Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF) turpinās pieteikšanās uz bakalaura un maģistra studiju programmu maksas vietām. Pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 24.augusta līdz 2.septembrim otrdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 19.00, trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 LU BVEF telpās. Pieteikties studijām var arī rakstot uz e-pastu uznemsanabvef@lu.lv. Iestājpārbaudījumi maģistra studiju programmās notiks 2.septembrī plkst. 14.30, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā.

Pamatstudijās piedāvājam septiņas bakalaura studiju programmas:

Elektroniskā pieteikšanās anketa (pieteikšanās līdz 02.09.2021. pl. 12.00).

Maģistrantūrā piedāvājam apgūt astoņas studiju programmas:

Elektroniskā pieteikšanās anketa (pieteikšanās līdz 31.08.2021.).

Piesakoties elektroniski un klātienē ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • jānorāda studiju programma uz kuru piesakāties;
  • personu apliecinošs dokuments;
  • iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums;
  • oficiāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās;
  • Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
  • citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās 2021./2022. akadēmiskajā gadā (CV, darba pieredzes apliecinājums, svešvalodas prasmes apliecinājums u.c.).

Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz e-pastu uznemsanabvef@lu.lv un zvanot 28109272, kā arī www.bizness.lu.lv.