Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PROJEKTU VADĪŠANA, profesionālā maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.07.2017

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir nodrošināt valsts tautsaimniecības attīstībai atbilstošas profesionālās maģistra studijas projektu vadīšanā, sekmējot augstas kvalifikācijas projektu vadītāju konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū, kā arī attīstīt studentos pētnieciskās iemaņas un prasmes projektu vadīšanā. Programmas absolventi studiju laikā būs ieguvuši profesionālu kompetenci visās projektu vadīšanas jomās saskaņā ar starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem (PMI, PRINCE 2, IPMA). 

 

 Studiju programmas direktore: prof. Inesa Vorončuka

BVEF profesore, ilggadīgā Publiskās pārvaldes, demogrāfijas un sociālekonomiskās statistikas katedras vadītāja. Profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar cilvēkresursu vadīšanu publiskā pārvaldē un privātajā sektorā. Ir Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes un profesoru padomes locekle un Vadībzinātnes doktorantūras padomes priekšsēdētāja. Profesorei ir arī ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskā darbā, kā arī starptautisku projektu vadīšanā. Ir sagatavotas vairāk nekā 90 dažādas publikācijas (t.sk. starptautiskos recenzējamos izdevumos) un divas monogrāfijas. Kā Baltic Foundation stipendiāte profesore I.Vorončuka ir veikusi pētniecības un akadēmisko darbu Southwest Texas State Universitātē (San Marcos, Texas, USA), sadarbībā ar Kauno Technologijos Universitātes (Kauņa, Lietuva), Foundation of Social Activity (Lublin, Poland), Pathways: Inspirational Development C.I.C. (Newtown, United Kingdom), Instituto Culturale Relazioni Euromediterranee (ICRE) ( Spilinga, Italy) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem vadījusi projektus.


338. telpa, 67034727. e-pasts: inesa.voroncuka@lu.lv 

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene). Nodarbības notiek vienu darbdienu (18.15–21.30) un sestdienās (8.30–20.05).

PROGRAMMAS SATURS

  • 1. gads: projektu vadīšanas teorija, projektu vadīšanas procesa metodes un instrumenti, jaunā ekonomika un projekti, valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija, uzņēmējdarbības vadīšana, projektu vadīšanas tiesiskie aspekti, projektu vadīšanas sociālie aspekti, kvalitātes vadīšana projektos, grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē, 1. prakse „Projektu izstrāde un analīze”;
  • 2. gads: multiprojektu vadīšana, personāla vadība projektos, risku vadīšana projektos, 2. prakse, maģistra darbs.

SASAISTE AR NOZARI

Pēc maģistra studiju programmas apguves absolventi būs ieguvuši darba devēju pieprasītas zināšanas par projektu vadīšanu, kā arī spēs pildīt Latvijas Republikas Profesiju klasifikatora atsevišķas grupas „Projektu vadīšanas speciālisti” profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumus – definēt, organizēt, plānot, uzraudzīt projektu un to virzīt tālāk, sastādīt projekta dokumentāciju un ziņojumus, prezentēt projekta starprezultātus un noslēgt projektu.
Studiju programmā ir iekļautas 2 prakses, kas nodrošina studentiem iespēju iepazīt un izanalizēt gan projektu izstrādes principus, gan arī projekta vadīšanas procesu dažādās organizācijās. Prakses vietas var būt gan valsts iestādes, gan komercuzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ vai citās programmās.

IESPĒJAS PĒC STUDIJĀM

Iegūtās zināšanas un prasmes noderēs, strādājot gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē. Pēc maģistra studiju programmas apguves var turpināt studijas doktorantūrā.

„Izvēlējos šo studiju programmu tāpēc, ka tā sagatavo augsti profesionālus projektu vadītājus, kuri var strādāt jebkurā sfērā, sākot no zinātnes un beidzot ar biznesu, jo projekti ir neatņemama mūsdienu dzīves sastāvdaļa. Tāpēc noteikti iesaku citu profesiju pārstāvjiem, kuri vēlas mācīties papildus, bet vēl nav izlēmuši – ko, nākt studēt projektu vadīšanu. Zināšanas un izglītība projektu vadīšanā noderēs ne tikai biznesa cilvēkiem, bet arī ārstiem, zinātniekiem un daudzu citu profesiju pārstāvjiem. Izglītības programma ir ļoti daudzpusīga, jo tiek apgūtas ne tikai projekta vadītāja profesijai, bet arī dzīvei nepieciešamās iemaņas un zināšanas. Visas iegūtās zināšanas projektu vadīšanā jebkādu iepriekšējo iegūto izglītību adaptēs dzīvei. Esmu ļoti apmierināta un priecīga, ka izvēlējos šo studiju programmu.”

Rimma Bērziņa, profesionālās maģistra studiju programmas „Projektu vadīšana” 2. kursa studente

STUDIJU MAKSA

 PLK (pilna laika klātiene) – 2150 € gadā.

FINANSĒJUMS

 1. kursā ir 1 budžeta vieta. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. 67034729, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.