Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Andris Deniņš


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 327. telpa
Tālrunis: 67034750

E-pasts: andris.denins@lu.lv

Dr.oec., prof. Andris Deniņš
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimis: 1957. gada 23. jūlijā
 
Pamatizglītība:

1975-1980. Studijas Rīgas Politehniskā institūta
Inženierekonomikas fakultātē
1983-1986. Studijas aspirantūrā Sanktpēterburgas tekstila un vieglās rūpniecības institūtā (Krievija) Inženierekonomikas fakultātē
 
Papildus izglītība:

1992-1993 Harvarda biznesa skola (ASV)
1996.   Zviedru valsts akadēmija (Zviedrija)
1996.   Austrālijas ražošanas un materiālo resursu kontroles sabiedrība (APICS, Austrālija)
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1986.   Tehnisko zinātņu doktors
1989.  Latvijas Valsts universitātes docents
1992.  Nostrificēts ekon. doktora grāds, Dr.oec.
1999.  Latvijas Universitātes asociētais profesors
2003.  Latvijas Universitātes profesors
 
Nodarbošanās:

1980-1983.  Latvijas Vieglās rūpniecības zinātniskās pētniecības
institūts, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
1983-1986. Sanktpēterburgas Vieglās un tekstila rūpniecības institūts (Krievija), Inženierekonomikas fakultāte, aspirants
1986-1989. Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte, vecākais pasniedzējs
1989-1999. Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, docents
1999-2003 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, asociētais profesors
2003  Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, profesors
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējos 3 gados):
  1. Andris Deniņš. Inovācija – konkurētspējas noteicošais faktors, zināšanu sabiedrību veidojot. Stratēģiskā analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 2(3). R.: Zinātne, 2005, 60.-70. lpp.
  2. Andris Deniņš. Inovatīvā uzņēmējdarbības vadība kā uzņēmuma konkurētspējas virzītājspēks. Latvijas Universitātes raksti 689. sējums, Ekonomika, IV R: LU, 2005, 56.-63. lpp.
  3. Andris Deniņš. Inovatīvā darbība un tās vadības sistematizācija. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti 3(14). R: Zinātne, 2007, 209.-218. lpp.
  4. Elmārs Grēns, Ivars Kalviņš, Andris Deniņš. Biomedicīna un biofarmācija – gēnu tehnoloģijas un jaunu bioloģiski aktīvu vielu sintēzes tehnoloģijas. Stratēģiskā analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti, 2007, 25.-40. lpp.
Akadēmiskās darbības laikā – vairāk kā 60 publikāciju autors.
 
Nozīmīgākā zinātniski pētnieciskā darbība:

1999-2000. Profesionālās izglītības finansēšanas sistēmas reforma. Latvijas Republikas  Izglītības ministrijas Profesionālās attīstības programmu aģentūra, PHARE programma “Profesionālā izglītība 2000”, projekta vadītājs
2002-2003. Zinātniskais pētījums nacionālās inovāciju programmas izstrādei. Valsts pārvaldības institūciju projekts, projekta vadītājs
2002-2004. Stratēģija uz zināšanām balstīta biznesa veicināšanai. Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras (LIAA) koordinētais Eiropas Savienības programmas “Reģionāla inovāciju stratēģija Latvijā” projekts, projekta loceklis.
2004-2007 Zinātne, tehnoloģiskā attīstība un inovāciju stratēģijas pamatnostādnes. Stratēģiskās analīzes komisijas zinātniskais pē’tijums, projekta grupas loceklis (projekta vadītājs akadēmisķis E.Grēns).

Akadēmiskās darbības laikā piedalījos vairāk kā 20 pētījumu projektos un 20 zinātnisko konferenču organizācijā. Par zinātnisko pētījumu rezultātiem ziņojis vairāk kā 30 zinātniskajās konferencēs.
 
Akadēmiskie kursi:
  • Uzņēmējdarbības plānošana,  A daļa,  4 kredītpurnkti
  • Līdzsvarotās attīstības vadīšana, B daļa,  4 kredītpunkti
  • Stratēģiskā vadīšana, B daļa,  2 kredītpunkti
  • Uzņēmējdarbības stratēģiskā un operatīvā vadīšana, B daļa,  2 kredītpunkti
  • Inovāciju stratēģiskā vadība,  B daļa,  2 kredītpunkti
Papildus ziņas par profesionālo un sabiedrisko darbību:

1997-2001 Vērtspapīru tirgus komisija, padomes loceklis
1995-patreiz Latvijas Biznesa konsultantu asociācija, prezidents
2001-patreiz Rīgas Tehniskā Universitāte, Padomnieku konventa loceklis
1998-patreiz Latvijas Regbija federācija, prezidents
1998-patreiz Latvijas Hokeja federācija, valdes loceklis
1994-2004 Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, valdes loceklis
1992-patreiz Auditorfirma AS “BDO Invest Rīga”, valdes priekšsēdētājs
 
2008. gada 10. janvārī