Faculty of Business, Management and Economics staff

Baiba Šavriņa


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadošais eksperts
Studiju programmas direktors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Vadošais pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-001
Telpa: 426. telpa
Tālrunis: 67034969

E-pasts: baiba.savrina@lu.lv

Prombūtne: 25.05.2024 - 01.06.2024

Dr.oec., prof. Baibas Šavriņas
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1960.
 
Izglītība:

1978.-1983.   Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē
1984.-1987.   Aspirantūra LU Politekonomijas katedrā
1993.-1995. Doktorantūra Universitātē Parīze I (Panteons-Sorbonna), Francija

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1995.   Ekonomikas zinātņu doktors
1997.   Latvijas Universitātes docente
1999.  Latvijas Universitātes asociētā profesore
2003. Latvijas Universitātes profesore

Nodarbošanās:

1983.-1984.   stažiere LVU Politekonomijas katedrā
1984.-1987.   aspirante un stundu pasniedzēja LVU Politekonomijas katedrā
1987.-1990.   pasniedzēja LVU Politekonomijas katedrā
1990.-1997.   lektore LU Ekonomikas teorijas katedrā
1997.-1999.   docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas teorijas, Starptautisko ekonomisko attiecību katedrā 
1999.- 2001.  Viesprofesore Universitātē Parīze 1 (Panteons-Sorbonna), Francija
1999.–2003.  asociētā profesore LU Ekonomikas un vadības
fakultātes Starptautisko ekonomisko attiecību katedrā
2002.–2007.  LU Ekonomikas un vadības fakultātes vadības zinību nepilna laika studiju prodekāne
2002. LU profesionālās maģistra studiju programmas «Starptautiskais bizness» direktore
2003.   profesore

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. B. Šavriņa. Attīstīto valstu nodarbinātības politikas evolūcija, - Vadības reorganizācijas aktuālie aspekti. Zinātniskie raksti 609.sējums. Rīga, Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte, 1998, 88.- 108.lpp.
 2. B.Šavriņa. L`adaptation de la main d`oeuvre locale, - Paneurope France Les Pays Baltes et l`Union européenne, Paris, 2001
 3. B.Šavriņa. Kapitāla starptautiskā migrācija, - Libermanis G., Šavriņa B.Starptautiskie ekonomiskie sakari un Latvija, Rīga, Kamene, 1997, 72 – 89.lpp.
 4. B.Šavriņa. Valsts lomas evolūcija, labklājības ekonomikas (welfare economics) izcelsme. - Tautas attīstība, Rīga, Jumava, Sorosa fonds Latvija, UNDP, 2002, 61. – 69.lpp.
 5. Ekonomisko terminu vārdnīca(ar līdzautoriem), Rīga, Norden AB, 2002.g.
 6. Latvijas enciklopēdija (ar līdzautoriem), 1., 2., 3.sēj., Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002., 2003., 2005.
 7. B.Šavriņa. The Influence of Human Capital on the Quality of the Workforce and Human Development, -Market Economy, Competition and Competitiveness (Economics and Competition Policy No1), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin, 2005, P.53-64
 8. B.Šavriņa, I.Kalnmeiere. Reflections of Income Inequality on Consumption Expenditure: The Case of Latvia, - Transformations in Business & Economics, Vol.5, No.1(9), 2006, P.101-130, /IBSS 2004, GESIS 2004, EconLit 2005, e-JEL 2005/
 9. Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums (ar līdzautoriem). LU: Rīga, 2007, XI+213 lpp.
 10. Darba tirgus pētījums „Darbaspēka profesionālā mobilitāte” (ar līdzautoriem). LU: Rīga, 2007, XI+219 lpp.
 11. D.Grundey, B.Šavriņa, R.Kanapickiene. Applying the Principles of Sustainability in University Management: a Comparative Analysis.- Transformations in Business & Economics, Vol.6, No.2(12), 2007, /IBSS 2004, GESIS 2004, EconLit 2005, e-JEL 2005/, P.67-86
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 34
Konferenču tēzes  20

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Ekonomiskās reformas Francijā.
Kapitāla internacionalizācijas problēmas.
Valsts ekonomiskā politika, nodarbinātības politika.
Kanādas valdības finansētajā programmā BEMTP (Baltic Economic Management Training Program) 1998. – 2000.
UNDP un Soros fonda Latvija projektā « Tautas attīstība pārejas ekonomikas valstīs” 1999.–2001.
Pētniecība universitātē Parīze I (Sorbonna) ROSES laboratorijā par pārejas ekonomikas valstu modeļiem 1999. – 2001.
Human Capacity Building and Increase of Competitivenes in Border Area, project of Latvia and Estonia, 2004
ESF projekts 3.6.3.2. Konkurētspējīgu starptautiskās uzņēmējdarbības vadības speciālistu sagatavošana prakses īstenošanas gaitā, 2005.-2006., vadītāja,
ESF projekts Starptautiskā studiju centra Valkā izveide, 2005.-2006., eksperts,
ESF projekts 3.1.5.3. „Invalīdu zemā nodarbinātības līmeņa iemesli un problēmu risinājumi”, 2006.–2007., projekta vadītāja 
ESF projekts darba tirgus pētījumam Latvijā 2.lote Profesionālās mobilitātes pētījumi, 2005.-2007., eksperts,
ESF projekts darba tirgus pētījumam Latvijā 13.lote Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums, 2005.-2007., eksperts

Akadēmiskie kursi:
 1. Starptautiskās ekonomiskās attiecības,   A daļa, 4 KP
 2. Tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos,  B daļa,   4 KP
 3. Valsts regulēšanas koncepciju evolūcija,  B daļa,   4 KP
 4. 4. Starptautiskās uzņēmējdarbības vide,  B daļa,   4 KP
 5. 5. Patērētāju psiholoģija un uzvedība starptautiskajā biznesā ,A daļa,    4 KP
 6. Starptautiskās ekonomiskās organizācijas un ekonomikas globalizācija, B daļa,  4 KP
 7. Daudznacionālās korporācijas un ekonomikas globalizācija,  B daļa, 2 KP
 8. Pētniecības metodoloģiskais seminārs,    B daļa,   4 KP
 9. Baltijas valstu ekonomika (ārvalstu augstskolām), 2 KP
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU EVF Domes locekle.
Francijas – Latvijas zinātniskās informācijas centra (CERFL) padomes locekle.
Viļņas Universitātes Kauņas Humanitāro zinātņu fakultātes zinātnisko rakstu TIBE redkolēģijas locekle.
Latvijas Universitātes Rakstu Vadības zinībās redkolēģijas locekle.
 
2008. gada 11.martā