Starptautiskās attiecības (Ekonomika)

Starpdisciplināra maģistra studiju programma, kurā ar starptautisko ekonomiku saistītie kursi tiek pasniegti ciešā sasaistē ar juridiskajiem un politikas zinātnes kursiem. Liela uzmanība tiek pievērsta starptautiskās sadarbības prasmju attīstīšanai, vairākus studiju kursus īstenojot sadarbībā ar Turku Universitāti Somijā, Upsalas Universitāti Zviedrijā, Tartu Universitāti Igaunijā un Pleskavas Valsts universitāti Krievijā.

  • 1. gads: starptautiskās publiskās tiesības, starptautiskās privāttiesības, politikas teorijas mūsdienu problēmas, starptautiskās organizācijas teorija, starptautiskās uzņēmējdarbības ekonomika, starptautiskās uzņēmējdarbības vides analīze, mazo un vidējo uzņēmumu vadība starpkultūru vidē, ekonomikas antropoloģija, tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos;
  • 2. gads: starptautiskā tirdzniecība, starptautiskās finanses, starptautiskā politika, pārrunu organizēšana starpkultūru vidē, pētniecības metodoloģija, inovatīvu ideju starptautiska komercializācija un risku vadība u. c.

Studiju procesā ir iesaistīti diplomātiskā dienesta darbinieki, valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, uzņēmēji, ārvalstu vieslektori. Studiju laikā studenti risina praktiskās uzņēmējdarbības problēmas pēc Upsalas Universitātē Zviedrijā izstrādātas pieejas (Entrepreneurship Lab). 

Studiju programmas beidzēji var strādāt valsts pārvaldes, pašvaldības institūcijās, banku un privātajā sektorā, starptautiskajās organizācijās u.c. Ir iespēja turpināt studijas ekonomikas un vadības zinātnes doktorantūrā.

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene). Nodarbības notiek 2–3 dienas nedēļā: 1–2 darbdienu vakaros un sestdienās.

Studentiem ir iespēja divu gadu laikā iegūt divus maģistra grādus, otru - Bratislavas Ekonomikas universitātē.

ES un EEZ pilsoņiem – 2000 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2200 € gadā.

Uzņemšanai 2018. gada rudens semestrī - 6 budžeta vietas

Iepriekšējā izglītība:

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā;

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400);

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. +371 67034986, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv