Ekonomika

Language of instruction: Latvian

Programma sniedz studentiem iespēju iegūt akadēmisku izglītību ekonomikā, kļūt par personībām ar analītiskās domāšanas iemaņām, izkopt prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un veikt radošu un praktisku darbu. Tā sniedz praktiskas zināšanas un rīkus ekonomiska rakstura jautājumu risināšanai. Studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta, grāmatvedības, kontroles un analīzes, analītiskās ekonomikas jomā. Nepilna laika neklātienes studentiem tiek piedāvāta iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas jomā.

  • 1. gads – mikroekonomika, informātika, biznesa svešvaloda, uzņēmējdarbības ekonomika, statistika, socioloģija u. c.;
  • 2. gads – makroekonomika, ekonometrija, finanšu teorija, grāmatvedība, komercdarbības finanses, ekonomikas politika, kursa darbs u. c.;
  • 3. gads – investīcijas, nodokļi, finanšu analīze, darba ekonomika, bakalaura darbs u. c.

Lai gan studiju procesā prakse nav iekļauta, studentiem tiek piedāvātas iespējas mācību laikā pieteikties praksei uzņēmumos: lietvedībā un grāmatvedības pamatos, finanšu vai ekonomisko procesu analīzē. Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros. Mācībspēki ir pretimnākoši šo jautājumu risināšanā.

Absolventi var strādāt uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu menedžeriem, grāmatvežiem, nodokļu ekonomistiem, auditoru asistentiem, statistiķiem, ekonomistiem analītiķiem.

3 gadi – studijas darbdienās (PLK – pilna laika klātiene)

4 gadi – studijas sestdienās (NLN – nepilna laika neklātiene)

ES un EEZ pilsoņiem PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā. Citu valstu pilsoņiem 2200 € gadā; NLN (nepilna laika neklātiene) – 1500 € gadā

Uzņemšanai 2019. gada rudens semestrī pilna laika klātienē - 30 budžeta vietas

Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Uzņemšanas nosacījumu projekts 2020. gadam

Vispārīgie nosacījumi 

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE matemātika
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos

Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes ieguvējiem 2019. un 2020. gadā vai Latvijas valsts skolēnu ZPD konferences ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares 1. – 3. pakāpes ieguvējiem  2019. un 2020. gadā.

Studiju metodiķe: Zanda Nilendere, 312. telpa, tālr. +371 67034983, e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv