Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Biruta Sloka


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 338. telpa
Tālrunis: 67034702

E-pasts: biruta.sloka@lu.lv

Dr.ekon., prof. Biruta Sloka
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1954.
 
Izglītība:
 
1980.-1983. Aspirantūra LVU Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā
1973.-1978. Studijas LVU Ekonomikas fakultātē
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2003. Latvijas Universitātes profesore
1999. Latvijas Universitātes asociētā profesore
1992. Latvijas Universitātes docente
1992. Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec.
1986. Latvijas Valsts universitātes docente
1984. Ekonomikas zinātņu kandidāte
 
Nodarbošanās:
 
2003. -             profesore LU EVF ESVTM katedrā    
1999.-2003. asociētā profesore LU EVF ESVTM katedrā
1997.-1999. docente LU EVF ESVTM katedrā          
1987.-1997. docente LU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātes ESVTM katedrā
1984.-1987. vecākā pasniedzēja, docente LVU Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā
1983.-1984. pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā
1980.-1983. aspirante un st. pasn. LVU Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā
1979.-1980. pasniedzēja LVU Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā
1978.-1979. asistente LVU Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Sloka B., Skrūzkalne I., Kvantitatīvās aptaujas organizēšanas teorija un prakse mārketinga un darba tirgus pētījumos // Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti – R.: LR CSP, 2008, 263 – 270 lpp.
 2. Surlemont B., Fartunova M., Vrbka J., Sloka B., and other, Entrepreneuship in higher education, especially within non – business studies // European Comission, Enterprise and Industry- Brussels, 2008, 68 p.
 3. B.Sloka, J.Dzelme, J.Vaivads, G.Kristaps, u.c. Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstības darba tirgus prasībām –R.: LU, 2007, 231. lpp.
 4. Skrūzkalne I. Sloka B. Changes in Cross – Cultural Differences of Consumer Behavior after EU Enlargement (Case of Latvia) // European Enlargement in 2004 and Beyond: Responding to Political, Legislation and Socioeconomic Changes, University of Latvia, 2006, p 437 – 447.
 5. Binde J., Sloka B., Reklāmas izdevumu ietekme uz klientu skaita izmaiņām Latvijas mobilo telekomunikāciju tirgū, LU raksti, 706. sējums. Vadības zinātne. Rīga: LU, 2006, 10-25 lpp.
 6. Krumins J., Kavale L., Eglite S., Leduskrasta Z., Puce J., Sloka B., Stonis J., Zaksa K., Rivza B., Funding Systems and Their Effects on Higher Education Systems. Country Study – Latvia //IMHE OECD, 2006, 25 p.
 7. I.Skrūzkalne, B.Sloka. Cross-Cultural Differences in Consumer Behaviour in Latvia // Navigating Globalization: Stability, Fluidity, and Friction. Proceedings of the Conference (Trondheim, 02.08.2005 – 05.08.2005)- Norwegian University for Science and Technology, 2005 http://www.hf.ntnu.no/global_conference05
 8. B.Sloka, I.Skrūzkalne. Needs for knowledge in Statistics for Marketing Research // Research in Statistics – Basis for Social Sciences and Education, University of Latvia, Riga: 2004, p. 79-83.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 38
Konferenču tēzes: 10
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 2
 • Pētniecības projekti - ESF Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” Labklājības ministrijas pētījuma „Profesionālās un augstākās izglītības atbilstība darba tirgus prasībām”, LU – 2005/2223;
 • OECD un LU projekts „Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēmas kopsakarība ar augstākās izglītības politiku”;
 • LU akadēmiskās attīstības projekts ”Baltijas jūras reģiona studiju programmas attīstība sadarbībā ar Tartu Universitāti, Turku Universitāti, Vitauta Dižā Universitāti (Kauņa)”, LU – 2006/3-229712;
 • ES ESF projekts „Baltijas jūras reģiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana”, 20006/0117/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0157/0063
Zinātniski pētnieciskā darbība:

2007. – 2008. Mārketinga un konkurences augstākajā izglītībā novērtējuma problēmas
2005.- 2007. Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus prasībām
2001.-              Augstākās izglītības kvalitāte un finansēšana
1997.-              Tirgvedības pētīšanas metožu izmantošana
1990.-1999. Studiju finansēšanas un studiju kreditēšanas pieredzes analīze
1974.-1990. Graudaugu ražības un to ietekmējošo faktoru analīze
 • Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas jaunie sociāli ekonomiskie izaicinājumi” 02.10.2008 – 04.10.2008 (New Socio – Economic Challanges of Development in Europe 2008) koordinatore 2008.
 • Latvijas Ekonomikas zinātnieku foruma Rīcības komitejas priekšsēdētāja vietniece 2006.
 • Starptautiskās zinātniskās konferences „Statistikas pētījumi – sociālo zinātņu un izglītības bāze” Programmas un Rīcības komiteju locekle (2002-2004).
Piedalīšanās ar referātiem nozīmīgākajās starptautiskās zinātniskajās konferencēs un semināros.
 • Labour Market Requirements for Graduates with Higher Education: Experience of Higher Education Quality Evaluation in Latvia, Estonia and Lithuania// International Conference „New Socio – Economic Challanges of Development in Europe”, - Riga, Latvia, October 2 – 4, 2008;
 • Correspondence of Professional and Higher Education Programmes to Labour Market Requirements in Latvia // International Conference „Baltic Futures”.- Riga, Latvia, November 24, 2007;
 • Surveys in Marketing Research and Labour Market Analysis  - International conference, Malta University, 12.-17.07.2006;
 • Evaluation of Study Quality in Professional and Higher Educational Study Programmes in Latvia - International conference, Malta University, 12.-17.07.2006;
 • Evaluation of Study Quality in Latvia -  International conference, Vilnius, 20.-21.09.2005;
 • Cross-Cultural Differences in Consumer Behaviour in Latvia- International conference „Navigating Globalization: Stability, Fluidity, and Friction. Proceedings of the Conference”, Trondheim, Norway 02.08.2005 – 05.08.2005;
 • Needs for Knowledge in Statistics for Marketing Research – International conference „Research in Statistics – Basis for Social Sciences and Education”, Riga, October 2 – 4, 2003;
 • Sampling Methods for Marketing Research in Latvia – „Information Society and Modern Business”, Ventspils, 30.01.2003. – 01.02.2003.
Akadēmiskie kursi:
 1. Statistika I, A daļa, 4 KP
 2. Pētījumu metodes un organizācija, A daļa, 4 KP
 3. Jaunākās pētniecības metodes vadības un ekonomikas zinātnēs, A daļa, 2 KP
 4. Tirgvedības pētīšana, B daļa, 2 KP
 5. Tirgvedības pētīšanas kvantitatīvās metodes, B daļa, 4 KP
 6. Daudzdimensiju analīze, B daļa, 2 KP
 7. Lēmumu pieņemšanas kvantitatīvās metodes, B daļa, 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:  
 • Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Domes locekle.
 • Latvijas Universitātes Studiju padomes locekle.
 • Latvijas Universitātes Vadībzinību studiju programmu padomes locekle.
 • Latvijas Universitātes Baltijas jūras reģiona studiju programmu padomes priekšsēdētāja vietniece.
 • Latvijas Universitātes Eiropas studiju programmu padomes locekle.
 • Eirofakultātes Rīgas centra vadītāja (2000. 1. septembris – 2005. gada 30. jūnijs).
 • Eksperte augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā.
 • Augstākās izglītības akreditācijas komisijas locekle (1996. – 2001.).
 • Ekonomikas ministru (6) padomniece (1994. – 1999.) Izglītības un zinātnes ministru (2) padomniece.
 • Latvijas Statistiķu asociācijas valdes locekle.
 • Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes locekle.  
2008. gada 5. oktobrī