Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Margarita Dunska

Vecākais eksperts
Fakultātes prodekāns
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Profesors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Prombūtne
23.12.2019 - 06.01.2020

Papildus informācija

.