Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Marina Kudinska


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Asociētais profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 430. telpa
Tālrunis: 67034625

E-pasts: marina.kudinska@lu.lv

Marinas Kudinskas
Dzīves gājums

(Curriculum vitae)

Izglītība 2004 – LU iegūts Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 1983 – 1987 – Maskavas Tautsaimniecības institūts, iegūta ekonomista kvalifikācija Nodarbošanās 2005 - Latvijas Universitātes Finansu institūts, docente2000 – Latvijas Universitātes Finansu institūts, lektore1992 - 2000 - Latvijas Banku augstskola (agrāk Banku koledža), docente1991 – 1992 – Latvijas Uzskaites un kredīta tehnikums, pasniedzēja1988 – 1991 - LR Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas institūts, aspirantūra1987 – 1988 – LR Materiāli – tehniskās apgādes komitejas centrālais aparāts, ekonomists

Kvalifikācijas paaugstināšana : Dalība 25 semināros un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos. Dalība 35. Starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.  

Publikācijas un mācību literatūra: izdotas 32 zinātniskās publikācijas, 2 mācību līdzekļi un 1 monogrāfija.

Darbs zinātnisko projektu realizēšanā:

1. LZP projekts "Inovatīvās ekonomikas attīstības iespējas mūsdienāgā vidē" projekta nr. Z-6212-070, vadošais pētnieks, 2009.-2011.

2. ESFprojekts  "Tākālizglītības programmu par aktuālām finanšu problēmām izstrāde un aprobācija strādājošiem ekonomikai svarīgākajās nozarēs". dalībnieks, 2006, projekta nr. 2006/0030/VPD1/ESFPIAA/05/APK 3.2.4.2./0106/0063

3. ESF projekts "LU progesionālo studiju māībspēku kompetenču paaugstināšana banku un uzņēmējdarbības sektorā", 2005.-2007, dalībnieks, projekta nr. VPD/ESF/PIAA/05/APK 3.2.5.2/0135/0063

4. LZP projekts "Nacionālās valūtas ietekme uz Latvijas teutsaimniecību"- dalībieks, 2000-2001.gg.

Akadēmiskie kursi:  Kopš 1991 - Komercbanku operācijas (128 akad. st.) Bakalaura līmeņa studentiem; Kopš 2000 – Banku vadība (48 akad. st.) un Komercbanku risku badība ( 64 akad. st.) Maģistra līmeņa studentiem. 

Citas aktivitātes: Kopš 1997 - Latvijas Komercbanku asociācijas konsultante; Kopš 1997 – MKC „Vērtspapīri” konsultante; Kopš 2000. gada – LU studiju programmu direktore; Kopš 2004. gada – LU Ekonomikas un vadībzinību Profesoru Padomes sekretāre; Kopš 2007. gada – LU Studiju Padomes locekle; Kopš 2008.- gada – LU Revīzijas komitejas locekle; 2009. gada oktobris – decembris – augstskolu olimpiādes „GE Money Bank Intellecticus 2009” Žūrijas locekle; 2011. aprīlis - maijs – Swedbankas rīkotā Jauno finanšu ekspertu konkursa žūrijas locekle u.c.