographic development: Similarities and differences between Estonia, Latvia, Lithuania and other CEE countries. International Council for Central and Eastern European Studies (ICCEES) VIII World Congress. Stockholm  (Sweden) 26-31 July 2010. Panel VII.06 “Population and Health in Eastern Europe and Post-Soviet Space I ”.
 • Suicide mortality in Latvia: changes over the four decennials. Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute , Stockholm Center on Health of Societies in Transition, International Institute for Applied Systems Analysis. SYMPOSIUM - “Developing an Evidence Base on Social and Public health determinants of Suicide in Eastern Europe, the Commonwealth of Independent States, and the Baltic Countries: A Foundation for Designing Interventions”, Tallinn (Estonia) 14-15 September 2010.
 • Geographical mortality differentials in the thee Baltic countries – Estonia, Latvia and Lithuania. University of Tartu, Estonian Institute for Health Development, Estonian Ministry of Social Affairs. Baltic Public Health Conference 2010 – Accomplishments and Challenges” Session 1 -  Inequalities in Health. 23-25 September 2010. Tartu (Estonia).
 • "Changes of geographical mortality differences in the three Baltic countries during the period of socio-economic transformation". IUSSP XXVI kongresā (co-authors D.Jasilioni, M.Leinsalu,V.Stankunieni) Marrakech (Marocco), 1 Oct. 2009.
 • Social and health Policy in Latvia and recent changes in mortality and life expectancy (co-authors I.Krumina, U.Usackis). Workshop of the EAPS Working Group “Health, Morbidity and Mortality”, Riga, University of Latvia, 4 Sept. 2009.

2012. gada 9. augustā