Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
VADĪBAS ZINĪBAS, maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.07.2018

Maģistra studiju programma nodrošina studentiem akadēmisko izglītību un augstākā līmeņa profesionālo sagatavotību vadības zinātnē, lai, integrējoties Eiropas Savienībā, ne tikai saglabātu Latvijas Republikas intelektuālo potenciālu, bet arī veicinātu tā tālāku efektīvu attīstību atbilstoši globalizācijas procesiem pasaulē.
Programma ir unikāla ar to, ka studentiem ir dažādas iespējas specializēties vairākās vadības zinātnes un praktiskās uzņēmējdarbības jomās atbilstoši darba tirgus prasībām un studenta interesēm:

  • STRATĒĢISKAJĀ VADĪŠANĀ UN LĪDERĪBĀ;
  • VADĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀS;
  • VIDES UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBĀ;
  • MĀRKETINGA VADĪŠANĀ;
  • STARPTAUTISKAJĀ EKONOMIKĀ UN BIZNESĀ.

Plašais studiju kursu klāsts ļauj padziļināti apgūt izvēlētās jomas īpatnības un norises mūsdienu mainīgajā vidē.

 

Studiju programmas direktore prof. Margarita Dunska

BVEF profesore, viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, starptautisko ekonomiku un finansēm. Daudzus gadus profesore ir viena no vadošajām ekspertēm šajos jautājumos, tajā sk. Akadēmiskā informācijas centra (AIC) eksperte, ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā citās augstskolās. Profesorei ir arī ilggadējā pieredze administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Pēdējos gados viņa ir BVEF lielāko studentu skaita ziņā programmu direktore.

 528. telpa, tālrunis: 67034758, e-pasts: margarita.dunska@lu.lv 

 

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene). Nodarbības notiek 2–3 dienas nedēļā: 1–2 darbdienu vakaros (18.15–21.30) un sestdienās (8.30–20.05).

PROGRAMMAS SATURS

  • 1. gads: riska analīze un vadīšana, projektu vadīšana, vadības informatīvās sistēmas, līderība organizācijās, starptautiskais mārketings, izvēles specializācijas kursi: uzņēmuma vērtības radīšana, jaunievedumu vadīšana, uzņēmējdarbība un vide, uzņēmējdarbības kvantitatīvā analīze, starptautiskās finanses, makroekonomiskā analīze un politika, izmaksu uzskaite un finansēšana, multimediju tehnoloģija, mārketinga stratēģiskā plānošana, pieprasījuma prognozēšana u.c.;
  • 2. gads: sociālā psiholoģija, izvēles specializācijas kursi: līdzsvarotas attīstības vadīšana, globālo sistēmu analīze un dinamika, daudzdimensiju analīze, valsts un pašvaldību informācijas sistēmas, integrētās mārketinga komunikācijas u.c., maģistra darbs.

SASAISTE AR NOZARI

Studiju programmā teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praktisko profesionālo iemaņu apguvi vairākās vadības zinību jomās. Sasaiste ar konkrētās vadības zinātņu nozares vai uzņēmējdarbības funkcionālās jomas specifiku visvairāk izpaužas izvēles specializācijas kursu klāstā un struktūrā.

IESPĒJAS PĒC STUDIJĀM

Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, starptautiskās organizācijās un uzņēmumos, augstskolās, koledžās, bankās, valsts pārvaldes, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs, kā arī informatīvās apkalpošanas uzņēmumos. Maģistra studiju programma ļauj sasniegt tādu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu līmeni, kas dod iespēju profesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minētajās iestādēs vai arī turpināt studijas doktorantūrā Latvijā un ārzemēs vadībzinātnes un ekonomikas zinātņu nozarē.

„Studiju programma sniedza iespēju apgūt daudzpusīgu kursu klāstu dažādās ekonomikas un vadības zinātņu nozarēs. Kompetenti pasniedzēji rosina dziļas diskusijas semināru laikā, kā arī sniedz iespēju kritiski analizēt jaunākos pētījumus aktuālos starptautiskās ekonomikas jautājumos, īpaši maģistra darba izstrādes kontekstā.”

Madara Ambrēna, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

„Studijas LU vadības zinību maģistrantūrā, plašais programmas studiju kursu klāsts, kā arī iespēja izvēlēties sev tuvāko virzienu sniedz iespēju attīstīties visdažādākajos veidos. Uztveru šo programmu kā lielisku platformu, kurā ir iespēja papildināt zināšanas visos uzņēmējdarbībai nepieciešamajos virzienos.”

Juris Baldunčiks, studiju programmas absolvents

STUDIJU MAKSA

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā.

FINANSĒJUMS

1. kursā ir 27 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Uzņemšanas nosacījumi:

Iepriekšējā izglītība: 

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē;

2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā;

3) bakalaura vai maģistra grāds citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vadībzinātnē vai ekonomikā ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju:
2017./2018. akadēmiskā gada LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)

 Papildu nosacījumi: 
1) personām, kurām bakalaura vai maģistra grāds  ir iegūts citās zinātņu nozarēs (ne sociālajās vai citās radniecīgajās zinātnēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē), maģistra studiju programmas pirmā gada laikā ir papildus jāapgūst izlīdzinošo studiju kursu modulis 8 kredītpunktu apjomā: mikro/makroekonomikas pamatprincipi (2 kredītpunkti),  personālvadība (2 kredītpunkti), grāmatvedības pamati (2 kredītpunkti), vadības teorija (2 kredītpunkti) vai tirgvedība (2 kredītpunkti); 
2) dzīves gājuma apraksts (CV)

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Laila Lisenko, 312. telpa, tālr. 67034747, e-pasts: laila.lisenko@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.