Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Māris Pūķis


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Asociētais profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 327. telpa

E-pasts: maris.pukis@lu.lv

Dr.phys., Dr.oec.,doc. Māra Pūķa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)


Dzimšanas datums: 1948.

Izglītība

1966.-1971.  Studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē
2000.- 2007.  Doktorantūra LU Ekonomikas un Vadības fakultātes Publiskās pārvaldes katedrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

1984. Tehnisko zinātņu kandidāts
1992. Nostrificēts fizikas doktora grāds, Dr.phys.
2002., 2008  Latvijas Universitātes docents
2007. Ekonomikas zinātņu doktors, Dr.oec.

Nodarbošanās

1970.-1991. Zinātniski pētnieciskās nodaļas vadītājs Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta Speciālajā Magnētiskās hidrodinamikas konstruktoru birojā
1991.-1994. Valdes priekšsēdētāja vietnieks Rīgas Kurzemes rajona pašvaldībā
1992.-1994. Budžeta komitejas priekšsēdētāja vietnieks Rīgas pilsētas Domē
1994.-1995. Valsts pilnvarnieks, Padomes loceklis a/s „Latvijas krājbanka”
1998. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs
1998.-2002. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs
2004. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais  sekretārs
1994.- Latvijas Pašvaldību savienība, vecākais padomnieks
2000 - docents LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Publiskās pārvaldes katedrā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējos 6 gados)

 1. Pukis M., (2004), The Progress of Regulation of Conflict of Interest in Local Government in Latvia, in book „Combating Conflict of Interest in Local Governments in the CEE Countries, edited by Barbara Kudrycka, OSI/LGI, pp.107-144.
 2. Pūķis M., Ruško J., Valters M., (2004), Publisko funkciju klasifikācija kā līdzeklis pārvaldes pilnveidošanai, zinātnisko rakstu krājumā „Statistikas un pārvaldes problēmas”, LSI, Rīga 2004, 110-124.lpp.
 3. Pūķis M., (2005-1), The Renaissance of Local Governments in Latvia (1989-1994), The Baltic Way to Freedom, Non-violent struggle of the Baltic States in a global context, Riga, Zelta grauds, 2005, pp.241.-245.
 4. Zacesta L., Pūķis M. (2007), The Possibility of Creating Regional Governments in the Baltic States: the Case of Latvia, in „Baltic Partnerships. Integration, Growth and Local governance in the Baltic Sea Region”, ed. By Sylvain Giguere, OECD, 2007, pp.233-244.
 5. Pukis M., (2008), „Administrative Territorial Reform in Latvia”,
 6. Proceedings of the Copenhagen  Seminar „Chalanges in Europe’s local and regional government”, October 1, CEMR, KL, Danish Regions, pp.25-30
 7. Pukis M., Zacesta L., (2003-4), Impact of the EU Regional policy on Self-Governments in the Baltic States, ULRGL/OSI, pp.32
 8. Пукис М., (2008), Система и реформы самоуправлений в Латвии, ССЛ, 103 стр.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos (pēdējos 6 gados) 24
Konferenču tēzes (pēdējos 6 gados) 30

Zinātniski pētnieciskā darbība:
 • Starptautisko pētījumu projektu (ko īstenoja Atklātās sabiedrības institūts Budapeštā un Vietējās Pašvaldības Publisko pakalpojumu reformu iniciatīva 2003.gadā) dalībnieks pētījumu ciklā par ES sagaidāmo ietekmi uz pašvaldībām Baltijas valstīs (ES reģionālās politikas ietekme Latvijā un Baltijas valstīs, ES sociālās politikas ietekme Latvijā).
 • Eiropas Savienības Reģionu komitejas Subsidiaritātes darba grupas loceklis kopš 2006.gada.
Akadēmiskie kursi:
 • Politikas analīze, A  daļa, 4 kredītp.
 • Publiskās pārvaldes analīzes metodes, A daļa, 4 kredītp.
 • Pašvaldības un demokrātija (Biznesa vadības Koledža), A daļa, 2 kredītp.
 • Vadības teorija (sagatavots projekts), B daļa, 3 kredītp.
 • Publiskā sektora stratēģiskā vadība (sagatavots projekts),  A daļa, 4 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

 • Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadītājs vai loceklis, recenzents;
 • Recenzents E.Vanaga un I.Vilkas monogrāfijai „Pašvaldību darbība un attīstība”, LU Akadēmiskais apgāds, 2005., LU doktorantu 2009.gada zinātniskajam krājumam
 • Oficiāli apstiprināts valstisko, pašvaldību vai ražošanas uzņēmumu konsultants, padomdevējs zinātnisko un akadēmisko ekspertu komisiju darbā:
 • Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks ;
 • Ministru prezidenta izveidotās Funkciju audita komisijas (2008) loceklis;
 • Eiropas Municipalitāšu un Reģionu Padomes Vietējās un reģionālās demokrātijas darba grupas loceklis
 • ES Reģionu komitejas subsidiaritātes darba grupas loceklis
2009. gada 11. septembris