Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
GRĀMATVEDĪBA, ANALĪZE UN AUDITS, profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.07.2018

Programma sagatavo Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem augsti kvalificētus speciālistus darbam publiskajā vai privātajā sektorā ar vispusīgām profesionālām kompetencēm grāmatvedības, uzņēmuma darbības analīzes un audita jomā, kā arī nodrošina studentu personības attīstību un iespēju iegūt profesionālo bakalaura grādu ar tiesībām turpināt studijas akadēmiskajās maģistra vai profesionālajās maģistra studiju programmās. Studiju programmas absolventi ierindojas trešajā vietā kā visvairāk pelnošie profesionāļi aiz datoriķiem un juristiem. (info: Kapitāls, Nr.229, janvāris, 2017)

 

 

Studiju programmas direktore asoc. prof. Ruta Šneidere

BVEF asociētā profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā, BVEF Promocijas padomes locekle, kā arī promocijas darbu un zinātnisko rakstu starptautiskā recenzente. Papildinājusi profesionālās zināšanas grāmatvedības jomā, iegūstot profesionāla grāmatveža sertifikātu un nodokļu konsultanta sertifikātu. Daudzus gadus piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienestā ekspertes statusā profesionālo izglītības programmu akreditācijā.  Ir arī liela praktiskā darba pieredze strādājot starptautiskā uzņēmumā par galveno grāmatvedi un finanšu direktori, kā arī pildot LR Grāmatvežu asociācijas Atestācijas komitejas vadītājas pienākumus. Galvenais pētījumu virziens zinātniskajā darbībā ir grāmatvedība un uzskaites teorija un ar to saistītās problēmas – finanšu pārskatu kvalitāte un analīze, grāmatvežu profesionalitāte, nodokļu politika. 

 429. telpa, tālrunis: 67034770, e-pasts: ruta.sneidere@lu.lv 

 

 

KO ES STUDĒŠU?

  • 1. gads – finanšu teorija, grāmatvedības teorija, nodokļu politika un prakse, angļu valoda grāmatvedības specialitātei, ekonomikas informātika, matemātika ekonomistiem, mikroekonomika, makroekonomika u.c.;
  • 2. gads – finanšu grāmatvedība, nodokļu uzskaite, vadības grāmatvedības pamati un lietišķās spēles, starptautiskā ekonomika, saimnieciskās tiesības, valstu ekonomiskās sistēmas un modeļi, kursa darbs ekonomikā u.c.;
  • 3. gads – finanšu analīze, finanšu vadība, audits, grāmatvedības informācijas sistēmas, finanšu grāmatvedības praktikums, ētika biznesā, tirgvedība, statistika, kursa darbs finanšu grāmatvedībā u.c.;
  • 4. gads – banku grāmatvedība, ekonomisko situāciju novērtēšana un prognozēšana, apdrošināšanas iestāžu darbības grāmatvedība un analīze, budžeta iestāžu grāmatvedība, kursa darbs finanšu analīzē, diplomdarbs u.c.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Programma ietver četras obligātas prakses: 1. kursā – grāmatvedības paņēmienu pielietojums, 2. kursā – finanšu grāmatvedība, 3. kursā – finanšu analīze, 4. kursā – uzskaites, finanšu, analīzes vai audita situāciju izpēte. Programmas studenti dodas praksē uz Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem, Latvijas Banku un citām bankām, auditorsabiedrībām, valsts un pašvaldību iestādēm, individuāliem uzņēmumiem u. c.
Studentiem ir iespēja Erasmus+ programmas ietvaros iziet praksi ārvalstīs.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Absolventi var strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, valsts iestādēs un citur par finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, grāmatvežiem, ekonomistiem, auditoriem un zvērināta revidenta palīgiem.

Programmas absolventiem ir iespēja iegūt profesionālo maģistra grādu ekonomikā, tikai vienu gadu turpinot studijas BVEF profesionālajā maģistra studiju programmā „Grāmatvedība un audits”. Var arī turpināt studijas citās akadēmiskās vai profesionālās maģistra studiju programmās Latvijā vai ārvalstīs.

„Zināšanas un prasmes, kas tiek iegūtas, absolvējot profesionālo studiju programmu „Grāmatvedība, analīze un audits”, deva man reālus priekšnosacījumus, veidojot profesionālo karjeru, pierādot sevi kā labu speciālistu. Pozitīvi vērtēju faktu, ka iegūtās prasmes ir iespējams veiksmīgi lietot gan privātajā, gan valsts pārvaldes sektorā, jo galvenais ieguvums no studiju programmas ir analītiskās domāšanas attīstība, kas ļauj prast apvienot teorētiskās zināšanas ar praksi.”

Studiju programmas absolvente Jeļena Laščenko, Latvijas Republikas Valsts kontroles valsts revidente

CIK ILGI JĀSTUDĒ?

4 gadi – studijas darba dienās (PLK – pilna laika klātiene)
4,5 gadi – studijas sestdienās (NLK – nepilna laika klātiene)

KĀDA IR STUDIJU MAKSA?

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā
NLK (nepilna laika klātiene) – 1500 € gadā

CIK IR BUDŽETA VIETU?

PLK (pilna laika klātienes) 1. kursā ir 1 budžeta vieta. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds grāmatvedībā, analīzē un auditā un ekonomista 5.līmeņa kvalifikācija

Uzņemšanas nosacījumi:

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam:

Vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot ar 2004. gadu:

Centralizēto eksāmenu atzīme matemātikā un latviešu valodā.

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. 67034771, e-pasts: alla.scukina@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu PIEEJAMA ŠEIT.