Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS (EKONOMIKA), maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.07.2018

Starpdisciplināra maģistra studiju programma, kurā ar starptautisko ekonomiku saistītie kursi tiek pasniegti ciešā sasaistē ar juridiskajiem un politikas zinātnes kursiem. Liela uzmanība tiek pievērsta starptautiskās sadarbības prasmju attīstīšanai, vairākus studiju kursus īstenojot sadarbībā ar Turku Universitāti Somijā, Upsalas Universitāti Zviedrijā, Tartu Universitāti Igaunijā un Pleskavas Valsts universitāti Krievijā.

 

Studiju programmas direktore prof. Ērika Šumilo

BVEF profesore, ilggadējā Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedras vadītāja. Viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar starptautisko ekonomiku, inovācijām, sociālo kapitālu un organizācijas kultūru. Ir Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētāja. Profesorei ir arī ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskajā darbā, kā arī vadot starptautiskus projektus. Kā Fulbright stipendiāte Ē.Šumilo veica pētniecību Džordžtaunas Universitātē (ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Halifaksas Universitātes (Kanāda), Turku Universitātes (Somija), Tartu Universitātes (Igaunija) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem. 

333. telpa, tālrunis: 67034715, e-pasts: erika.sumilo@lu.lv 

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene). Nodarbības notiek 2–3 dienas nedēļā: 1–2 darbdienu vakaros un sestdienās.

Studentiem ir iespēja divu gadu laikā iegūt divus maģistra grādus, otru - Bratislavas Ekonomikas universitātē. 

PROGRAMMAS SATURS

  • 1. gads: starptautiskās publiskās tiesības, starptautiskās privāttiesības, politikas teorijas mūsdienu problēmas, starptautiskās organizācijas teorija, starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika, starptautiskās uzņēmējdarbības vides analīze, mazo un vidējo uzņēmumu vadība starpkultūru vidē, ekonomikas antropoloģija, tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos;
  • 2. gads: starptautiskā tirdzniecība, starptautiskās finanses, starptautiskā politika, pārrunu organizēšana starpkultūru vidē, pētniecības metodoloģija, inovatīvu ideju starptautiska komercializācija un risku vadība u.c.

SASAISTE AR NOZARI

Studiju procesā ir iesaistīti diplomātiskā dienesta darbinieki, valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, uzņēmēji, ārvalstu vieslektori. Studiju laikā studenti risina praktiskās uzņēmējdarbības problēmas pēc Upsalas Universitātē Zviedrijā izstrādātas pieejas (Entrepreneurship Lab). 

IESPĒJAS PĒC STUDIJĀM

Studiju programmas beidzēji var strādāt valsts pārvaldes, pašvaldības institūcijās, banku un privātajā sektorā, starptautiskajās organizācijās u.c. Ir iespēja turpināt studijas ekonomikas un vadības zinātnes doktorantūrā.

„Kaut arī man šajā tēmā bija priekšzināšanas, šīs studijas man palīdzēja būtiski pilnveidoties, jo programma sastādīta tā, lai studiju priekšmeti aptvertu gan praktiskās uzņēmējdarbības tēmas, gan arī globālās likumsakarības un starptautiskās vides subjektu mijiedarbību. Īpaši patika modernā pasniedzēju pieeja, kad mācību procesā daudz tika iesaistīti studenti – gan organizējot apaļā galda diskusijas, iesaistot studentus interaktīvā izziņā, piedāvājot līdzdarboties papildu pasākumos, gan arī modelējot un analizējot dažādus reālus darījumus.”

Voldemārs Brēdiķis, SIA Linearis izpilddirektors

„Starptautisko attiecību (ekonomikas) maģistrantūras programma palīdzēja man izprast globālos procesus un labāk orientēties tajos. Patīkami pārsteidza pasniedzēju attieksme pret studentiem – kā pret līdzvērtīgiem kolēģiem.”

Aleksis Orlovs, SIA Visma Enterprise sistēmu integrācijas biznesa līnijas vadītājs

STUDIJU MAKSA

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā.

FINANSĒJUMS

 

1. kursā ir 6 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Uzņemšanas nosacījumi:

Iepriekšējā izglītība: 

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē;

2) bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400) 

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. 67034777, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv  

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.