Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
FINANŠU MENEDŽMENTS, profesionālā augstākās izglītības studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.11.2018

Studiju programmas „Finanšu menedžments” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus finanšu ekonomistus darbam valsts institūcijās un iestādēs, komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās un starptautiskajās organizācijās, kā arī palīdzēt apgūt ekonomikas un finanšu vadības zinību teorētiskos pamatus un finanšu ekonomista darbam nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes un iemaņas.
Finanšu ekonomisti izmanto savas zināšanas, veidojot ekonomisko un finanšu politiku, risinot pašreizējās un nākotnes ekonomiskās un finanšu problēmas.
Studiju programma dod iespēju studentiem izprast ekonomikas procesu cēloņsakarības un jēdzienus, apgūt teorētiskās zināšanas un prasmes nozarē un pētnieciskā darba iemaņas, attīstīt patstāvīgu ekonomisko domāšanu, nodrošināt nozares profesionālās specializācijas kursu apgūšanu, kā arī iegūtās prasmes izmantot finanšu jomā. Programmas absolventi ir konkurētspējīgi gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.

 

Studiju programmas direktore prof. Svetlana Saksonova

BVEF profesore, viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, finanšu vadības problēmām uzņēmumu un banku sektorā, vadības lēmumu pieņemšanas procesiem publiskās pārvaldes institūcijās un izglītības sistēmas institūcijās. Kā praktiķis viņa strādājusi par ekonomisti, galveno grāmatvedi, struktūrvienību vadītāju Latvijas uzņēmumos un komercbankās. Ir liela pieredze starptautisko un valsts finansēto pētījumu projektu vadīšanā un realizēšanā, studiju programmu izstrādē un vadīšanā, profesionālās specializācijas kursu lasīšanā. Profesore ir Latvijas Zinātnes Padomes eksperte Ekonomikā un Vadībzinātnē, vairāku monogrāfiju, mācību līdzekļu un zinātnisko publikāciju autore.

 430. telpa, tālr.: 67034958, e-pasts: svetlana.saksonova@lu.lv 

 

 

 

KO ES STUDĒŠU?

  • 1. gads – finanšu teorija, angļu valoda ekonomistiem, ētika biznesā, ekonomikas informātika, monetārā un banku ekonomika, matemātika un statistika ekonomistiem, mikroekonomika, makroekonomika u.c.;
  • 2. gads – komercdarbības ekonomika, Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, finanšu un vadības grāmatvedība, investīcijas, nodokļu sistēma, publiskās finanses u. c.;
  • 3. gads – globālās finanses, apdrošināšana, finanšu un banku darbības rādītāji, komercsabiedrību finanšu stāvokļa analīze, banku grāmatvedība, audits un revīzija, divas prakses u. c.;
  • 4. gads – saimnieciskās tiesības, komercbanku operācijas, korporatīvās finanses, vērtspapīru tirgus, banku vadība, divas prakses, bakalaura darbs u. c.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Programmā ir paredzētas četras prakses – uzņēmumos, komercbankās, Valsts ieņēmumu dienestā un finanšu institūcijās, piemēram, investīciju fondos vai apdrošināšanās kompānijās. Praksē studenti izmanto teorētiskās zināšanas reālo problēmu risināšanai, un tas palīdz viņiem kļūt par labākiem speciālistiem.
Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros. Prakses vieta daudziem kļūst arī par pirmo darbavietu.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Programmas absolventi strādā par ekonomistiem, finansistiem, finanšu menedžeriem, finanšu direktoriem, grāmatvežiem uzņēmumos, komercbankās, apdrošināšanas kompānijās, pensiju, ieguldījumu fondos, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī nevalstiskajās un starptautiskajās organizācijās.

Absolventi var turpināt studijas profesionālajās maģistra studiju programmās  “Finanšu ekonomika” vai “Grāmatvedība un audits” un viena gada laikā iegūt profesionāla maģistra grādu ekonomikā vai finanšu ekonomikā. Ir iespēja studēt arī citās maģistra programmās. 

 

„Šajā programmā mācību prakse ir cieši saistīta ar studijām. Tā dod gan jaunas zināšanas, gan jaunas iespējas. Pasniedzēji ir kompetenti un pretimnākoši. Šī programma dod tik daudz, ka pēc studijām var uzreiz veiksmīgi sākt strādāt.”

Studiju programmas 2014. gada absolvente Liene Ratniece

„Ja tev patīk sadarboties ar cilvēkiem un tu vēlies iegūt zināšanas finanšu vadības jomā, tad finanšu menedžments ir tieši tas, ka tev vajadzīgs. Mani nebiedē tas, ka finanšu menedžmentā praktiski nav budžeta vietu, jo pasniedzēji un šeit iegūtās iespējas to atsver. Ja jūs atnācāt no vidusskolas bez ierakstiem CV, tad, pabeidzot studiju programmu, jums noteikti būs vismaz četri ieraksti no prakses vietām.”

Studiju programmas 2014. gada absolvente Krista Balode

CIK ILGI JĀSTUDĒ?

4 gadi – studijas darbdienās (PLK – pilna laika klātiene)
4,5 gadi – studijas sestdienās (NLK – nepilna laika klātiene)

KĀDA IR STUDIJU MAKSA?

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā
NLK (nepilna laika klātiene) – 1500 € gadā

CIK IR BUDŽETA VIETU?

PLK (pilna laika klātienes) 1. kursā ir 3 budžeta vieta. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds finanšu vadīšanā un finanšu ekonomista kvalifikācija

Uzņemšanas nosacījumi:

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam:

Vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot ar 2004. gadu:

Centralizēto eksāmenu atzīme matemātikā un latviešu valodā

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. 67034771, e-pasts: alla.scukina@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu PIEEJAMA ŠEIT.