Faculty of Business, Management and Economics staff

Atis Bērziņš


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadošais pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-001
Telpa: 336. telpa
Tālrunis: 67034970

E-pasts: atis.berzins@lu.lv

Prombūtne: 01.07.2024 - 25.08.2024

Konsultācijas: Katru nedēļu trešdienās no 16:10 līdz 17:10, Aspazijas bulv. 5, telpa 336. Iepriekš piesakoties e-pastā

Dr.ekon., asoc.  prof. Atis Bērziņš
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1956.

Izglītība:

1974.-1979. Studijas LU Ekonomikas fakultātē
1981.-1983. Neklātienes aspirantūra LU Ekonomikas fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1986. Ekonomikas zinātņu kandidāts
1992. Nostrificēts ekonomikas doktora grāds, Dr.oec.
1994. Latvijas Universitātes docents
1999. Latvijas Universitātes asociētais profesors

Nodarbošanās:

1979.-1982. inženieris Centrālās statistikas pārvaldes ZPI
1982.-1985. vecākais zinātniskais līdzstrādnieks LU Demogrāfisko pētījumu laboratorijā 
1985.-1994. vecākais pasniedzējs, LVU Ekonomikas fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedrā 
1994.-1999. docents LU Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedrā 
1999. – asociētais profesors LU Ekonomikas un vadības fakultātes Statistikas un demogrāfijas katedrā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
 1. Bērziņš Atis, Ezera Ligita, Greitāns Aigars, Zvidriņš Pēteris. Socio-economic status and living arrangements of older persons in Latvia. United Nations (UNECE), New York and Geneva, 2003, 97 pp.
 2. Bērziņš A., Vītoliņš E. Territorial differentation of ageing in Latvia’s population. // Humanities and Social Sciences. Latvia. Demographic development in Latvia. - No 4(44)Rīga: LU, 2004., 29-38 pp.
 3. Bērziņš A., Vītoliņš E., Zvidriņš P. Iedzīvotāju novecošanās dinamika un diferenciācija Latvijā. Rīga, LU, 2006., 30 lpp.
 4. Bērziņš A. Iedzīvotāju etniskā sastāva izmaiņu raksturojums. // Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti. 3(9)/2006. – Rīga, Zinātne, 2006., 134.-146. lpp.
 5. Bērziņš A. Iedzīvotāju skaita un vecuma sastāva prognozes Latvijas reģionos. // Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti. 4(15)/2007. – Rīga, Zinātne, 2007., 197.-208. lpp.
Zinātnisko publikāciju kopējais skaits 53

Zinātniski pētnieciskā darbība:

1998.-2000. Latvijas iedzīvotāju paaudžu nomaiņa (LZP projekts);
1998.-2001. Mājsaimniecības un ģimeņu attīstība Latvijā (LZP projekts.);
2001.-2003. Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21. gadsimta mijā un to radītās sekas (LZP projekts);
2002.-2005. Iedzīvotāju novecošanās diferenciācija un aktīva mūža ilguma pagarināšana (LZP projekts);
2004.-2006. Latvijas demogrāfiskās attīstības prognozes(LZP projekts);
2005.-2007. Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros (ESF līdzfinansēts Labklājības ministrijas projekts).
Vairāki projekti izpildīti sadarbībā ar ANO Eiropas ekonomisko komisiju, EUROSTAT un citām starptautiskajām organizācijām (par ģimeņu attīstību, iedzīvotāju novecošanos, demogrāfiskajām prognozēm u.c.)

Akadēmiskie kursi:
 • Statistika I, Adaļa, 4 kredītp.
 • Statistika II, Adaļa, 4 kredītp.
 • Statistika ekonomistiem II, A daļa, 4kredītp.
 • Statistika un ekonometrija, B daļa, 4kredītp.
 • Sociālā statistika, A daļa, 2kredītp.
 • Biznesa statistika, B daļa, 2kredītp.
 • Datu analīzes specifiskās iespējas ar EXCEL, Cdaļa, 2kredītp.

2008. gada 25. janvārī