Projekts „Potenciālo tūristu uzvedības modeļa izpēte prioritārajā Latvijas tūrisma mērķtirgū – Vācijā (Mecklenburg-Vorpommern)” tika realizēts no 2011.gada 4.janvāra līdz 1.decembrim ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstu.

Dažādos pēdējo desmitgažu Latvijas tūrisma politikas dokumentos Vācija ir nosaukta kā viens no Latvijas tūrisma augsti prioritārajiem mērķtirgiem. Līdz šim Latvijā ir veikti vairāki ārzemju tūristu, tajā skaitā arī Vācijas, patērētājuzvedības un apmierinātības pētījumi, bet ne reizi nav ticis veikts potenciālo tūristu pētījums Vācijā. Lai veiksmīgāk piesaistītu jaunus tūristus no Vācijas, ir svarīgi veikt padziļinātu Vācijas tūristu uzvedības modeļa izpēti. Vācijas Mecklenburg-Vorpommern federālā zeme tūrisma resursu piedāvājuma ziņā ir līdzīga Latvijai, tādēļ ir svarīgi izzināt, kādēļ vācu tūristi to izvēlas kā tūrisma galamērķi.

Projekta gaitā tika izveidota un notestēta aptaujas anketa ar 20 jautājumiem Vācijas potenciālo tūristu aptaujai. Izmantojot izveidoto anketu, 2011.gada jūnijā 7 Vācijas pilsētās tika veikta Vācijas iedzīvotāju aptauja, iegūstot 579 turpmākajai apstrādei un analīzei derīgas anketas.

Aptaujas rezultāti tika apstrādāti izmantojot statistiskās analīzes metodes un statistiskās analīzes programmu SPSS. Uz veiktās analīzes pamata ir izstrādāti secinājumi un piedāvāti ieteikumi Latvijas tūrisma attīstības valsts aģentūrai un Latvijas tūrisma uzņēmumiem tūristu piesaistei no Vācijas.

Projekta realizācijā tika iesaistīti Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Tūrisma un viesnīcu vadības studiju virziena vecāko kursu studenti, tādejādi nodrošinot „Tūrisma mārketinga” studiju kursa teorētisko zināšanu papildināšanu ar praktiskajām iemaņām un pieredzi tirgus pētījumu veikšanā: anketu izstrādē, aptaujas veikšanā, aptaujas rezultātu apstrādē un datu interpretēšanā.

Iegūtie rezultāti tiks analizēti un apkopoti studentu kursa un bakalaura darbos. Pētījuma rezultāti tiks piedāvāti Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūrai, par tiem tiks ziņots Latvijas Universitātes 70. konferences sekcijā „Tūrisma un viesmīlības nozares attīstības problēmas un perspektīvas” 2012.gada 6.februārī LU Ekonomikas un vadības fakultātē Aspazijas bulvārī 5, kuras darbā piedalīsies tūrisma zinātnieki un speciālisti no citām Latvijas augstskolām, kā arī tūrisma institūcijām un uzņēmumiem. Rezultātu apkopojums tiks iesniegts publicēšanai LU Zinātniskajos rakstos.

Projekta gaitā tika izmantota Rostokas Universitātes zinātnieku metodoloģiskā palīdzība anketas izveidē un iegūto rezultātu apstrādē, kā arī organizatoriskais atbalsts aptaujas veikšanā, jo Rostokas Universitātes zinātnieki līdz šim jau ir realizējuši vairākus tūristu uzvedības pētījumus Mecklenburg-Vorpommern federālajā zemē.

 

Projektu atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem

Share