Grāmatvedība un audits (studiju ilgums: 2 semestri)

Language of instruction: Latvian

Profesionālās maģistra studiju programmas saturs aptver svarīgākās grāmatvedības un audita jomas, kuru apguve ir nepieciešama, lai sagatavotu darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos konkurētspējīgus speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā līmeņa profesionālām kompetencēm grāmatvedībā un auditā.

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, starptautiskie revīzijas standarti, iekšējais audits; izvēles kursi, prakse, maģistra darbs u. c.

Studiju programmas saturs aptver svarīgākās grāmatvedības un audita jomas, kuru apgūšana ir nepieciešama, lai sagatavotu darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos konkurētspējīgus speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā līmeņa profesionālām kompetencēm grāmatvedībā un auditā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem mācību prakses (80 kredītpunktu studiju plānā tās aizņem  gandrīz 33% un 40 kredītpunktu studiju plānā – 15% no kopējā programmas apjoma), kas ir tieši saistītas un saturiski izriet no programmas nozares teorētiskajiem studiju kursiem. Prakses lakā studenti strādā nacionālajos un starptautiskajos uzņēmumos un organizācijās, kas bāzējās Latvijā. Prakses vietas studenti var brīvi izvēlēties vai arī, saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu starp Latvijas Universitāti un LR Grāmatvežu asociāciju, tās nodrošina minētā grāmatvežu profesionālā organizācija. 

Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt uzņēmumos, auditorfirmās, uzņēmumos, kas sniedz grāmatvedības un revīzijas pakalpojumus, bankās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, nodokļu ekonomistiem, revidentiem un auditoru asistentiem.

1 gads: nodarbības notiek darbdienu vakaros (18.15–21.30), un izvēles studiju kursi var notikt arī sestdienās (8.30–20.05)

vai arī

nodarbības notiek sestdienās (8.30–20.05), un izvēles studiju kursi var notikt arī piektdienās (18.15–21.30).

ES un EEZ pilsoņiem – 2000 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2200 € gadā.

Profesionālā maģistra grāds ekonomikā

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā vai vadībzinātnē

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)

Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. +371 67034963, e-pasts: alla.scukina@lu.lv