Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
EKONOMIKA, maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.10.2018

Ekonomikas maģistra studiju programma dod iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā apgūt ekonomikas zinātnes teorijas bāzi, paplašināt izpratni par ekonomiskajiem procesiem un iegūt jaunas zināšanas, lai kritiski izvērtētu un analizētu situāciju gan valstī kopumā, gan atsevišķās tautsaimniecības nozarēs un uzņēmumos.
Ekonomikas maģistra studiju programmas studentiem tiek piedāvāts plašs teorētisko kursu klāsts dažādos ekonomikas virzienos (finansēs un kredītā, uzņēmējdarbības ekonomikā, makroekonomikā, matemātiskajā ekonomikā, statistikā u. c.), studentiem ir iespēja veidot individuālu studiju plānu atbilstoši interesēm, kā arī iespēja tikties ar nozares profesionāļiem un diskutēt par aktuālām ekonomikas problēmām.

Studiju programmas direktore asoc. prof. Sandra Jēkabsone

BVEF asociētā profesore, viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar makroekonomiku un ekonomikas politiku, Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmām, t.sk. investīcijām, darba tirgu, valsts struktūrpolitiku u.c. Viņai ir nopietna pieredze gan Latvijas Zinātnes padomē (LZP), gan valsts institūciju pasūtītu pētījumu veikšanā, tāpat profesore ir piedalījusies starpvalstu sadarbības projektos. Ir sagatavotas vairāk nekā 30 dažādas publikācijas (t.sk. starptautiskos recenzējamos izdevumos) un viena monogrāfija, kā arī video lekciju kurss „praktiskā makroekonomika” (LU Open Minded projekta ietvaros). 

427. telpa, tālr. 67034626, e-pasts: sandra.jekabsone@lu.lv   

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene).
Nodarbības notiek 2–3 dienas nedēļā: 1–2 darbdienu vakaros un sestdienās.

PROGRAMMAS SATURS

  • 1. gads: mikroekonomikas analīze, statistiskā analīze, lietišķā ekonometrija, makroekonomikas analīze, finanšu teorija un politika, uzņēmējdarbības stratēģiskā un taktiskā plānošana, biznesa situāciju analīze, investīciju portfeļa plānošana un vadība, risku teorija, optimizācija ekonomikas teorijā, darba tirgus politika, ekonomikas politika, uzņēmējdarbības finanšu vadība u.c.;
  • 2. gads: pasaules ekonomikas attīstība, investīciju politika, komercbanku risku analīze, kapitālsabiedrību vērtēšana, starptautiskā uzņēmējdarbības ekonomika un konkurētspējas analīze, valsts struktūrpolitika, sabiedrisko finanšu modeļi, spēļu teorijas modeļi un metodes ekonomikas politikā, maģistra darbs u. c.

SASAISTE AR NOZARI

Studiju laikā maģistranti var iesaistīties doktorantūras skolas darbībā, piedalīties dažādos pētniecības projektos, veikt patstāvīgus pētījumus, tikties ar dažādu tautsaimniecības nozaru ekspertiem un diskutēt par aktuālām ekonomikas problēmām, doties apmaiņas studijās uz vairāk nekā 120 dažādām ārvalstu partneraugstskolām Eiropā, NVS valstīs, kā arī ASV, piedalīties starptautiskās studentu konferencēs, semināros, forumos un vasaras skolās ārvalstīs.

IESPĒJAS PĒC STUDIJĀM

Ekonomikas maģistra studiju programma ļauj attīstīt uzņēmējspējas, lai dibinātu un vadītu savu uzņēmumu, kā arī ieņemtu dažādus amatus (analītiķi, vadošie speciālisti, konsultanti, pētnieki u. c.) privātos uzņēmumos, valsts kapitālsabiedrībās, pašvaldībās un citās sabiedriskā sektora institūcijās, Latvijas Bankā, komercbankās u.c. finanšu institūcijās, ministrijās un to pakļautības iestādēs, dažādās ES un starptautiskās institūcijās.

„No savas pieredzes varu apliecināt, ka programma neapšaubāmi ir labākā Latvijā no makroekonomikas speciālistu sagatavošanas viedokļa – to nodrošina gan programmas dažādība pasniegto kursu ziņā, gan pasniedzēju augstā profesionalitāte un praktiskā pieredze šajā jomā.”

Igors Kasjanovs, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonomists

„Mūsdienās nav problēmu atrast darbinieku, kas spēj paveikt konkrētu uzdevumu nepieciešamajā kvalitātē, tomēr Latvijas uzņēmējdarbības vidē trūkst cilvēku, kas spētu paskatīties uz izvirzīto jautājumu no dažādiem skatpunktiem un redzēt kopbildi. Ekonomikas maģistra programma iemāca cilvēkiem paraudzīties uz tām pašām lietām citā rakursā, tas palīdz studentiem ne tikai efektīvāk pilnveidot sevi, bet arī augt profesionāli.”

Dr. oec. Andrejs Strateičuks, Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors

STUDIJU MAKSA

 PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā.

FINANSĒJUMS

1. kursā ir 15 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Uzņemšanas nosacījumi:

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 =400)

Iepriekšējā izglītība: 

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē;

2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2017./2018. akadēmiskā gada LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju programmas absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Zanda Nilendere, 312. telpa, tālr. 67034742, e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.