Centralizētā eksāmena svešvalodā un gada atzīmes svešvalodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu

1. Centralizētā eksāmena aizstāšana

Kārtību, kādā svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāj ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 543 (skatīt šeit).

Tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā ir gan 12. klases skolēniem, gan arī personām, kuras jau ieguvušas dokumentu par vidējo izglītību. Jebkurā gadījumā ir jāsaņem Valsts izglītības satura centra atzinums par centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautisko eksāmenu. Papildus informācija (no VISC mājas lapas). 

Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo centralizēto eksāmenu angļu, franču vai vācu valodā var aizstāt ar starptautiska angļu, franču vai vācu valodas testa rezultātu, kurš nav zemāks par B1 līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm (EKP).

Latvijas Universitātē starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 40 – 103:

1. angļu valodā (IELTS, TOEFL, PTE, ECL)

International English Language Testing System (IELTS); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based; Pearson Test of English (PTE) General; European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL). Site


2. angļu valodā (Cambridge English Tests)

Cambridge English: Preliminary (PET); Cambridge English: First (FCE); Cambridge English: Advanced (CAE); Cambridge English: Proficiency (CPE). Site

3. vācu valodā

Goethe - Zertifikat; Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz; European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL). Site

4. franču valodā

Diplôme d'études en langue française (DELF); Diplôme approfondi de langue française (DALF); Test de connaissance du français (TCF). Site


Aizstājot centralizēto eksāmenu angļu, vācu vai franču valodā, starptautiskā valodas testa rezultāta koeficients konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulā ir centralizētā eksāmena daļu koeficientu summa.

Piemēram: bakalaura studiju programma „Angļu filoloģija”

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + CE angļu valodā (klausīšanās (1,5 x 100 = 150) + lasīšana (1 x 100 = 100) + runāšana (1,5 x 100 = 150) + valodas lietojums (1,5 x 100 = 150) + rakstīšana (2 x 100 = 200))

Formulas vērtību atšifrējums: centralizētā eksāmena nosaukums (centralizētā eksāmena daļas nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti))

Ja centralizētais eksāmens angļu valodā tiek aizstāts ar IELTS, tad:

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (2,5 x 100 = 250)) + IELTS (7,5 x 103 = 772.5)

Formulas vērtību atšifrējums: centralizētā eksāmena nosaukums (centralizētā eksāmena daļas nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti)) + starptautiska angļu valodas testa nosaukums (koeficients x maksimālais punktu skaits = maksimāli iegūstamie punkti))

Starptautiskā valodas testa rezultāta koeficients konkursa vērtējuma aprēķināšanas formulā:

Studiju programma

Koeficients

Industriālās inženierijas vadība 1

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

2,5

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (angļu valodā)

5

Vadības zinības (angļu valodā)

5

Ģeogrāfija, Ģeoloģija, Vides zinātne

2,5

Angļu filoloģija

7,5

Āzijas studijas

7,5

Baltu filoloģija

2,5

Franču filoloģija

7,5

Klasiskā filoloģija

6,25

Krievu filoloģija

2,5

Kultūras un sociālā antropoloģija

5

Moderno valodu un biznesa studijas

5

Somugru studijas

7,5

Vācu filoloģija

7,5

Tiesību zinātne

2,5

Ārstniecība

1

Ārstniecība (angļu valodā)

2

Farmācija

9

Zobārstniecība (angļu valodā)

2

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs 3

Māksla

2

Pirmsskolas izglītības pedagogs

2,5

Pirmsskolas izglītības skolotājs 5

Psiholoģija

6

Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā 3

Angļu valodas skolotājs

4,5

Informātikas un programmēšanas skolotājs

5

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

1,5

Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs

3

Pirmsskolas skolotājs

1,5

Sākumizglītības skolotājs

3

Speciālās izglītības skolotājs/skolotājs logopēds

3

Sporta skolotājs

1,5

Vācu valodas skolotājs

4,5

Vizuālās mākslas skolotājs

3

Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs 3

Sociālais pedagogs

5

Eiropas integrācija un globālā attīstība 9

Informācijas pārvaldība

5

Komunikācijas zinātne

5

Politikas zinātne

5

Socioloģija

5

Teoloģija un reliģiju zinātne

4

Filozofija

7

Vēsture

2,5

 

2. Gada atzīmes aizstāšana

Uzņemšanai studiju programmās nepieciešamo vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi angļu, franču vai vācu valodā var aizstāt ar sekmīgu, ja nav noteikts citādi, starptautiska angļu, franču vai vācu valodas testa rezultātu. Starptautisko valodas testu rezultāti tiek pielīdzināti noteiktām LU ballēm skalā no 30 – 103 (skat. augstāk). Aizstājot vidējās izglītības dokumenta atzīmi, tas tiek dalīts ar 10.