Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PROJEKTU VADĪŠANA, profesionālā maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.10.2018

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir nodrošināt valsts tautsaimniecības attīstībai atbilstošas profesionālās maģistra studijas projektu vadīšanā, sekmējot augstas kvalifikācijas projektu vadītāju konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū, kā arī attīstīt studentos pētnieciskās iemaņas un prasmes projektu vadīšanā. Programmas absolventi studiju laikā būs ieguvuši profesionālu kompetenci visās projektu vadīšanas jomās saskaņā ar starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem (PMI, PRINCE 2, IPMA). 

 

 

Studiju programmas direktors asoc. prof. Andrejs Cekuls

BVEF asociētais profesors ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām. Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) organizācijas biedrs un Latvijas Zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē. Vairāku publikāciju autors par vadībzinības aktuālajiem jautājumiem. A. Cekuls uzstājies starptautiskajās konferencēs Eiropā un ASV.

337.telpa, tel. nr. 67034968, andrejs.cekuls@lu.lv

 

 

 

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene). Nodarbības notiek vienu darbdienu (18.15–21.30) un sestdienās (8.30–20.05).

PROGRAMMAS SATURS

  • 1. gads: projektu vadīšanas teorija, projektu vadīšanas procesa metodes un instrumenti, jaunā ekonomika un projekti, valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija, uzņēmējdarbības vadīšana, projektu vadīšanas tiesiskie aspekti, projektu vadīšanas sociālie aspekti, kvalitātes vadīšana projektos, grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē, 1. prakse „Projektu izstrāde un analīze”;
  • 2. gads: multiprojektu vadīšana, personāla vadība projektos, risku vadīšana projektos, 2. prakse, maģistra darbs.

SASAISTE AR NOZARI

Pēc maģistra studiju programmas apguves absolventi būs ieguvuši darba devēju pieprasītas zināšanas par projektu vadīšanu, kā arī spēs pildīt Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora atsevišķas grupas „Projektu vadīšanas speciālisti” profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumus – definēt, organizēt, plānot, uzraudzīt projektu un to virzīt tālāk, sastādīt projekta dokumentāciju un ziņojumus, prezentēt projekta starprezultātus un noslēgt projektu.
Studiju programmā ir iekļautas 2 prakses, kas nodrošina studentiem iespēju iepazīt un izanalizēt gan projektu izstrādes principus, gan arī projekta vadīšanas procesu dažādās organizācijās. Prakses vietas var būt gan valsts iestādes, gan komercuzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ vai citās programmās.

IESPĒJAS PĒC STUDIJĀM

Iegūtās zināšanas un prasmes noderēs, strādājot gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē. Pēc maģistra studiju programmas apguves var turpināt studijas doktorantūrā.

„Izvēlējos šo studiju programmu tāpēc, ka tā sagatavo augsti profesionālus projektu vadītājus, kuri var strādāt jebkurā sfērā, sākot no zinātnes un beidzot ar biznesu, jo projekti ir neatņemama mūsdienu dzīves sastāvdaļa. Tāpēc noteikti iesaku citu profesiju pārstāvjiem, kuri vēlas mācīties papildus, bet vēl nav izlēmuši – ko, nākt studēt projektu vadīšanu. Zināšanas un izglītība projektu vadīšanā noderēs ne tikai biznesa cilvēkiem, bet arī ārstiem, zinātniekiem un daudzu citu profesiju pārstāvjiem. Izglītības programma ir ļoti daudzpusīga, jo tiek apgūtas ne tikai projekta vadītāja profesijai, bet arī dzīvei nepieciešamās iemaņas un zināšanas. Visas iegūtās zināšanas projektu vadīšanā jebkādu iepriekšējo iegūto izglītību adaptēs dzīvei. Esmu ļoti apmierināta un priecīga, ka izvēlējos šo studiju programmu.”

Rimma Bērziņa, profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” 2. kursa studente

fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/bvef/Studiju_programmas_2016/Magistra_programmas/Projektu_vadisana.jpg

STUDIJU MAKSA

 PLK (pilna laika klātiene) – 2150 € gadā.

FINANSĒJUMS

 1. kursā ir 1 budžeta vieta. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2.

studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Uzņemšanas nosacījumi:

Iepriekšējā izglītība: 

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā, vadībzinātnē vai citās sociālo zinātņu nozarēs;

2) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās vai inženierzinātnē un pamatstudiju programmā apgūts studiju kurss vadībzinātņu vai ekonomikas pamatos (2 kredītpunkti);

3) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) citās zinātņu nozarēs un ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze projektu vadīšanas jomā

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + darba pieredzes vērtējums (20 x 10 = 200)Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. 67034729, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.