Faculty of Business, Management and Economics staff

Ērika Šumilo


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadošais eksperts
Studiju programmas direktors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Vadošais pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Fakultātes nodaļas vadītājs
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-001
Telpa: 422. telpa
Tālrunis: 67034961

E-pasts: erika.sumilo@lu.lv

Prombūtne: 01.07.2024 - 14.07.2024

Konsultācijas: Katru nedēļu trešdienās no 16:00 līdz 18:00, Aspazijas bulv.5, 422.telpa

 Dr.oec., prof. Ērikas Šumilo
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads:  1958.

Izglītība:

1975.-1980.   Studijas LVU Ekonomikas fakultātē
1982.-1985.   Aspirantūra LVU Politiskās ekonomijas katedrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1986.   Ekonomikas zinātņu kandidāte
1992.   Latvijas Valsts universitātes docente
1992.   Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec.
1992. Latvijas Universitātes docente
1999.  Latvijas Universitātes asociētā profesore
2003. Latvijas Universitātes profesore

Nodarbošanās:

1980.-1992.   stundu pasniedzēja, pasniedzēja, vecākā pasniedzēja LU Politiskās ekonomijas katedrā un Ekonomikas fakultātes Starptautisko ekonomisko attiecību katedrā
1992.-1993.   docente LU Ekonomikas fakultātes Starptautisko ekonomisko attiecību katedrā  
1993. –  LU Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko attiecību katedras vadītāja
1999.-2003.  asociētā profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes
Starptautisko ekonomisko attiecību katedrā
2003. - profesore LU Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko attiecību katedrā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Ē.Šumilo, T.Subbotina. Pasaule un Latvija: Ilgtspējīgas attīstības aspekti. Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 2002.g., 147 lpp.
 2. Ē.Šumilo. Latvia’s Foreign Trade in Context of Baltic States’ cooperation. Humanities and Social Sciences in Latvia. Integration of Latvia’s Economy into the European Union. 1(41)/2004. University of Latvia, pp. 19-28.
 3. Ē.Šumilo, I.Dovladbekova. Social Capital and Establishing Co-operation Networks: Conceptual and Economic Aspects. Humanities and Social Sciences in Latvia. The Global and Local in Latvian Economy. 1(45)2005. University of Latvia, pp.50-61. (Co-author - I.Dovladbekova).
 4. Ē.Šumilo, I.Baumane. Social Capital As an Important Factor for Synergy Creation in Organizations. Management Theory and Practice: Synergy in Organisations.Tartu University Press, 2007. – pp.70-82.
 5. Ē.Šumilo, I.Dovladbekova, I.Baumane Sociālā kapitāla koncepcija, īpatnības un ietekme uz ekonomisko izaugsmi. Kas ir zināšanu sabiedrība? „Latvija Eiropas Savienībā”: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā” pētījumu rezultātu apkopojums. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2007. – 150.-182. lpp.
 6. Ē.Šumilo, I.Baumane. Some Negative Aspects of Social Capital: The Case of Undeclared Work in Latvia. Humanities and Social Sciences: Latvia. Social and Human Capital Towards a Knowledge Economy in Latvia, 2(51)2007. Institute of Economics, Latvian Academy of Sciences, 2007. - pp. 5-17.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 29
Konferenču tēzes  26

Zinātniski pētnieciskā darbība:

Latvijas ekonomika un tautas attīstība globalizācijas un Eiropas Savienības integrācijas kontekstā;
Clvēkkapitāla un sociālā kapitāla loma ekonomikā un uzņēmējdarbībā;
Starptautiskās uzņēmējdarbības vides problēmas Latvijā, starpkultūru biznesa vide;
Latvijas ekonomikas attīstības tendences periodā starp diviem pasaules kariem.

Pētījumi:
 1. LZP projekts „Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā”, apakšprojekts „Sociālā kapitāla teorētiskie un praktiskie aspekti un tā loma zināšanu sabiedrības veidošanā”, Nr. 060041.2.1. – 2006.-2008.gg., - vadītāja
 2. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas pētījumi: Pētījums „Darbaspēka profesionālā mobilitāte” Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./001/003 Līg. Nr. LM 17.6-04/8-2006, LU Reģ. Nr. 2006/2275, 2006.-2007.gg., -123 tūkst.LVL- projekta vadītāja.
 3. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta „Labklājības ministrijas pētījumi: Pētījums „Nereģistrētās nodarbinātības novērtējums” Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/000 (līguma Nr. LM 17.6-04/23A-2005) , 2005.-2007.gg., 63 tūkst.LVL - projekta vadītāja.
 4. LU zinātniskais projekts Nr. 2006/Y2/22AP44-070 "Sociālais un cilvēkkapitāls kā Latvijas konkurētspēju veicinošs faktors pārejas posmā uz zināšanu ekonomiku Lisabonas stratēģijas kontekstā", 2006.-2007. - projekta vadītāja
Konferences:
Trade and Trade Policy Developments in the Baltic States after Regaining Independence before Joining the EU. XIV International Economic History Congress, Helsinki, Finland, August 21-25, 2006.
Can Latvia Compete in the Global Market? The Baltic Sea Area at the Crossroads: Political, Legal, Economic and Cultural Challenges. Interdisciplinary Transformation and Integration Network Conference in Umea, Sweden, 9-12 March, 2007.
Social Capital As an Important Factor for Synergy Creation in Organizations. Management Theory and Practice: Synergy in Organisations.III International Conference, Tartu, 3-4 April, 2007.

Akadēmiskie kursi:
 1. Ekonomikas vēsture, Pasaules ekonomikas un biznesa vēsture (Ekonomikas,Vadības zinību bakalaura programma, B daļa, 4 k.p.)
 2. Starptautiskās ekonomiskās attiecības (Vadības zinību bakalaura programma, A daļa, 4 k.p.)
 3. Starptautiskā tirgvedība (Vadības zinību maģistra programma, A daļa, 4 k.p.)
 4. Pētniecības metodoloģijas seminārs (Ekonomikas un Vadības zinību maģistra programma, B daļa, 4 k.p.)
 5. Tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos (Vadības zinību maģistra programma, B daļa, 4 k.p.)
 6. Pārrunu organizēšana starpkultūru biznesa vidē (Profesionālā maģistra studiju programma Starptautiskais bizness, B daļa, 2 k.p.)
Papildus ziņas par profesionālo darbību:

LU EVF Domes locekle.
LU EVF Ekonomikas promocijas padomes priekšsēdētāja
LU EVF Profesoru padomes locekle
LU Ziemeļamerikas studiju centra vadītāja
 
2008. gada 12.martā