Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Profesūra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.06.2018

 

Ekonomikas nodaļa

 

Prof. Signe Bāliņa

 

BVEF profesore ir arī IT kompetences centra vadītāja ar no­pietnu pieredzi valsts pārvaldes darbā – bijusi īpašu uzdevu­mu ministre elektroniskās pārvaldes lietās, bet pašlaik ir vides un reģionālās attīstības ministra padomniece un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāci­jas prezidente. Veiksmīgi darbojusies biznesā, ieņemot AS “Datorzinību centrs” valdes priekšsēdētājas amatu. S. Bāliņai ir unikāla pieredze valsts finansēto pētījumu projektu un programmu īstenošanā, kā arī starptautisku, tajā skaitā Eiropas Komisijas, projektu vadībā.

 

Prof. Elena Dubra

BVEF profesores akadēmiskās un pētnieciskās intereses ir saistītas ar ES sociālekonomiskās politikas analīzi un tās īstenošanu Latvijas tautsaimniecības  attīstībā. Profesore pēdējos gados ir eksperte  Leibnicas Ekonomikas pētniecības institūtā un piedalās ikceturkšņa publikāciju sagatavošanā par “Pasaules ekonomisko klimatu”, CESIfo un Pasaules ekonomiskas apsekojumiem (WES).

 

Prof. Māra Gulbe

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomisko problēmu matemātisko modelēšanu un informācijas sabiedrības attīstības faktoru analīzi. Pētnieciskās darbības virzieni – ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana, kā arī datorzinātnes un IT lietišķo pētījumu aspekti, pielietojums uzņēmējdarbības vadīšanā. Eiropas komisijas eksperte informācijas sabiedrības attīstības jomā. Daudzu Latvijas Informācijas sabiedrības attīstības situācijas izpētei veltītu publikāciju un zinātnisko konferenču ziņojumu autore vai līdzautore. Pasniedz matemātikas un matemātiskās modelēšanas kursus BVEF studentiem.

 

Prof. Mihails Hazans

BVEF profesors un vadošais pētnieks veic pētījumus un sniedz eksperta pakalpojumus valsts institūcijām un starptautiskām organizācijām (t.sk. Eiropas Komisijai, Pasaules Bankai, OECD, Starptautiskai Darba organizācijai u.c.) darba ekonomikas, darba tirgus un sociālās politikas, migrācijas, izglītības ekonomikas jomās u.c. Par pētījumiem migrācijas jomā M.Hazans 2011.gadā saņēma Spīdolas balvu ekonomikā, bet 2012.g. iekļauts Latvijas zinātnes sasniegumu top 10 sarakstā. M. Hazans ir Latvijas Zinātnes padomes eksperts ekonomikā, LU promocijas padomes ekonomikā loceklis, BVEF Ekonomikas un vadības zinātniskā institūta Zinātniskās padomes loceklis, Darba Economikas Institūta  (IZA, Bonn) asociētais pētnieks  un  Globālās Darba organizācijas asociētais pētnieks .

 

Prof. Juris Krūmiņš

Zinātņu doktors ekonomikā (statistikā un demogrāfijā). Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenais loceklis un Latvijas Zinātnes padomes (LZP) eksperts demogrāfijas nozarē. Latvijas Statistikas padomes loceklis. Latvijas Statistiķu asociācijas un Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas valdes loceklis. IUSSP un EAPS loceklis. Population Europe eksperts. Viesprofesora un viespētnieka pieredze ASV, Kanādā, Francijā, Vācijā un Zviedrijā. Dalība Latvijas un starptautiskos pētniecības projektos un augstākās izglītības programmu kvalitātes izvērtēšanā sociālajās zinātnēs. K.Baloža un M.Skujenieka LZA balvas laureāts.

 

Prof. Tatjana Muravska

Reģionālās ekonomikas un Eiropas integrācijas studiju profesore Latvijas Universitātē un Eiropas Komisijas Žana Monē (Jean Monnet) goda profesore. Kopš 1997. gada bijusi iesaistīta Eiropas studiju programmas izveidošanā un studiju procesā. Kopš 2000. gada profesore Muravska ir LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra un EK Žana Monē Izcilības centra Latvijā direktore, kā arī Latvijas Eiropas Kopienas studiju asociācijas prezidente. Vairākus gadus ir pasniegusi lekcijas ārvalstu universitātēs, tai skai­tā Eiropas Savienības valstīs, Kanādā un Indijā. Profesores Muravskas pētnieciskais darbs un zinātniskās publikācijas saistīti ar Eiropas integrāciju, reģionālo un kohēzijas politiku un sociāli ekonomisko analīzi un īstenoti Eiropas Komisijas, Apvienoto Nāciju Organizāci­jas un Kanādas valdības pētnieciskajos projektos.

 

Prof. Roberts Škapars

BVEF profesora akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, uzņēmējdarbību un konkurētspēju. Daudzus gadus profesors ir arī viens no vadošajām ekspertiem šajos jautājumos. Stažējies ASV, Dānijas un Vācijas universitātēs. Profesors ir saņēmis Spīdolas prēmiju.

 

Asoc. prof. Atis Bērziņš

BVEF asociētā profesora akadēmiskās intereses ir saistītas ar demogrāfiju un statistiku. Pētnieciskās darbības virzieni – demogrāfiskie procesi. Iedzīvotāju depopulācija, sastāva novecošanās, dzimstības analīze, etniskā sastāva izmaiņu analīze, iedzīvotāju skaita un sastāva prognozes. Asociētais profesors ir Latvijas Zinātnes padomes (LZP) eksperts demogrāfijā. Daudzu Latvijas demogrāfiskās situācijas izpētei veltītu publikāciju un zinātnisko konferenču ziņojumu autors un līdzautors. Pasniedz statistikas un demogrāfijas kursus BVEF studentiem.

 

Asoc. prof. Sandra Jēkabsone

BVEF asociētās profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar makroekonomiku un ekonomikas politiku, Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmām, t. sk. investīcijām, darba tirgu, valsts struktūrpolitiku u. c. S. Jēkabsonei ir nopietna pieredze gan Latvijas Zinātnes padomes darbā, gan valsts institūciju pasūtītu pētījumu veikšanā, tāpat viņa ir piedalījusies starpvalstu sadarbības projektos. Sagatavojusi vairāk nekā 30 dažādas publikācijas (t. sk. starptautiskos recenzējamos izdevumos) un vienu monogrāfiju, kā arī video lekciju kursu “Praktiskā makroekonomika” (LU Open Minded projekta ietvaros).

 

 

Asoc. prof. Silvija Kristapsone

BVEF asociētās profesores akadēmiskās intereses saistītas  ar  matemātisko statistisku, vispārīgo un  nozaru  statistiku, demogrāfiju, datorizētas datu apstrādes metodēm, kā arī pētniecības  metodoloģijas  jautājumiem. Asociētā profesore  ir vairāku  mācību grāmatu autore  un līdzautore. Pētnieciskās intereses ir statistikas teorijas  un sociālekonomisko procesu  statistikas  problēmas.

 

 

Prof. Jānis Priede

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

 

Asoc. prof. Uldis Rozevskis

BVEF asociētā profesora akadēmiskās intereses ir saistītas ar modernu informācijas tehnoloģiju izmantošanu biznesā, e-biznesu, e-komerciju, biznesa procesu modelēšanu un simulāciju, analīzi. Asociētajam profesoram ir praktiskā darba pieredze informācijas sistēmu veidošanā lielās organizācijās.

 

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

Prof. Inta Brūna

 

Prof. Inga Būmane

BVEF profesorei ir nopietna pieredze administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Kopš 2010. gada I. Būmane ir Latvijas Re­publikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditāci­jas eksperte tālākizglītības vispārējo un profesionālo izglītības programmu akreditācijai, ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā. Profesorei ir arī praktiskā darba pieredze grāmatvedības un nodokļu jomā, viņa ir Grāmatvežu asociācijas biedre un šīs profesionā­lās asociācijas sertificēta grāmatvede. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar grāmatvedības standartizāciju starptautiskā līmenī un grāmatvedības metodoloģijas teorētisko un prak­tisko nostādņu sinerģiju.

 

Prof. Ramona Rupeika – Apoga

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un vadībzinātnē, kā arī LU un  domnīcas „Certus” vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja.

 

 

Prof. Svetlana Saksonova

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un vadībzinātnē, kā arī LU vadošā pētniece. Profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomi­ku, finanšu vadības problēmām uzņēmumu un banku sektorā, vadības lēmumu pieņemšanas procesiem publiskās pārvaldes institūcijās un izglītības sistēmas institūcijās. Kā praktiķe strādājusi par ekonomisti, galveno grāmatvedi, struktūrvienību vadītāju Latvijas uzņēmumos un komercbankās. Svetlanai Saksonovai ir liela pieredze starptautisko un valsts finansēto pētījumu projektu va­dīšanā un realizēšanā, studiju programmu izstrādē un vadīšanā, profesionālās speciali­zācijas kursu lasīšanā. Viņa ir vairāku monogrāfiju, mācību līdzekļu un zinātnisko publikāciju autore.

 

Asoc.prof. Vilnis Ādamsons

BVEF asociētā profesora akadēmiskās intereses ir cenas, nodokļi un sociālais atbalsts. Asociētais profesors disertāciju aizstāvējis Maskavas Finanšu Institūtā. V.Ādamsons Latvijas Universitātē strādā jau no 1979.gada. Pirms tam strādājis zivsaimniecības nozarē un paralēli darbam universitātē bijis zvērināta revidenta palīgs. No 2006.gada organizē studentu prakses Valsts ieņēmuma dienestā (VID).

 

 

Asoc.prof. Marina Kudinska

BVEF asociētās profesores akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar komercbanku darbības analīzi, risku vadību un FinTech kompāniju attīstību. Marina Kudinska pasniedz akadēmiskās nodarbības un vada banku darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un treniņus. M.Kudinska ir vairāk nekā 40 zinātnisko publikāciju un monogrāfiju, kā arī 4 mācību grāmatu autore. Asociētā profesore ir  piedalījusies trīs profesiju standartu izveidošanas darba grupās un ilgus gadus veikusi administratīvo darbu, vadot studiju programmu.

 

Asoc.prof. Inta Millere

BVEF asociētās profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, galvenokārt -grāmatvedību. Inta Millere ir izstrādājusi un docē finanšu grāmatvedības un citus kursus. Galvenie pētniecības temati ir Latvijas grāmatvedības vēsture un ietekmējošie faktori un Latvijas grāmatvedības attīstība. Asociētā profesore ir izdevusi monogrāfiju "Grāmatvedības attīstība Latvijā" un ir Latvijas Republikas grāmatvežu asociācijas sertificēta profesionāla grāmatvede kopš 2001.gada.

 

 

Asoc.prof. Inna Romānova

BVEF asociētās profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar uzņēmumu finansēm, finanšu sektora attīstību un aktīvu pārvaldīšanu. Profesorei Romānovai ir ilggadēja darba pieredze finanšu jomā Latvijā un Vācijā, kā arī pieredze administratīvajā darbā Latvijas Universitātē, vairākus gadus I. Romānova ir profesionālās maģistra studiju programmas “Finanšu ekonomika” direktore.

 

Asoc.prof. Irina Solovjova

BVEF asociētās profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku un finansēm. Galvenie pētījumu virzieni: komercbanku sistēmas stabilitātes un komercbankas drošības novērtēšanas problēmās, makroekonomiskas vides ietekmes uz komercbanku sistēmas stabilitāti, uzņēmumu un banku riski. Irinai Solovjovai ir 15 gadu pedagoģiska pieredze docējot 7 studiju kursus LU BVEF. Asociētā profesore ir divu zinātnisko monogrāfiju un vairāk nekā 30 rakstu zinātniskajos žurnālos un konferenču rakstu krājumos autore. Piedalījies 20 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kā arī 10 ESF un LZP projektos. Kopš 2016.gada ir LZP eksperte ekonomikā.

 

Asoc.prof. Ruta Šneidere

BVEF asociētā profesore ir LZP eksperte ekonomikā, BVEF Promocijas padomes locekle, kā arī promocijas darbu un zi­nātnisko rakstu starptautiskā recenzente. Papildinājusi profe­sionālās zināšanas grāmatvedības jomā, iegūstot profesionāla grāmatveža sertifikātu un nodokļu konsultanta sertifikātu. R. Šneidere daudzus gadus piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienestā ekspertes statusā profesionālo izglītības programmu akreditācijā. Ieguvusi lielu praktiskā darba pieredzi, strādājot starptautiskā uzņēmumā par galveno grāmatvedi un finanšu direktori, kā arī pildot Latvijas Republikas Grāmat­vežu asociācijas Atestācijas komitejas vadītājas pienākumus. Galvenais pētījumu vir­ziens zinātniskajā darbībā ir grāmatvedība un uzskaites teorija un ar to saistītās problēmas – finanšu pārskatu kvalitāte un analīze, grāmatvežu profesionalitāte, nodokļu politika.

 

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

 

Prof. Margarita Dunska

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, starptautisko ekonomiku un finansēm. M. Dunska daudzus gadus ir viena no vadošajām ekspertēm šajos jautājumos, t. sk. Akadēmiskā informācijas centra eksperte, ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā citās augstskolās, ieguvusi ilggadēju pieredzi administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Pēdējos gados M. Dunska ir studentu skaita ziņā lielāko programmu direktore BVEF.

 

Prof. Tālavs Jundzis

BVEF profesors ir  Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Baltijas stratēģisko pētījumu centra valdes priekšsēdētājs un LZA īstenais loceklis un akadēmiķis. Kopš 2016.gada maija pilda LZA ārlietu sekretāra pienākumus. Viņš ir LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks un vadītājs. Profesors ir vairāk nekā 150 rakstu, rakstu krājumu un konferenču tēžu autors. Ir NATO pētniecības stipendiāts. Profesors ir bijis Latvijas Republikas aizsardzības ministrs un Rīgas domes deputāts.  Prof. Tālavs Jundzis ir saņēmis Trīs Zvaigžņu ordeni un Viestura ordeni. 

 

Prof. emeritus Grigorijs Oļevskis

BVEF profesors Grigorijs Oļevskis ir Latvijas Universitātes Biznesa, ekonomikas un vadības fakultātes mācībspēks kopš 1971.gada. 1993. gadā prof. G. Oļevskis ievēlēts profesora amatā. Prof. G. Oļevska zinātniski pētnieciskās darbības galvenais virziens „Latvijas Republikas tautsaimniecības zinātniskā analīze un uzņēmējdarbības pētīšana.” Prof. G. Oļevskis aktīvi darbojas zinātniskajā un mācību darbā, ir vairāku nozīmīgu zinātnisko publikāciju autors. Mācību grāmatas "Starptautiskā tirdzniecība" autors. 2016. gadā prof. G. Oļevskim piešķirts LU emeritus profesora goda nosaukums.

 

Prof. Viesturs Pauls Karnups

BVEF profesoram ir nopietna pieredze valsts pārvaldes darbā – bijis Pilsonības un imigrācijas departamenta direktors, Latvijas Republikas valsts ministra vietnieks, 5. Saeimas deputāts un Rīgas domes Īpašuma (Komunālā) departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšnieks, bet pašlaik ir LZA Konsultatīvās padomes trimdas jautājumos loceklis. Līdz 1990. gadam dzīvojis Austrālijā, bet kopš 1991. gada pastāvīgi dzīvo Latvijā. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomikas vēsturi, Baltijas valstu ekonomiku, ekonomikas antropoloģiju, biznesa ētiku u. c. Publicējis vairākus rakstus par Latvijas ekonomikas vēsturi un starptautisko ekonomiku. V. P. Karnups ir viens no vadošajiem ekspertiem Latvijas ekonomikas vēsturē starpkaru periodā.

 

Prof. Baiba Šavriņa

BVEF profesore ir divu studiju programmu direktore – tās ir profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness”, kas bija viena no pirmajām šāda tipa programmām Latvijā, kā arī doktora studiju programmas modulis Global management and leadership ārzemju studentiem. Profesorei ir liela starptautiska pieredze, doktora grādu ekonomikā viņa ieguvusi Francijā, ir daudzu starptautisku pētniecības projektu dalībniece. Regulāri lasa lekciju ciklus ārvalstu universitātēs.

 

Prof. Ērika Šumilo

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar starptautisko ekonomiku, inovācijām, sociālo kapitālu un organizācijas kultūru. Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētāja. E. Šumilo ir ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskajā darbā, kā arī vadot starptautiskus projektus. Kā Fulbright stipendiāte Veikusi pētniecību Džordžtaunas Universitātē (ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Halifaksas Universitātes (Kanāda), Turku Universitātes (Somija), Tartu Universitātes (Igaunija) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem. 

Asoc. Prof. Ilona Baumane-Vītoliņa

BVEF asociētās profesores un vadošās pētnieces akadēmiskās intereses saistītas ar organizāciju teoriju, sociālo kapitālu, sociālo tīklu analīzi un inovāciju ekosistēmām, kā arī ētiku un negodīgo uzvedību. Viņa ir arī Starptautiskas Darba un Organizatorisko Vērtību Pētnieciskās Biedrības (ISSWOV  - International Society for Study of Work and Orgnizational Values) locekle un zinātniskās komitejas priekšsēdētāja. Bez tam Dr. Ilona Baumane-Vītoliņa īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai projektu “Efektīvas inovāciju ekosistēmas izveides iespējas Baltijas valstīs” ar Valsts Izglītības un Attīstības Aģentūras līdzdalību (projekta nr. 1.1.2/16/1/001; pētniecības pieteikuma nr. 1.1.1.2/I/16/016).

 

Vadībzinātnes nodaļa

 

Prof. Andris Deniņš

BVEF profesors, vadošais pētnieks un Latvijas zinātnes padomes eksperts vadībzinātnē. Studējis Hārvardas biznesa skolā (ASV), Latvijas Universitātē un papildinājis zināšanas Austrālijas, Zviedrijas, Anglijas un citu valstu mācību iestādēs. Andrim Deniņam ir liela pieredze biznesā, dibinājis un bijis dalībnieks vairāk kā 15 biznesa struktūrās. Bijis Latvijas Republikas Prezidenta kancelejas Stratēģiskās analīzes komisijas loceklis. Vairāk kā 15 gadus pildījis “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras” padomes locekļa pienākumus. Profesors ir viens no iniciatoriem un aktīvi veicināji konsultatīvā biznesa nozares izveidi Latvijā, it sevišķi audita un īpašuma vērtēšanas sektorā. Profesora Andra Deniņa akadēmiskās intereses ir uzņēmējdarbības un inovāciju vadīšanas efektivitātes paaugstināšanas problēmas. Profesors ir  vairāk kā 85 zinātnisko publikāciju autors.

 

 

Prof. emeritus Žaneta Ilmete

BVEF emeritus profesore projektu vadīšanās jomā darbojas jau kopš 1990. gada. Žaneta lmete kā viesprofesore strādājusi Dortmundas Augstskolā, kur pasniedza projektu vadīšanu vācu studentiem. Profesore ir publicējusi vairāk kā 40 publikācijas projektu vadības jomā un ir viena no iniciatorēm starptautiskās zinātniskās  konferences projektu vadīšanā Baltijas valstīs “Projektu vadīšana-Prakse un perspektīvas” izveidošanā. Ž. Ilmete ir arī Projektu vadītāju profesionālās asociācijas valdes priekšsēdētāja, kā arī darbojās starpvalstu augstskolu projektu vadīšanas studiju programmu grupā. Profesores vadībā ir izstrādāts projektu vadītāju profesijas standarts Latvijā, kurš ir apstiprināts MK noteikumos.

 

 

Prof. Māris Purgailis

BVEF profesors,  akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomikas analīzes kompleksajām metodēm. Profesoram ir arī ilggadējā pieredze administratīvajā darbā augstākajā izglītībā (LU Senāta loceklis kopš 2007.gada), publiskā un privātā sektora uzņēmumu padomēs un valdēs. Profesors ir doktorantūras studiju programmas “Ekonomika” direktors.

 

Prof. Biruta Sloka

 

 

Prof. Daina Šķiltere

BVEF profesore, akadēmiskās intereses ir saistītas ar sociālekonomisko analīzi un prognozēšanu, matemātisko statistiku, risku analīzi un vadīšanu. Profesore ir  Ekonomikas un vadības zinātnes institūta (EVZI) vadošā pētniece. Akadēmiskās intereses saistītas ar modelēšanu, pieprasījuma prognozēšanu, statistisko datu kvalitātes vērtēšanu un integrētās mārketinga komunikācijas ilgtspējīgai uzņēmumu attīstībai analīzi. Profesore ir daudzu biznesa imitācijas spēļu autore, prognozēšanas metožu autore, mācību grāmatu un monogrāfiju autore, kā arī Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekonomikas zinātņu eksperte.

 

Prof. Inesa Vorončuka

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar cilvēkresursu vadīšanu publiskajā pārvaldē un privātajā sektorā. I. Vorončuka ir Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes un Vadībzi­nātnes un demogrāfijas profesoru padomes locekle un Vadībzi­nātnes doktorantūras padomes priekšsēdētāja. Profesorei ir arī ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskā darbā, kā arī starptautisku projektu vadīšanā. Ir sagatavotas vairāk nekā 90 dažādas publikācijas un divas monogrāfijas. Kā Baltic Foundation stipendiāte profeso­re I. Vorončuka ir veikusi pētniecības un akadēmisko darbu Dienvidrietumu Teksasas štata universitātē (Southwest Texas State University, Sanmarkosa, Teksasa, ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģiju universitātes (Kauno Technologijos Universitetas, Kauņa, Lietuva), Foundation of Social Activity (Ļubļina, Polija), Pathways: Inspirational Development C.I.C. (Ņūtauna, Apvienotā Karaliste), Istituto Culturale Relazioni Euromediterranee (Spilinga, Itālija) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem.

 

Asoc. prof. Anda Batraga

BVEF asociētā profesore, akadēmiskās intereses ir saistītas ar mārketingu, mārketinga komunikāciju, integrēto mārketinga komunikāciju un zīmolvedību. Anda Batraga ir izstrādājusi vairākus studiju programmu kursus attiecīgajās specializācijas. Asociētā profesorei ir arī ilggadējā pieredze strādājot LU Ekonomikas promocijas padomē. Šobrīd viņa ir BVEF LU Ekonomikas promocijas padomes priekšsēdētāja.

 

Prof. Gundars Bērziņš

Gundars Bērziņš ir BVEF dekāns un profesors. Ieguvis doktora grādu vadības zinātnē un kā vadošais pētnieks piedalījies daudzos pētniecības projektos, ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Vienlaikus viņš ir arī "SSE Rīga Foundation" valdes loceklis un LU studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. Iepriekš ieņēmis Latvijas Universitātes Kanclera amatu. Ilgu laiku darbojies arī privātajā biznesā. Viņa kaislība ir stratēģijas un stratēģiskā domāšanas nozīme biznesā. Ar aizrautību lasa studentiem lekcijas par "Vadības teorijas", "Uzņēmējdarbības stratēģijas un politikas vadība" un "Stratēģiskā un operatīvā plānošana".

 

Asoc. prof. Andrejs Cekuls

BVEF asociētais profesors ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām. Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) organizācijas biedrs un Latvijas Zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē. Vairāku publikāciju autors par vadībzinības aktuālajiem jautājumiem. A. Cekuls uzstājies starptautiskajās konferencēs Eiropā un ASV.

 

 

Asoc. prof. Vadims Danovičs

BVEF asociētais profesors ar 20 gadu akadēmisko un praktisko pieredzi. Akadēmiskās intereses saistītas ar marketingu, loģistiku un apdrošināšanu. Praktiskā pieredze veidojusies strādājot marketinga, loģistikas, investīciju piesaistes, nekustamo īpašumu attīstības un pārvaldīšanas uzņēmumos dažādos vadošos amatos. Studējis Sorbonas universitātē Francijā, kur arī absolvējis maģistrantūru un ieguvis doktora grādu. Asociētais profesors regulāri lasa lekcijas Francijā un veido kopējus pētniecības projektus ar Francijas universitātēm. 

 

Asoc. prof. Džineta Dimante

BVEF asociētās profesores galvenā pētnieciskā interese ir par vides un tautsaimniecības mijiedarbības jautājumiem: vides ekonomiku, aprites ekonomiku, izglītību ilgtspējīgai attīstībai, korporatīvo sociālo atbildību. Džineta Dimante ir daudzu zinātnisko publikāciju autore un līdzautore vairākām monogrāfijām, kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību. Asoc. profesorei ir ievērojama organizatoriskā darba pieredze vietējo un starptautisko konferenču, un studentu starptautisku vasaras skolu organizēšanā. Džineta Dimante ir arī Baltijas Universitātes programmas Latvijas nacionālā centra direktore un organizē Latvijas universitāšu pārstāvju dalību dažādos Baltijas jūras reģiona pasākumos, kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību.